Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Tehnika - Naše građevinarstvo
2009, vol. 63, br. 2, str. 9-14
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 02/06/2009
Koncepcijske optimizacije u projektovanju hidroelektrana uz pomoć linearnog programiranja
Univerzitet Union, Fakultet za graditeljski menadžment, Beograd

Sažetak

Izbor optimalnog koncepta izgradnje hidroenergetskih objekata, kao objekata graditeljstva i njihovog rasporeda u prostoru, takvog da se, sa jedne strane postižu maksimalno mogući tehnoekonomski efekti, a sa druge strane, da definisana tehnička rešenja ne remete životnu sredinu i socijalno-političko okruženje, moguće je realizovati primenom savremenih matematičkih modela veštačke inteligencije. Linearno programiranje pruža jedan od mogućih okvira za izbor optimalnog rešenja koncepta hidroenergetskog iskorišćenja vodotoka uz istovremeno uključivanje svih relevantnih ulaznih varijabli.

Ključne reči

graditeljstvo; projektovanje hidroenergetskih objekata; linearno programiranje; koncepcijske optimizacije u hidrotehnici

Reference

*** (2000) IFC Environmental Operational Policies: Environmental assessment report for a hydro project
Banner, N.C. (2000) Environmental compliance policies and tools. u: Environment 2000, October, Orlando, Florida
Economics for the Environmental Consultancy Ltd., London, Rijksinstituut voor Voksgazond haid en Milieu, Utrecht (2000) Valuating the benefits of environmental policy
Hanley, N., Shogren, J.F., White, B. (2002) Environmental economics in theory and practice. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Milajić, A. (2007) Primena Simpleks metode u projektovanju armiranobetonskih konstrukcija. Beograd, magistarska teza
Perace, C., Palmer, C., Perace, D., ur. (2002) Valuing the environment in developing countries. Chaltenham, UK: Edward Elgar
Stevović, S. (2006) Ekološki menadžment u hidroenergetici. Beograd: Zadužbina Andrejević
Stevović, S., Manigoda, M. (2001) Izgradnja i eksploatacija hidroelektrana - ekološki aspekti. u: Energetika Srpske, Teslić, Bosna i Hercegovina, oktobar
Stevović, S., Marinković, N. (2001) Matematičko modeliranje ekoloških aspekata u hidroenergetici. u: Energetika Srpske, Teslić, oktobar, Bosna i Hercegovina, Konferencija
Stevović, S. (2003) Metodika izrade elaborata uticaja na okolinu. u: Kongres JDVB (II), Kladovo, oktobar
Stevović, S. (2000) Optimization and evaluation of hydro development. u: Millennium Congress on Energy and Environment, Clean Energy, Geneve, January
Stevović, S. (2000) Paunci na Drini - idejni projekat. Beograd: Energoprojekt - Hidroinženjering
Stevović, S. (2002) Pravna regulativa za izradu analiza uticaja na okolinu u skladu sa kriterijumima Svetske banke. u: Vode, Vrnjačka Banja, Konferencija
Stevović, S. (2000) Idejno rešenje HE na Drini između gradova Srbinje i Goražde. Beograd: Energoprojekt-Hidroinženjering
Stevović, S., Stefanović, D. (2008) Delfi metod pri izboru koncepta tehničkog optimuma u funkciji kvaliteta životne sredine. Tehnika - Naše građevinarstvo, vol. 62, br. 6, str. 1-7
Stevović, S. (2008) Povećanje energetske efikasnosti pri koncepcijskom rešavanju iskorišćenja obnovljivih resursa u funkciji održivog razvoja. Beograd: Ministarstvo nauke Srbije
Wiliams, F. (2000) Ecological and environmental quality studies. u: International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe (Fifth), Prague, September