Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 5 od 19  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 7, br. 22, str. 95-105
Second-hand percepcija u odrazu medijski posredovane stvarnosti - slika i sličnost
aMegatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd
bMegatrend Univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Beograd
Ključne reči: vizuelno; vizibilno; mediji; medijska slika; percepcija
Sažetak
Tema rada je ispitivanje perpcepcije čoveka i uticaja medijski posredovane stvarnosti na njega. Naglasak rada je na istraživanju uticaja slike, široko shvaćene, odnosno u okviru studija vizuelne kulture. Zadatak rada je da utvrdi uticaj slika putem kojih pojedinac prima posredovanu stvarnost, tzv. stvarnost iz druge ruke i granicu između vidljivog i nevidljivog sveta. Hipoteza ovog rada je da se putem vizuelnih simbola i predstava prenosi mnogo više od onoga što čovek može da vidi i da se upravo nevidljivo, odnosno niz poruka, vrednosti i stereotipa oblikuje u domenu nevidljivog (vizibilnog) i postaje sastavni deo života primaoca. U radu se polazi od ideje da medijske slike, načinom emitovanja, imitiraju podsvest čoveka i na taj način mnogo lakše prodiru u pojedinca. Dat je kratak osvrt na različita gledišta o tumačenje slike, viđenja i odnosa prema posmatranom, kao i određenje vizuelne kulture. Takođe, razmatran je odnos između tradicionalnog i savremenog shvatanja slike. Zaključak rada je da je uticaj slike veoma snažan, ali da nije uvek presudan. Negativan aspekt dominacije slike danas, ogleda se u površnom prihvatanju posredovane stvarnosti i brzini i promeni sadržaja informacija koje izazivaju niz šizofrenih stanja u posmatraču. Strah od slika, podjednako je aktuelan danas, kao što je bio i u periodu ikonoborstva, a vizuelna esencija uzmiče nad vizuelnom reprodukcijom.
Reference
Adler, A. (1999) Poznavanje čoveka. Beograd: Nolit
Arnhajm, R. (1998) Moć centra - studija o kompoziciji u vizuelnoj umetnosti. Beograd: Univerzitet umetnosti
Ball, M. (2003) Visual essentialism and the object of visual culture. Journal of Visual Culture, 2, str. 5-32
Beller, M. (2007) Perception, image, imagology. u: Eeller M., Leerssen J. [ur.] Imagology: The cultural construction and literary representation of national characters: A critical survey, Amsterdam: Rodopi, str. 3-17
Bodrijar, Ž. (1994) Drugo od istoga. Beograd: Lapis
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Cvetkovska-Ocokoljić, V., Cvetkovski, T. (2010) U potrazi za duhom stvari - upotreba mitoloških i alhemijskih elemenata u savremenoj ekonomskoj propagandi. Teme, vol. 34, br. 2, str. 639-656
Cvetkovska-Ocokoljić, V., Cvetkovski, T. (2010) Ikoničnost medija - ikonoborstvo savremenog društva. Kultura polisa, Novi Sad, br. 13/14., str. 293-306
Derrida, J. (1988) Istina u slikarstvu. Sarajevo: Svjetlost
Dorfles, Đ. (1963) Oscilacije ukusa i moderne umjetnosti. Zagreb: Mladost
Gibson, J.J. (1971) The information available in pictures. Leonardo, 4(1): 27
Hartman, N. (1979) Estetika. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Hooper-Greenhill, E. (1989) The museum in the disciplinary society. u: Pearce S. [ur.] Museum studies in material culture, London: Leicester University Press, str. 61-72
Ilić, M. (1979) Teorija i filozofija stvaralaštva. Niš: Gradina
Jaspers, K. (1988) Anaksimander, Heraklit, Parmenid, Plotin, Anselmo, Laoce, Nagardjuna. Beograd: Vuk Karadžić
Jung, C.G. (1931) Psychology of the uncounscious: A study of the transformations and symbolism of libido. New York: Dodd, Mead and Company
Jung, C.G. (1984) Psihilogija i alkemija. Zagreb: Naprijed
Kris, E. (1970) Psihoanalitička istraživanja u umetnosti. Beograd: Kultura
Mecluan, M. (1973) Gutembergova galaksija - civilizacija knjige. Beograd: Nolit
Miltojević, B. (2010) Performans bez ograničenja. Polja, 55(465): 44-56
Mitchell, Ed.J.A.K., Burgess, J.E., Stuetz, R.M. (2002) Developments in ecotoxicity testing. Re/Views in Environmental Science and Bio/Technology, 1(2), 169-198
Mitchell, T.W.J. (2005) What do picture want? the lives and loves of images. Chicago: University of Chicago Press
Mitchell, W.J.T. (1994) Picture theory: Essays on verbal and visual representation. Chicago - London: University of Chicago Press
Mol, A.A. (1973) Kič - umetnost sreće. Niš: Gradina
Moxey, K. (1994) Hieronymus Bosch and the world upside down: The case of The Garden of Earthly Delights. u: Bryson N.M., Holly Ann, Moxey K. [ur.] Visual culture: Images and interpretations, Hanover: Wesleyan University Press, 104-141
Panofski, E. (1975) Ikonološke studije. Beograd: Nolit
Petrović, S. (2001) Hrišćanstvo i drevna slovenska religija - prilog dijalektici svetog u likovima paganske i hrišćanske religije. u: Đorđević Dragoljub B., Todorović Dragan [ur.] Dve hiljade godina hrišćanstva na Balkanu, Niš: JUNIR, str. 48-58
van den Berk, D. (2004) What is an image and what is image power?. Image & Narrative, Posećeno 10.3.2011. 8, URL: http://www.imageandnarrative.be/inarchive/issue08/dirkvandenbergh.htm
Vikan, G. (1984) Art, medicine and magic in early Byzantium. Dumbarton Oaks Papers / DOP, 38, str. 76
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/comman1222095C
objavljen u SCIndeksu: 24.07.2012.

Povezani članci

Kultura (2011)
Metaslike kao oblik kreiranja kulturnih vrednosti
Cvetkovska-Ocokoljić Violeta C., i dr.

Teme (2010)
U potrazi za duhom stvari - upotreba mitoloških i alhemijskih elemenata u savremenoj ekonomskoj propagandi
Cvetkovska-Ocokoljić Violeta, i dr.

Nasleđe Kragujevac (2013)
Antropocentrizam i enigmatsko pismo Mladena Srbinovića
Cvetkovska-Ocokoljić Violeta, i dr.

prikaži sve [104]