Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 97  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 29, br. 1-3, str. 44-59
Građanskopravni osnovi odgovornosti stečajnog upravnika i države u stečajnom postupku
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe + NLB banka, Beograd

e-adresakozarv@yahoo.com
Sažetak
Stečajni upravnik odgovara ličnom imovinom za štetu prouzrokovanu učesnicima u postupku namerno ili krajnjom nepažnjom, a teret dokazivanja takvih kvalifikovanih oblika nevinosti je na oštećenom licu. Kada je šteta prouzrokovana običnom nepažnjom - nehatom postoji odgovornost države - Republike Srbije, kao pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ. Za štetu prouzrokovanu učesnicima u postupku namerno ili krajnjom nepažnjom postoji solidarna odgovornost stečajnog upravnika i Republike Srbije. Prigovor u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika, ne utiče na punovažnost izvršene prodaje, već predstavlja osnov za utvrđivanje odgovornosti stečajnog upravnika ako je šteta nastala radnjom stečajnog upravnika u postupku prodaje.
Reference
*** (2010) Sudska praksa softverski paketi za pravnike. Beograd: Intermex
Ajnšpiler, G. (2010) Novi Zakon o stečaju. u: Neka aktuelna pitanja u postupku stečaja, Zbornik radova, Beograd: IP 'Glosarijum'
Čolović, V., Milijević, N. (2004) Stečajni postupak - teoretska razmatranja, zakonski propisi, sudska praksa i obrasci za praktičnu primjenu. Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske
Čolović, V. (2010) Osiguranje od lekarske odgovornosti. Strani pravni život, br. 3, str. 33-56
Dukić-Mijatović, M. (2010) Vodič kroz stečajni postupak - osvrt na stečajno zakonodavstvo bivših jugoslovenskih republika. Novi Sad: autorsko izdanje
Dukić-Mijatović, M. (2010) Stečajno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosudje
Dukić-Mijatović, M. (2006) Ostvarivanje regresa kod osiguranja bankarskih poslova. Pravni život, vol. 55, br. 11, str. 799-809
Đorđević, Ž.S., Stanković, V.S. (1987) Obligaciono pravo - (opšti deo). Beograd: Naučna knjiga
Filipović, A.K., Filipović, D.A. (2010) Podeljena odgovornost u saobraćaju i neke dileme u poslovnoj sudskoj praksi. Pravo - teorija i praksa, vol. 27, br. 5-6, str. 23-41
Filipović, D.A. (2011) Sniženje naknade štete po odredbama člana 191. i 205. Zakona o obligacionim odnosima i stav sudske prakse. Pravo - teorija i praksa, vol. 28, br. 7-9, str. 107-120
Jovanović-Zatila, M., Čolović, V. (2007) Stečajno pravo. Beograd: Dosije
Kozar, V. (2011) Odgovornost stečajnog upravnika za štetu prouzrokovanu učesnicima u postupku. Radno-pravni savetnik, 5), str. 41-50
Kozar, V., Počuča, M. Šteta u stečajnom postupku Zdravko Petrović. u: Osiguranje naknade štete i novi građanski sudski postupci - zbornik referata sa XIV redovnog međunarodnog savetovanja, Beograd: Intermex, str. 135
Kozar, V. (2010) Komentar stečajnih zakona - Zakona o stečaju i Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje. Beograd: Poslovni biro
Kozar, V., Petrović, Z., Počuča, M. (2010) Zastupanje pravnih lica u sudskim postupcima - (privredno procesno pravo). Beograd: Poslovni biro
Kozar, V. (2010) Pobijanje prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica. Pravo i privreda, vol. 47, br. 7-9, str. 287-299
Perović, S.K. (1986) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Slijepčević, D.B., Spasić, S. (2006) Komentar Zakona o stečajnom postupku. Beograd: Cesmecon
Stanković, O., Orlić, M. (1986) Stvarno pravo. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.