Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Škola biznisa
2016, br. 2, str. 111-119
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 16/03/2017
doi: 10.5937/skolbiz2-11822
Creative Commons License 4.0
Analiza nivoa koncentracije aktive u bankarskom sektoru Republike Srbije
aDOO 'Proagent', Novi Sad
bJP 'Elektroprivreda Srbije', Beograd
cVisoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresa: filipovicms@gmail.com

Sažetak

Ciljevi ovog rada su teorijski prikaz koeficijenata koji se najčešće koriste za analizu nivoa koncentracije tržišta, kao i analiza koncentracije bankarskog tržišta u Republici Srbiji. Istraživanjem su obuhvaćene vrednosti koeficijenata racia koncentracije (CR5) i Herfindal-Hiršmanovog indeksa (HHI), u vremenskom razdoblju od 2008. do 2014. godine. Dobijeni rezultati idu u prilog zaključku da je domaće bankarsko tržište nisko koncentrisano (ukupno gledano), ali da postoji trend rasta učešća prvih pet banaka u ukupnoj bilansnoj sumi sektora koji preti da ugrozi razvoj konkurencije u budućem periodu.

Ključne reči

Reference

Barjaktarović, L., Paunović, M. (2011) Banking sector in CEE countries and world economic crisis. Valahian Journal of Economic Studies, 2(4); 75-82; Les Annales de Université Valahia de Targoviste
Barjaktarović, L., Paunović, M. (2012) Komparativna analiza bankarskog sektora zemalja centralne i istočne Evrope sa osvrtom na Srbiju. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 28, str. 83-96
Dimić, M. (2015) Analiza nivoa koncentracije u bankarskom sektoru u zemljama centralne i istočne Evrope. Beograd: Univerzitet Singidunum, Doktorska disertacija
Kostić, M. (2013) Tržišna moć korporacija i koncentracija u grani. Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu - Ekonomski fakultet, Doktorska disertacija
Kostić, M. (2008) Merenje koncentracije ponude grane. Ekonomski horizonti, 10(1); 95
Kostić, M. (2009) Analiza koncentracije ponude u sektoru osiguranja Srbije. Industrija, vol. 37, br. 2, str. 59-77
Račić, Ž. (2014) Uticaj osnovnih makroekonomskih pokazatelja na likvidnost bankarskog sektora Srbije. Škola biznisa, br. 2, str. 67-76
Radivojević, V. (2013) Merenje koncentracije i tržišne moći privrednih subjekata u funkciji unapređenja politike zaštite konkurencije. Niš: Univerzitet u Nišu - Ekonomski fakultet, Doktorska disertacija