Article metrics

  • citations in SCindeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[=>]
  • visits in previous 30 days:14
  • full-text downloads in 30 days:0
article: 2 from 2  
Back back to result list
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2011, iss. 13, pp. 59-76
article language: Serbian
document type: Original Scientific Paper
published on: 20/03/2012
Fleksibilna individualizacija kroz sociološke oblike nastavnog rada
(The title is not available in English)
University of Kragujevac, Teacher Training Faculty, Užice

Abstract

(not available in English)
U radu se razmatra značaj fleksibilne individualizacije nastave prirode i društva i mogućnost njene realizacije u različitim sociološkim formama nastavnog rada. U okviru tog problema, ispitani su stavovi i mišljenja 160 studenata, apsolvenata Učiteljskog fakulteta u Užicu, budućih kreatora i organizatora nastavnog procesa. Zanimalo nas je u kojoj meri se fleksibilna individualizacija nastave prirode i društva može ostvariti u različitim sociološkim oblicima nastavnog rada. U tom cilju, formulisani su: predmet, cilj i zadaci istraživanja, naučnoistraživačke hipoteze i metode, određen merni instrument za prikupljanje dobijenih podataka (petostepena Likertova skala sudova). Kvantitativna i kvalitativna analiza je zasnovana na primeni Hi kvadrat testa i SPSS softverskog paketa.

Keywords

References

*** (1996) Pedagoški leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
*** (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Avramović, Z., Stanković, D., Vujačić, M. (2009) Kvalitet didaktičkih znanja nastavnika. in: Kvalitet i efikasnost nastave, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 127-140
Đorđević, J.Đ. (1997) Nastava i učenje u savremenoj školi. Beograd: Učiteljski fakultet
Radivojević, D. (2011) Oblici individualizacije nastave prirode i društva. Nova škola, 6, 8, str. 187-197
Teodosić, R., ur. (1967) Pedagoški rečnik. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Vasilijević, D. (2007) Uticaj individualizovane nastave na kvalitet znanja o prirodi. Užice: Učiteljski fakultet
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2008) Inovacije u nastavi. Vranje: Učiteljski fakultet
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2009) Inovativni modeli rada u nastavi. Beograd: Školska knjiga
Vilotijević, M. (2000) Didaktika 3. Beograd: Školska knjiga
Vilotijević, M. (2000) Didaktika 1. Beograd: Školska knjiga