Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 19  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 46, br. 1, str. 383-397
Pravo u svetu vrednosti
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Ključne reči: vrednost; nevrednost; pravo; ostvarivanje
Sažetak
Da li pravo može da 'istisne' vrednosti, budući da nihilistički odnos prema vrednostima vodi ka odbacivanju osnovne uloge prava, koja se sastoji u ostvarivanju i zaštiti vrednosti? Da li pravna norma, kao sastojak prava pretočen u zapovest, zaista ima za cilj da uspostavi ponašanje koje ostvaruje vrednosti koje sadrži? Da li ustav, zakon i drugi akti, kao oblici 'utelovljenja' pravne norme, svoj osnov zaista imaju u odgovarajućim društvenim i pravnim vrednostima? Nasuprot pravu nalazi se čovek sposoban da razmišlja i zapita se: da li on živi saobrazno sa pravnim normama samo iz straha od kazne? Da li bi vlast ikada mogla da izgradi pravni sistem koji bi u celosti počivao na strahu od sankcija? Da li bi takav pravni sistem ikada postao čvrsta celina ili bi se 'urušio' sam od sebe? Da li je razlog za propadanje sistema države i prava, na primer, nedovoljno centralizovana vlast ili nedostatak vrednosti u njihovim temeljima? Od odgovora na ta pitanja zavisi odgovor na pitanje, koje je postavio Toma Akvinski: da li je pravo stvoreno samo za zle i opake.
Reference
*** (2004) Enchiridion dell Famiglia: Documenti magisteriali e pastorali su Famiglia e Vita 1965-2004. Bologna
*** (1948) Nirberška presuda. Beograd: Arhiv za pravne i društvene nauke
Angelini, G. (2010) Teologia morale fondamentale. u: Glossa, Milano
Borodaj, J.M. (2004) Teološki izvori kategoričkog imperativa I. Kanta. u: Orlić M., Stojanović M. [ur.] Kant i poslovna etika, Pančevo: Mali Nemo, 33
Broh, H. (1994) Pisma o Nemačkoj-1945-1949. Novi Sad: Svetovi
Chiodi, M. (2006) Etica della vita, Le sfide della practica e le questioni teoiche. Milano
Faso, G. (2007) Istorija filozofije prava. Beograd - Podgorica: CID
Häring, B. (1967) Das gesetz Christi. Münich-Freiburg, I
Hartman, N. (1979) Estetika. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Hartmann, N. (1976) Prilog zasnivnju ontologije. Zagreb: Centar za kulturnu delatnost Saveza socijalističke omladine, 311
Hartmann, N. (1955) Kleinere Schriften. Berlin
Hartmann, N. (1976) Osnovne crte jedne metafizike spoznaje. Zagreb: Naprijed, Prev. B. Despot
Hartmann, N. (1935) Ethik. Berlin: Walter de Gruÿter
Kaufman, A. (1998) Pravo i razumevanje prava - osnovni problemi hermeneutičke filozofije prava. Beograd: Gutenbergova galaksija, preveo D. N. Basta
Kaufmann, A. (1998) Uvod v filozofijo prava. Ljubljana: Cankarjeva založba
Lask, E. (2005) Filozofija prava i kraći spisi. Beograd: Dosije
Lotze, H. (1923) Mikrokosmos-Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Leipzig: Felix Meiner
Lukić, R.D. (1995) Obavezujuća snaga pravne norme i problem objektivnog prava. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lukić, R.D. (1992) Sistem filozofije prava. Beograd: Savremena administracija
Mitrović, D.M. (2010) Teorija države i prava. Beograd: Dosije
Mitrović, D.M. (2000) Put prava - holistička paradigma sveta i prava u svetlu teorije haosa i pravne teorije. Beograd: Službeni list SRJ
Pavićević, V. (1958) Odnos vrijednosti i stvarnosti u modernoj njemačkoj idealističkoj aksiologiji. Beograd: Kultura
Pavićević, V. (1974) Osnovi etike. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Pawel, J.I.I. (2005) Pamięć i tożsamość. Milano: Città dell Vaticano
Pera, M. (2008) Perché dobbiamo dirci Cristiani, Il liberalismo, lEuropa letica, con una lettera di Benedetto XVI. Milano: Arnoldo Mondadori, S. p. A
Perović, M.A. (2001) Etika. Novi Sad
Radbruh, G. (1980) Filozofija prava. Beograd: Nolit
Radbruh, G. (2007) Pravni i drugi aforizmi. Beograd: Dosije
Ratzinger, J. (2004) Benedetto XVI, Europa, I suoi fondamenti oggi e domani. Città dell Vaticano
Ratzinger, J., Messori, V. (2001) Razgovor o vjeri. Split: Verbum
Reich, B., Adcook, C. (1976) Values, attitudes and behaviour change. London: Methuen
Sartre, J. (1954) Réflexion sur la question juive. Paris: Gallimard
Scheler, M. (1927) Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik / Formalizam u etici i materijalna etika vrednosti. Halle
Strauss, L. (1997) Prirodno pravo i istorija. Beograd: Plato
Šopenhauer, A. (1981) Svet kao volja i predstava. Novi Sad: Izdavačka radna organizacija Matice srpske
Šopenhauer, A. (2003) Dva osnovna problema etike. Novi Sad: Svetovi
Tanović, A. (1978) Vrjednost i vrednovanje. Sarajevo: Svjetlost
Trajnin, A.N. (1948) Krivična odgovornost hitlerovaca. Beograd: Naučna knjiga
Vidal, M. (1992) Letica Cristiana. Roma: Edicioni Borla s.r.l
Visković, N. (1981) Pojam prava - prilog integralnoj teoriji prava. Split: Logos
Vrban, D. (2003) Država i pravo. Zagreb: Golden marketing
Zsifkovits, V. (1989) Politik ohne Moral?. Linz: VERITAS-Verlag
Životić, M. (1986) Aksiologija. Zagreb: Naprijed
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns46-2044
objavljen u SCIndeksu: 25.09.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci