Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2011, br. 13, str. 59-76
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 20/03/2012
Fleksibilna individualizacija kroz sociološke oblike nastavnog rada
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

Sažetak

U radu se razmatra značaj fleksibilne individualizacije nastave prirode i društva i mogućnost njene realizacije u različitim sociološkim formama nastavnog rada. U okviru tog problema, ispitani su stavovi i mišljenja 160 studenata, apsolvenata Učiteljskog fakulteta u Užicu, budućih kreatora i organizatora nastavnog procesa. Zanimalo nas je u kojoj meri se fleksibilna individualizacija nastave prirode i društva može ostvariti u različitim sociološkim oblicima nastavnog rada. U tom cilju, formulisani su: predmet, cilj i zadaci istraživanja, naučnoistraživačke hipoteze i metode, određen merni instrument za prikupljanje dobijenih podataka (petostepena Likertova skala sudova). Kvantitativna i kvalitativna analiza je zasnovana na primeni Hi kvadrat testa i SPSS softverskog paketa.

Ključne reči

Reference

*** (1996) Pedagoški leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
*** (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Avramović, Z., Stanković, D., Vujačić, M. (2009) Kvalitet didaktičkih znanja nastavnika. u: Kvalitet i efikasnost nastave, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 127-140
Đorđević, J.Đ. (1997) Nastava i učenje u savremenoj školi. Beograd: Učiteljski fakultet
Radivojević, D. (2011) Oblici individualizacije nastave prirode i društva. Nova škola, 6, 8, str. 187-197
Teodosić, R., ur. (1967) Pedagoški rečnik. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Vasilijević, D. (2007) Uticaj individualizovane nastave na kvalitet znanja o prirodi. Užice: Učiteljski fakultet
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2008) Inovacije u nastavi. Vranje: Učiteljski fakultet
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2009) Inovativni modeli rada u nastavi. Beograd: Školska knjiga
Vilotijević, M. (2000) Didaktika 3. Beograd: Školska knjiga
Vilotijević, M. (2000) Didaktika 1. Beograd: Školska knjiga