Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 97  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 50, br. 10-12, str. 103-122
Pravni položaj poverilaca usled nepostupanja po usvojenom planu reorganizacije
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: stečaj; reorganizacija; plan reorganizacije; položaj poverilaca
Sažetak
Osnovni cilj ovog rada sadržan je u težnji da se ukaže na postojanje zakonskih nedoumica pozitivnog stečajnog prava, obznane neki praktični problemi i iznesu predlozi koji bi mogli biti od uticaja na popunjavanje pravnih praznina zarad pravičnog regulisanja položaja poverilaca usled nepostupanja po usvojenom planu reorganizacije. Kako se na tom putu složenost pravne prirode usvojenog plana reorganizacije nameće kao prethodno pitanje, to će ono najpre biti analizirano. Razmatranje ovog pitanja naročito dobija na značaju usled činjenice da se i pri najavljenim izmenama i dopunama stečajnog zakona uopšte ne zadire u pitanje položaja poverilaca usled nepostupanja po usvojenom planu reorganizacije.
Reference
*** (1986) UK insolvency act. sections 1-7
*** (2002) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SFRJ, br. 1/2002 - Ustavna povelja)
*** (2011) Zakon o privrednim društvima. Sl. glasnik RS, br. 36/2011 i 99/2011), čl. 483 st. 1
*** (2004/2005) Zakon o stečajnom postupku. Sl. glasnik RS, br. 84/04 i 85/05)
*** (2009/2012) Zakon o stečaju. Sl. glasnik RS, br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon i 71/2012 - odluka US)
*** (2013) Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju od 27.10.2013. godine. www.privreda.gov.rs
*** (2005) Priručnik za stečajne upravanike. Beograd: Agencija za licenciranje stečajnih upravnika
Antić, O. (2007) Obligacija - pravna priroda, sadržina i zakon korelacije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 55, br. 1, str. 8-33
Barbić, J. (1996) Preustroj dužnika u stečaju. u: Zbornik radova sa godišnjeg savetovanja 'Aktuelna praksa hrvatskog gospodarstva i pravne prakse', Zagreb: Inženjerski biro, str. 13
Dika, M. (2006) Četvrta novela stečajnog zakona od 7. srpnja 2006 - opći pregled. u: Dika M. [ur.] Četvrta novela stečajnog zakona, Zagreb: Narodne novine, str. 49
Jovanović, N. (2010) Osporljivost 'izvršnih' potraživanja u stečaju. Bilten sudske prakse privrednih sudova, (3): 267-282
Jovanović, N. (2007) Predrasude o stečajnoj reorganizaciji u Srbiji. u: Savetovanje Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Zbornik radova, Beograd
Krulj, V. (1978) Pravni režim i oblici koncentracija u privredi. Beograd: Savremena administracija
Manoleva-Mitrovska, D. (2011) Fazi vo reorganizacijata na stečajniot dolžnik vo pravoto na Republika Makedonija. u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, (2): 851
Perović, S. (1995) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija
Perović, S.K. (1981) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Perović, S.K. (2001) Začeci srpske filozofske misli o prirodnom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 49, br. 1-4, str. 205-217
Radišić, J.D. (2004) Obligaciono pravo. Beograd: Savremena administracija
Radović, V. (2005) Klasifikovanje potraživanja u postupku reorganizacije. u: Zbornik radova 'Harmonizacija stečajnog prava i novi Zakon o stečajnom postupku', Niš: Pravni fakultet Univerziteta, str. 232
Radović, V. (2009) Dileme u vezi sa pojmom neizvršenih dvostranoobaveznih ugovora u stečaju. Pravo i privreda, vol. 46, br. 5-8, str. 410-432
Serjević, V. (2007) Komentar nekih odredbi Zakona o stečajnom postupku u kontekstu međunarodnih izvora stečajnog prava. Bilten sudske prakse trgovinskih sudova, Beograd, br. 4, 244
Slijepčević, D.B. (2009) Zaštita manjinskih poverilaca u postupku reorganizacije. Pravni informator, 12(10): 3-7
Slijepčević, D.B. (2010) Nepostupanje po usvojenom planu reorganizacije. Bilten sudske prakse privrednih sudova, (3): 283-304
Slijepčević, D. (2012) Pravna dejstva plana reorganizacije na treća lica. Bilten sudske prakse privrednih sudova, (3): 307
Slijepčević, D.B. (2011) Pravne posledice neizvršenja plana reorganizacije. Pravni informator, 14(3): 3-11
Slijepčević, D. (2006) Reorganizacija stečajnog dužnika. Pravni informator, br. 4, 191-216
Slijepčević, D.B., Spasić, S. (2006) Komentar Zakona o stečajnom postupku. Beograd: CES MECON
Vasiljević, M.S. (2011) Kompanijsko pravo - pravo privrednih društava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Velimirović, M. (2004) Kakav treba da bude sadržaj zakona o stečaju. Pravni informator, (3): 29
Velimirović, M. (2004) Stečajno pravo. Novi Sad: Symbol
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.04.2014.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2004)
Uticaj nedozvoljenog motiva na punovažnost testamenta
Đurđević Dejan

Anali Pravnog fak Beograd (2008)
Pojam ugovora u anglosaksonskom pravu
Jovanović Nebojša

Anali Pravnog fak Beograd (1995)
Bračni ugovor
Ponjavić Zoran

prikaži sve [146]