Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2018, vol. 48, br. 4, str. 25-38
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 28/12/2018
doi: 10.5937/ZRFFP48-19500
Creative Commons License 4.0
Sredstva iskazivanja lokativnosti u novinskoj vesti i novinskom izveštaju
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina

e-adresa: jelenaspasic2410@gmail.com

Projekat

Dinamika struktura savremenog srpskog jezika (MPNTR - 178014)

Sažetak

U radu se izdvajaju i opisuju najčešća jezička sredstva iskazivanja lokativnosti u novinskoj vesti i novinskom izveštaju u srpskoj štampi. Glavni cilj rada je da ispita ulogu koju sredstva iskazivanja lokativnosti imaju u novinskoj vesti i novinskom izveštaju, odnosno da utvrdi žanrovsku uslovljenost izbora jezičkih sredstava za iskazivanje statičke lokalizacije. Dodatno su ispitivane razlike između novinske vesti i novinskog izveštaja u pogledu iskazivanja lokativnosti.

Ključne reči

Reference

*** (2007) Localism. u: Matthews P.H. [ur.] The concise Oxford Dictionary of Linguistics, London: Oxford University Press, 2nd. Ed., p 230
*** (2003) Žanrovi, novinarski. u: Đurić D. [ur.] Novinarski leksikon, Beograd: YU Marketing Pres, Večernje novosti, str. 107
Čutura, I. (2007) O dekomponovanju priloga u naučnom funkcionalnom stilu. u: Simić R. [ur.] Srpski jezik, književnost iumetnost, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 193-204
Čutura, I.R., Spasić, J.Lj. (2016) Sredstva iskazivanja vremenskog okvira u novinskoj vesti i novinskom izveštaju. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 46-4, str. 3-22
Generalova, L. (2015) On Functional Peculiarities of Locative Prepositions As Means of Spatial Relationships Expression in the German Language. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 2. Jazykoznanije, (4): 109-114
Golubović, B. (2009) Upotreba nestandardne leksike u svetlu savremenih društvenih kretanja na primeru novinskog stila srpske štampe. u: Bošković D. [ur.] Srpski jezik, književnost, umetnost, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 141-160
Janjić, M., Čutura, I. (2012) Prostor, vreme, društvo - susreti u jeziku: izabrani ogledi iz savremene srbistike. Jagodina: Pedagoški fakultet
Kalin-Golob, M. (2006) Stylistics ofjournalism andjournalistic style: from the first daily newspapers to the tabloidisation of the media. Slovensko jezikoslovje danes = Slovenian linguistics today, 54 (4), 281-292, 655-667
Klikovac, D. (2000) Semantika predloga. Beograd: Filološki fakultet
Klikovac, D. (2004) Metaforeu mišljenju i jeziku. Beograd: Čigoja štampa
Kordić, S. (2003) Prilozi ovd(j)e/tu/ond(j)e, ovamo/tamo/onamo, ovuda/tuda/onuda. Južnoslovenski filolog, br. 59, str. 81-103
Kristal, D. (1999) Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike. Beograd: Nolit
Lotman, J. (1976) Struktura umetničkog teksta. Beograd: Nolit
Lotman, J. (2004) Semiosfera. Novi Sad: Svetovi
Lukač, S. (1998) Objektivno i subjektivno. u: Todorović N. [ur.] Savremeno novinarstvo, Beograd: Fakultet političkih nauka, 7-13
Maksimović, J. (2016) Jezičko-stilske karakteristike novinske vesti i novinskog izveštaja. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, doktorska disertacija
Mladenov, M. (1980) Novinarska stilistika. Beograd: Naučna knjiga
Piper, P. (1997) Jezik i prostor. Zemun-Beograd: Biblioteka XX vek - Čigoja štampa
Piper, P., i dr. (2005) Sintaksa savremenoga srpskog jezika - prosta rečenica. Beograd: Institut za srpski jezik SANU
Pranjković, I. (2016) Prostorne opozicije. Proceedings Of The Sarajevo Philogy Meetings/Sarajevski Filološki Susreti, 3(1), 9
Rajnvajn, Lj. (1988) Stvaralaštvo novinara. Beograd: Naučna knjiga
Slavković, D. (1975) Osnovi novinarstva i informisanja. Beograd: Radnička štampa
Spasić, J.Lj. (2017) Diferencijalne jezičko-stilske karakteristike novinskog izveštaja. Srpski jezik - studije srpske i slovenske, vol. 22, br. 1, str. 609-628
Stevanović, M. (1989) Savremeni srpskohrvatskijezik I. Beograd: Naučna knjiga