Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2012, vol. 25, br. 3, str. 129-137
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak

Primena edukativnih programa za mlade kao mogućnost inoviranja vaspitno-obrazovnog procesa u školi
Medicinska škola '7. april', Novi Sad

e-adresa: peric.bojana@gmail.com

Sažetak

U ovom radu autorka želi da predstavi javnosti jedan od mogućih pristupa primene radioničarskog rada u nastavi kao inovativnog metodičkog pristupa a u svetlu inoviranja kurikulumske politike i obezbeđivanja kvaliteta u obrazovanju. U tom pravcu, kreiran je Edukativni program za mlade 'Sticanje životnih veština' za učenike 3. razreda srednje stručnih škola. Ovaj program je skup znanja i veština iz nekoliko oblasti, posebno grupisanih kategorija životnih veština za koje se pretpostavlja da će ih učenik nakon izlaska iz srednje škole praktično svakodnevno primenjivati. Program sadrži sledeće oblasti: veštine uspešne komunikacije, veštine koje podstiču razvoj samopouzdanja i samopoštovanja, veštine za konstruktivno rešavanje problema i veštine za uspešno traženje posla. Osmišljavanjem i realizacijom programa 'Sticanje životnih veština' želimo da mladim ljudima pružimo podršku i da ih osnažimo za uspešno savladavanje mogućih prepreka tokom školovanja i nakon izlaska iz srednje škole. Metodičko rešenje edukativnog programa je u primeni radioničarskog oblika rada ili radionica kao strateški osmišljenog interaktivnog rada sa mladima. S tim u vezi, program ima dvojaki cilj. Prvi cilj programa prepoznajemo u tome da tokom radionica učenici budu podstaknuti na aktivno učešće, a dalje, da na specifičan način prenese znanje i veštine predviđene programom.

Ključne reči

kvalitet u obrazovanju; edukativni programi za mlade; radioničarski rad

Reference

Gajić, O. (2007) Prilozi metodici vaspitno-obrazovnog rada - diskurs o obrazovnim strategijama i socijalno-pedagoškim temama. Novi Sad: Filozofski fakultet
Havelka, N.N. (2000) Učenik i nastavnik u obrazovnom procesu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ilić, P., Gajić, O., Maljković, M. (2007) Kriza čitanja - kompleksan pedagoški, kulturološki i opštedruštveni problem. Novi Sad: Gradska biblioteka
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2001) Aktivno učenje. Beograd: Institut za psihologiju, 2
Janković, S., Kovač-Cerović, T. (1995) Osnovne pretpostavke radioničarskog postupka. u: Teorijsko-metodičke osnove građanskog vaspitanja, Jagodina: Učiteljski fakultet, 49-68
Kovač-Cerović, T., Rosandić, R., Popadić, D., ur. (2002) Učionica dobre volje. Beograd: Grupa MOST
Previšić, V., Šoljan, N.N., Hrvatić, N., ur. (2007) Kurikulum - teorije, metodologija, sadržaj, struktura. Zagreb: Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu