Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
2007-2008, br. 15, str. 80-99
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 11/05/2010
Strukturne karakteristike sportske borbe u karateu - magistarska teza
Policijska akademija, Beograd

Sažetak

U karateu, do sada, nije postavljen ozbiljniji konzistentno zaokružen sistem za praćenje i analizu sportskih borbi, koji bi omogućavao kompletno sagledavanje tehničko-taktičkih karakteristika takmičara. Razlozi za to mogu se tražiti u objektivnoj složenosti sportske borbe, identifikaciji tehničko-taktičkih elemenata kao i načina njihovog korišćenja za analizu takmičarske aktivnosti. Problem ovog rada vezan je za istraživanje takmičarske aktivnosti karatista. Prilikom opredeljenja za ovaj istraživački problem pošlo se od pretpostavke da rezultati istraživanja takmičarske aktivnosti u sportu danas spadaju u istraživanja od velikog značaja za planiranje i programiranje trenažnog procesa, tim pre što se pod uticajem promena takmičarskih pravila sportovi intenzivno menjaju. Predmet istraživanja uže se odnosi na tehničko-taktičke karakteristike sportske borbe u karateu. Cilj istraživanja je utvrđivanje strukturnih elementa sportske borbe na bazi analize većeg broja borbi sa najkvalitetnijih evropskih i svetskih takmičenja u poslednjih nekoliko godina. Uzorak za analizu sastojao se od 89 finalnih borbi, odnosno 110 takmičara u muškoj konkurenciji i 64 u ženskoj konkurenciji, sa Evropskih prvenstva u Bremenu 2003. godine (Nemačka), Moskvi 2004. godine (Rusija), Tenerifama 2005. godine (Španija) i Svetskih prvenstva u Madridu 2002. godine (Španija) i Monte Reju 2004. godine (Meksiko). Na osnovu deskriptivne statističke analize, izračunavanjem učestalosti pojave koja je izražena sa aspekta relativne i apsolutne vrednosti, a zatim analizom kvantitativnih razlika primenom univarijatne i multivarijatne metode i to Generalnog linearnog modela došlo se do zaključka da postoji statistički zna­čajna razlika u kvantitativnoj zastupljenosti modaliteta strukturnih elemenata sportske borbe. Istraživanjem se delimično potvrdilo postojanje statistički značajnih razlika zastupljenosti ispitivanih strukturnih elemenata sportske borbe na evropskim i svetskim prvenstvima za subuzorak muškaraca. Istraživanjem se nije potvrdilo postojanje statistički značajnih razlika zastupljenosti ispitivanih modaliteta strukturnih elemenata sportske borbe na evropskim i svetskim prvenstvima za subuzorak žena. Metodom Pirsonove korelacije utvrđeno je postojanje funkcionalne povezanosti određenih modaliteta strukturnih elemenata sportske borbe.

Ključne reči

karate; sportska borba; struktura

Reference

Božović, A. (1992) Ispitivanje zastupljenosti udaraca rukama u sportskoj karate borbi. Beograd: Fakultet fizičke kulture, diplomski rad
Ćirić, S. (1992) Primena nožnih udaraca u sportskoj karate borbi. Beograd: Fakultet fizičke kulture, diplomski rad
Ćirković, Z., Jovanović, S. (1992) Borenja boks-karate. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Ćorić, M. (1997) Komparativna analiza tehničko-taktičkih karakteristika japanskih i evropskih takmičara u karateu. Beograd: Fakultet fizičke kulture, diplomski rad
Gužvica, M. (2000) Tehničko-taktičke karakteristike težinskih kategorizacija u jugoslovenskom karateu. Beograd: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., Black, W. (1998) Multivariate data analysis. U.S.A: Prentice Hall
Hisitaka, M. (1976) Sciefintik Karate-Do. Tokio: Japan Publications, Inc
Jovanović, S., Mudrić, R. (2003) Analiza izmene pravila suđenja u karateu sa aspekta zastupljenosti poentirajućih tehnika. u: Nauka i Karate sport, zbornik radova, Novi Sad: Karate savez Vojvodine
Jovanović, S., Milošević, M., Ćirković, Z., Arlov, D. (1994) The influence of distance on control mechanism at the simple motor structures of attack in karate. Exercise & Society Journal of Sports science, 11-214
Jovanović, S., Mudrić, R. (1995) Karakteristična obeležja modernog sportskog karatea. Godišnjak, (7): 25-33
Jovanović, S., Milošević, M. (1992) Vremenska struktura tehnike presretanja, odbrane i kontranapada kod karate majstora. Fizička kultura, vol. 46, br. 3, str. 213-218
Jovanović, S. (1988) Uticaj osnovnih psihomotornih faktora na ispoljavanje specifičnih sposobnosti karate sportista za rešavanje simuliranih tipičnih zadataka sportske borbe. Beograd: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Jovanović, S. (1992) Karate 1 - teorijska polazišta. Novi Sad: Sport's World
Jovanović, S., Mudrić, R., Milošević, M. (1995) Specifične sposobnosti karate sportista u izvođenju kombinovanih tehnika napada. Fizička kultura, vol. 49, br. 3-4, str. 230-237
Koprivica, V.J. (1997) Osnove sportskog treninga. Beograd: V. J. Koprivica
Koropanovski, N. (2001) Osnove sistema za praćenje sportske borbe u karateu. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, diplomski rad
Koropanovski, N., Jovanović, S. (2007) Model characteristics of combat in elite male karate competitors. Serbian journal of sports sciences, 1(14): 99-115
Koropanovski, N. (2006) Strukturne karakteristike sportske borbe u karateu. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, magistarski rad
Mudrić, R. (1999) Varijabilitet vremenskih parametara napada u karateu. Beograd: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Mudrić, R., Jovanović, S. (2001) Model vremenskih parametara napada u karateu. Bezbednost, Beograd, vol. 43, br. 1, str. 91-116
Mudrić, R., Milošević, M., Jovanović, S. (2004) Napad u karateu edukacija i trening. Zemun: Viša škola unutrašnjih poslova
Nishiyama, H., Brown, R.C. (1960) Karate. Tokyo: Charles E. Tuttle co
Obradović, P. (2003) Osnovne varijante presretanja u sportskoj borbi u karateu diplomski rad. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, diplomski rad
Oliva, A.S., Torres, F.B., Navarro, J.M. (2002) Combate supremo: Este libro se termino de imprimir en Diseño Grafico Am 2000. Madrid
Stričević, M.V., Dačić, D.J., Mijazaki, T., Anderson, D. (1990) Moderni karate. Novi Sad: Prometej
Vučenović, B. (1998) Analiza načina poentiranja u modernom karate sportu. Beograd: Fakultet fizičke kulture, diplomski rad
Željaskov, C. (2004) Kondicioni trening vrhunskih sportista. Beograd: Sportska akademija