Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
Singidunum Journal of Applied Sciences
2012, vol. 9, br. 1, str. 77-87
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 13/02/2013
doi: 10.5937/sjas1201077M
Dijalektika savremenih svetskih procesa i odnosa
Univerzitet Singidunum, Poslovni fakultet, Beograd

e-adresa: mmiljevic@singidunum.ac.rs

Sažetak

Protivurečnosti prirode i priroda protivurečnosti postkapitalizma, postsocijalizma i neoliberalizma koje se konkretizuju kao svetski procesi i odnosi ekonomske krize zahtevaju humanističko kritičko propitivanje teorijskih paradigmi na kojima su zasnovani. U procesu teorijsko-empirijskog propitivanja metodološka korektnost i naučna higijena zahtevaju da u samom otpočinjanju procesa istraživanja ukažemo i pokušamo da validno odgovorimo na sledeća i bitna i aktuelna pitanja: 1) značenje samog pojma dijalektike; 2) šta o savremenim pojavama, procesima i odnosima zbore teorije o društvu, odnosno nauka za koju Hajdeger u Uvodu u metafiziku kaže da je danas u svim svojim granama tehnički, praktički posao dobijanja i prenošenja informacija i 3) da li je, ako jeste kada, dijalektika priroda savremenih svetskih procesa i odnosa.

Ključne reči

Reference

Brdar, M.M. (2008) Pouke skromnosti Karl Poper, otvoreno društvo, nauka i filozofija. Beograd: Zavod za udžbenike
Coser, L.A. (1986) The function of social conflicts. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Dahrendorf, R. (1959) Class and class conflict in industrial society. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Drucker, P. (1995) Postkapitalističko društvo. Beograd: PS Grmeč - Privredni pregled
From, E. (1980) Zdravo društvo. Beograd: Rad
Horkhajmer, M. (1970) Tradicionalna i kritička teorija. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Kolakowski, L. (1972) Filozofija pozitivizma. Beograd: Prosveta
Kosik, K. (1968) Dijalektika konkretnog. Beograd: Prosveta
le Bon, G. (1920) Psihološki zakoni u razvoju naroda. Zagreb: Kompus, in Croatian
Lévi-Strauss, C. (1978) Divlja misao. Beograd: Nolit
Marković, M. (1994) Filozofski osnovi nauke. Beograd: BIGZ, Etika i politika, Izabrana dela
Markuze, H. (1968) Čovjek jedne dimenzije - rasprave o ideologiji razvijenog industrijskog društva. Sarajevo: Veselin Masleša
Merton, R.K. (1979) O teorijskoj sociologiji. Zagreb: Centar društvenih djelatnosti Sasveza socijalističke omladine Hrvatske
Pareto, V. (1935) The mind of society. New York: Dover
Parsons, T. (1969) Pregled društvenih sistema. u: Parsons T., Šils E., Negel K.D., Pits Dž.R [ur.] Teorije o društvu, Beograd: Vuk Karadžić
Sorokin, P.A. (1962) Social and cultural dynamics. New York: The Bedminster Press
Thomas, W.I., Znaniecki, F. (1958) The Polish peasant in Europe and America. New York: Basic Books
Veber, M. (1976) Privreda i društvo. Beograd: Prosveta