Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 24  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 11, br. 1, str. 63-80
(Ne) konkurentnost i uloga ljudskog kapitala u kreiranju konkurentske prednosti
nema
Ključne reči: faktori konkurentnosti; izvori konkurentnosti; ljudski kapital; znanje; poslovanje
Sažetak
Nove privrede organizuju se oko svetskih mreža kapitala, upravljanja i informacija, čija je osnova tehnološka. Pri tome i sve veće dinamiziranje međunarodne trgovine i pojava agresivnije konkurencije na kompetitivnom i globalnom tržištu menjaju pravila igre i pozicije koje pojedini činioci imaju u kreiranju konkurentske prednosti na svetskom tržištu. Tehnološki razvoj, inovacije, znanje i veštine postaju faktori od krucijalnog značaja za razvoj jedne ekonomije i njenih preduzeća. Pravilno upravljanje ljudskim kapitalom je direktan izvor poboljšanja kvaliteta i produktivnosti rada, pa sa tim i konkurentnosti a najvažniji preduslov za ostvarivanje tog cilja jeste kvalitetno obrazovanje. Investiranje u ljude i veštine je neophodno, jer je to jedini način da se očuva i unapredi konkurentntska prednost. Potreba za stalnim obrazovanjem je uzrokovana velikom dinamizmom savremenog društva, brzim tehničko-tehnološkim razvojem, posebno IKT, što zahteva stvaranje novih znanja i veština, kao i stvaranje novih zanimanja, ali istovremeno taj resurs se mora kontinuirano razvijati i usavršavati.
Reference
*** (2010) Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communication. Brussels: European Commission, NO COM 2020
*** (2012) Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Sl glasnik RS, br. 107
*** (2011-2015) The global competitiveness report 2015-2016, 2014-2015, 2014-2013, 2013-2012, 2012-2011. Geneva: WEF, (2012), (2013), (2014)
Becker, G. (1975) Human capital. New York: National Bureau of Economic Research
Carayannis, E.G., Alexander, J.M. (2006) Global and local knowledge. New York: Palgrave Macmillan
Kozomara, J.G. (1994) Tehnološka konkurentnost. Beograd: Ekonomski fakultet
Mankiw, N.G., Taylor, M.P. (2008) Ekonomija. Beograd: Data status
Ministarstvo privrede (2015) Strategija za podršku razvoja MSP, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015 do 2020.godine i Akcioni plan za sprovođenje Strategije za podršku razvoju preduzetništva i konkurentnosti. Beograd, str. 1-2
Porter, M. (2010) O konkurenciji. Beograd: FEFA
Porter, M.E. (1998) The competitive advantage of nations. New York: Press
Porter, M.E. (2008) On competition: Updated and extended edition. Boston: Harvard Business School Press
Porter, M.E., Sakakibara, M. (2004) Competition in Japan. Journal of Economic Perspectives, 18(1): 27-50
Porter, M.E. (2008) Clusters and competition: New agendas for companies, governments, and institutions, on competition. Boston: Harvard Business School Press
Savić, N., Pitić, G., ur. (2010) Kuda ide konkurentnost Srbije. Beograd: FEFA - Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
Stiglic, D.E. (2004) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet
Zjalić, M.Lj. (2011) Razvoj ljudskih resursa u funkciji strukturnih promena i novih uslova rada. Beograd: Fakultet za menadzment malih i srednjih preduzeća
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/ekonsig1601063M
objavljen u SCIndeksu: 28.07.2016.
Creative Commons License 4.0