Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 97  
Back povratak na rezultate
2013, br. 2, str. 315-334
Poslovna (ne)sposobnost mlađih maloletnika
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet + Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Ključne reči: mlađi maloletnik; pravni posao; pravni posao kojim se stiču isključivo prava; pravni posao kojim se ne stiču ni prava ni obaveze; pravni posao malog značaja
Sažetak
Iako se istine da su mlađi maloletnici apsolutno poslovno nesposobni, ipak im se dozvoljava da preduzimaju određene pravne poslove koji su u skladu sa njihovim potrebama i iskustvom. Međutim, ova mogućnost postoji samo kada su u pitanju lica starija od sedam godina zbog činjenice da se deca do sedme godine života smatraju apsolutno nesposobnim za rasuđivanje pa samim tim ne mogu preuzimati nikakve pravne poslove. U tom smislu srpski Porodični zakon predviđa da mlađi maloletnici mogu samostalno preduzimati pravne poslove kojima pribavljaju isključivo prava, one kojima se ne stiču ni prava ni obaveze kao i pravne poslove malog značaja. Može se uočiti da važeće rešenje zakona nije najbolji izbor. Najpre, termin pravni poslovi kojima se stiču isključivo prava isključuje mogućnost da mlađi maloletnici zaključe ugovor o poklonu, ugovor o posluzi, ugovor o zajmu bez kamate, ugovor o besplatnoj ostavi kao i ugovor o besplatnom punomoćstvu (napred navedeni ugovori se u literaturi obično navode kao primer ugovora kojima se stiču isključivo prava) zbog toga što svi ovi poslovi stvaraju ili mogu stvoriti određene obaveze na strani mlađih maloletnika. Zatim, kao primer pravnog posla kojim se ne stiču ni prava ni obaveze se navodi derelikcija što svakako nije pravni posao koji je primeren uzrastu i iskustvu mlađih maloletnika te smatramo da je ovaj deo odredbe člana 64. stava 1. srpskog Porodičnog zakona suvišan. Najzad, kada su u pitanju pravni poslovi malog značaja, u svakom slučaju bi trebalo voditi računa o različitim okolnostima, a ne samo o vrednosti konkretnog posla, prilikom procene da li je mlađi maloletnik mogao zaključiti određeni pravni posao.
Reference
*** (1996) Leksikon građanskog prava. Beograd
*** Radna verzija Građanskog zakonika RS I knjiga. (čl.15.st.1)
Ačanski, T. (1988) Stupnjevitost poslovne sposobnosti pojedinaca. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 22(1-3): 163-178
Antić, O. (2009) Obligaciono pravo. Beograd: Pravni fakultet
Antić, O.B. (2005) Kauza. Pravni život, vol. 54, br. 10, str. 821-856
Carbonnier, J. (2004) Droit civil: Introduction, Les personnes, la famille, l’enfant, le couple. Par: Presse Univers. de France
Cvejić-Jančić, O. (2009) Porodično pravo. Novi Sad
Draškić, M. (2009) Porodično pravo i prava deteta. Beograd
Đurđević, M.M. (1996) Ugovor ograničeno poslovno sposobnog maloletnika. Pravni život, vol. 45, br. 10, str. 477-490
Elliote, C., Quinn, F. (2009) Contract Law. Harlow, England, 70
Fabre-Magnan, M. (2008) Droit des obligations: 1-Contrat et engagement unilateral. Paris
Koffman, L., Macdonald, E. (2007) The Law of Contract. Oxford
Konstantinović, M. (1996) Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd: Službeni list SRJ
Kovaček-Stanić, G. (2005) Porodično pravo. Novi Sad
Lozo, B. (2000) Obligaciono pravo. Sarajevo, II, Posebni dio
Milošević, L. (1970) Obligaciono pravo. Beograd: Naučna knjiga
Ognjanović, S.B. (2010) Obligaciono pravo - poseban deo. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Panov, S. (2010) Porodično pravo. Beograd: Pravni fakultet
Perović, S.K. (1966) Pravne posledice nemoralnih ugovora. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 2, str. 197
Perović, S.K. (1986) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Perović, S.K., Stojanović, D.D., ur. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Gornji Milanovac: Kulturni centar, knjiga prva strana 658-659
Počuča, M., Šarkić, N. (2011) Porodično pravo i porodično pravna zaštita. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Ponjavić, Z. (2011) Porodično pravo. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke
Salma, J. (2007) Obligaciono pravo. Novi Sad: Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta
Stanković, O., Vodinelić, V.V. (2004) Uvod u građansko pravo. Beograd: Nomos
Stojanović, D., Antić, O. (2004) Uvod u građansko pravo. Beograd: PFUB
Stone, R. (2005) The modern law of contract. London
Treitel, G. (1991) The law of contract. London
Zweigert, K., Kotz, H. (1998) Introduction to comparative law. Oxford
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.01.2014.