Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 97  
Back povratak na rezultate
2012, br. 3, str. 348-363
Mane volje oštećenog kao jedan od uslova za postojanje zelenaškog ugovora
Beograd
Ključne reči: zelenaški ugovor; mane volje; pretnja; prevara; ništavi ugovori; rušljivi ugovori; konvalidacija ugovora
Sažetak
Jedan od uslova koji mora biti ispunjen da bi se određeni ugovor mogao smatrati zelenaškim je i taj da je oštećeni pristao na nepovoljne uslove i nesrazmernu prestaciju usled neke od mana volje. Ukoliko imamo u vidu činjenicu da je za postojanje zelenaškog ugovora potrebna i nesavesnost zelenaša, onda se može zaključiti da su mane volje formulisane na takav način da se, uslovno rečeno, mogu upodobiti pretnji (nužda, teško materijalno stanje, zavisnost) ili prevari (nedovoljno iskustvo, lakomislenost). Međutim, obzirom da kod zelenaškog ugovora postoji nesrazmera između prestacija ugovornih strana i sankcija je stroža u odnosu na slučajeve kada je ugovor zaključen pod uticajem prevare ili pretnje (u tom slučaju će ugovor biti rušljiv) te je predviđeno da je, u principu, zelenaški ugovor apsolutno ništav uz mogućnost njegove konvalidacije u roku od pet godina od trenutka zaključenja na zahtev oštećenog. Sud će zahtevu oštećenog udovoljiti uvek kada je to moguće te će prilikom odlučivanja voditi računa najpre o tome u kojoj je meri zelenaškim ugovorom pogođen javni interes, ali će svakako uzeti u obzir i mane volje oštećenog tj. u kojoj meri je njegova volja bila slobodna prilikom zaključenja zelenaškog ugovora.
Reference
Antić, O.B. (2009) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni glasnik
Carbonnier, J. (2004) Droit civil. Paris, Tome 2. Les biens. Les obligations
Jovanović, V. (1978) Prinudno poravnanje. u: Stanković Obren, Perović Slobodani i Trajković Milorad [ur.] Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada, Beograd: Službeni list, vol. 2, str. 675
Konstantinović, M. (1962) Obligaciono pravo, prema beleškama sa predavanja profesora dr M.Konstantinovića. Beograd
Malaurie, P., Aynes, L., Stoffel-Munck, P. (2009) Les obligations. Paris
Milošević, L. (1972) Obligaciono pravo. Beograd: Naučna knjiga
Milošević, L. (1978) Zelenaški ugovor. u: Enciklopedija imovinskog prava i udruženog rada, Beograd, t. III, str. 988
O'Sullivan, J., Hilliard, J. (2008) The law of contract. Oxford University Press, str. 251
Perović, S. (1995) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija, I knjiga
Perović, S. (1978) Prevara. u: Enciklopedija imovinskog prava i udruženog rada, Beograd, t. II, str. 1189
Perović, S.K. (1986) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Salma, J. (1978) Prekomerno oštećenje. u: Enciklopedija imovinskog prava i udruženog rada, Beograd, t. II, str. 1177
Stone, R. (2006) The modern law of contract. London
Taylor, R., Taylor, D. (2007) Contract law. Oxford
Treitel, G.H. (1991) The law of contract. London
Zweigert, K., Kötz, H. (1998) Introduction to comparative law. Oxford: Clarendon Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Contractual penalty clauses in recent Serbian arbitration practice
Hiber Dragor, i dr.

Strani pravni život (2013)
Poslovna (ne)sposobnost mlađih maloletnika
Tasić Katarina

Anali Pravnog fak Beograd (2007)
Obligacija - pravna priroda, sadržina i zakon korelacije
Antić Oliver

prikaži sve [137]