Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta političkih nauka
2013, vol. 7, br. 9, str. 51-64
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 02/09/2013
Pojam, vrste i osnovna obeležja parlamentarnog mandata
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresa: stefan.surlic@fpn.bg.ac.rs

Sažetak

Ovim radom želi se ukazati na status koji poseduju narodni predstavnici u savremenim demokratskim parlamentima. Polazeći od različitih doktrina predstavljanja, možemo pratiti istorijski put razvoja nacionalnih parlamenata, a samim tim i karakter mandata koji su uživali i koji danas uživaju njihovi članovi. Uporednom analizom ustavnih rešenja uvideće se osnovni zajednički principi kojima se vode savremene demokratije pri određenju parlamentarnog mandata, potom izuzeci koji proističu iz različitih istorijsko-političkih iskustava, kao i posebnosti mandata u parlamentarnom životu Srbije.

Ključne reči

Reference

*** Constitution of France. Available from: http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp, (Accessed 24 March 2012, ar. 1-89)
*** Basic Law for the Federal Republic of Germany. Available from: http://www.iuscomp.org/gla/statutes/GG.htm (Accessed 24 March 2012, ar. 1-146)
*** Ustav Republike Srbije. Internet
Adonis, E. (1996) Parlament danas. Podgorica: Unireks
Beetham, D. (2008) Parlament i demokratija u dvadeset prvom veku - vodič za dobru praksu. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija
Fenichel-Pitkin, H. (1967) The concept of representation. Berkeley: University of California Press
Hague, R., Harrop, M., Breslin, S. (2009) Komparativna vladavina i politika. Zagreb: Politička misao
Hejvud, E. (2004) Politika. Beograd: Clio
Jovanović, M. (2008) Od slobodnog mandata ka promenljivom delegatu. u: Ustav i iskušenja, Nova srpska politička misao, Beograd, str. 85-101
Jovanović, M. (2005) Slobodni mandat - ustavnopravni fosil?. Srpska politička misao, br. 1-2, str. 53-78
Krstić, Z. (2008) Politička uloga i moć parlamenta u parlamentarnim sistemima. Beograd: Institut za političke studije
Manin, B. (1997) The principles of representative government. Cambrige: Cambrige University Press
Orlović, S. (2008) Politički život Srbije - između partokratije i demokratije. Beograd: Službeni glasnik
Pajvančić, M. (2008) Parlamentarno pravo. Beograd: Konrad Adenauer Stiftung
Pajvančić, M. (2009) Komentar Ustava Republike Srbije. Beograd: Konrad Adenauer Stiftung
Pejić, I. (2006) Parlamentarno pravo - francuski, nemački, britanski, srpski i primer Evropskog parlamenta. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Plotke, D. (1997) Representation is Democracy. Constellations, 4(1): 19-34
Prodanović, D. (1979) Imperativni i slobodni mandat članova predstavničkih tela. Sarajevo: Svjetlost
Ravlić, S. (2008) Dileme političkog predstavništva. Zagreb: Politička kultura
Sartori, G. (2002) Stranke i stranački sustavi. Zagreb: Politička kultura
Vasović, V.J. (2008) Savremene demokratije. Beograd: Službeni glasnik, knjiga I