Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 62, br. 2, str. 513-525
Subvencije u poljoprivredi u budžetu Republike Srbije
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

e-adresavesna_p@iep.bg.ac.rs, biljana_g@iep.bg.ac.rs
Projekat:
Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Ključne reči: budžet; subvencije; fiskalna konsolidacija; agrarna politika; priključenje EU
Sažetak
U ovom radu autori analiziraju dinamiku subvencija u poljoprivredi, u odnosu na kretanje javnih prihoda i rashoda i ukupnih subvencija budžeta Republike, 2006-2013. godine. Primenjen je metod istraživanja za stolom, korišćeni su zvanični statistički podaci i standardne statističke metode za njihovu obradu i proučen i citiran određeni broj naučnih radova i dokumenata državnih institucija i institucija EU. Razmatrana je takođe i vladina projekcija obima i strukture subvencija u poljoprivredi do 2024. godine, imajući u vidu mere fiskalne konsolidacije i obaveze usklađivanja propisa, politike podrške i institucionalnog okvira u poljoprivredi sa odgovarajućim u EU. Trogodišnji program fiskalne konsolidacije, koji uključuje, između ostalog i redukovanje i preispitivanje programa agrarne podrške, treba da stvori zdrave osnove za stabilne i rastuće budžetske transfere poljoprivredi. Investiciona podrška će i dalje biti veoma važna, a značajniji rast direktnih plaćanja proizvođači mogu očekivati neposredno pred i po priključenju EU.
Reference
*** (2013) Fiscal Strategy for 2014, with projections for 2015 and 2016. Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 97
*** (2014) The Republic of Serbia 2015 Budget Bill. Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 142
*** (2009/2014) Law on Budget System. Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-cor, 108/13, 142/14
*** (2013/2014) Law on Incentives in Agriculture and Rural Development. Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 10/13 and 142/14
*** (2014) The Strategy of Agriculture and Rural Development of the Republic of Serbia 2014-2024. Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 85
*** (2010) Law on Indications of Geographical Origin. Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 18
*** (2009) Law on Agriculture and Rural Development. Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 41
*** (2009) Law on Food Safety. Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 41
Bajec, J., Stamenković, S., Kovačević, M., Vučković, V., Jakopin, E., Bogdanov, N., Zdravković, M., Filipović, S., Mitrović, S., Nikolić, I., Petrović, P., Živković, B., Arandarenko, M., Arsić, M. (2010) Postkrizni model ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011-2020 - stufija. Ekonomski institute Beograd-MAT, available at: www.kss.org.rs/doc/1102_makroekonomska_proj_razv_Srbije_2011-2020.pdf http://www.kss.org.rs/doc/1102_makroekonomska_proj_razv_Srbije_2011-2020.pdf
Cvetković, B.N., Ilić, B., Milićević, V. (2010) Globalizacija i konkurentnost agrarnog sektora Srbije. Ekonomske teme, no. 2, pp. 159-168
European Commission (2013) Overview of CAP reform 2014-2020: Agricultural policy perspectives brief. Bruxelles, Belgium, No. 5*/ December 2013, EC, available at:
European Parliament-Directorate General for Internal Policies-Policy Department B-Structural and Cohesion Policies (2013) European Council conclusions on the multiannual financial framework 2014-2020 and the CAP. Bruxelles, Belgium, Note, Brussels: European Parliament, available at: www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/495846/IPOL-AGRI_ NT(2013)495846_EN.pdf
Fiscal Council of the Republic of Serbia (2014) Assessment of the bill on the 2015 budget of the Republic of Serbia: Executive summary. Belgrade, Fiscal Council of the Republic of Serbia, Belgrade, available at: www.fiskalnisavet.rs/doc/eng/executive_summary_assessment_budget_2015.pdf
Government of the Republic of Serbia-European Integration Office (2014) National programme for the adoption of the EU Acquis 2014-2018 (NPAA). Belgrade, Serbia, available at: www.seio.gov.rs/upload/documents/nacionalna_dokumenta/npaa/npaa_eng_2014_2018.pdf
Grujić, B., Rajnović, Lj. (2012) Legislation and trade. u: [ur.] Solutions and interventions for the technological transfer and the innovation of the agro-food sector in South East regions: TECH FOOD PROJECT, Belgrade: IAE, pp. 62-76
Grujić, B., Roljević, S., Sarić, R. (2012) EU agricultural policy budget and stabilization of Serbian agrar directions. u: Proceedings of Conference Agrarnaja nauka, tvorčestvo, rost, Stavropol, Russian Federation: Stavropol Stata Agrarian University, pp. 307-311. Tom 1
Katić, B., Popović, V. (2009) Agrar u ekonomskoj politici Srbije za 2009. godinu. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 1, str. 145-155
National Bank of Serbia (2014) Inflation report. Belgrade, NBS, November 2014; available at: www.nbs.rs/export/download/pdf_ioi/inflation_report_11_2014.pdf
Nikolić, M., Popović, V. (2007) Associations in beef production. u: The EAAE 100th Seminar Proceedings: Development of Agriculture and Rural Areas in Central and Eastern Europe, Novi Sad, EAAE, SAAE and RCC, pp. 251-260
Popović, V., Grujić, B. (2014) Robna i regionalna struktura izvoza poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije. Agroekonomika, vol. 43, no. 63-64, pp. 1-12
Popović, V., Katić, B. (2007) Doha runda pregovora u STO i interna podrška poljoprivredi Srbije. Ekonomski anali, vol. 52, br. 172, str. 93-113
Praščević, A. (2013) Dometi ekonomske politike u prevazilaženju efekata globalne ekonomske krize na ekonomiju Srbije. Ekonomski horizonti, vol. 15, br. 1, str. 17-30
Puškarić, A., Jeločnik, M., Bekić, B. (2012) Trgovinski bilans republike Srbije u kontekstu međunarodne razmene hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ekonomika, vol. 58, br. 1, str. 112-120
Republic of Serbia-(MF) Ministry of Finance (2014) Bulletin Public Finances, Belgrade, no. 120, August 2014, MF, available at: www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/bilten%20javne%20finansije/bilten-120-eng-web.pdf
Statistical Office of the Republic of Serbia (2014) Labor force survey (LFS). Belgrade, Statistical Release, No. 295 - Year LXIV, 31.10.2014, SORS, available at: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/55/41/RS10_295_eng-III_ kvartal_2014.pdf
Statistical Office of the Republic of Serbia (2014) Statistics of external trade. Belgrade, Statistical Release, No. 194 - Year LXIV, 16.07.2014. SORS, available at:
Statistical Office of the Republic of Serbia (2014) Statistics of external trade. Belgrade, Statistical Release, No. 361 - Year LXIV, 30.12.2014. SORS, available at: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/63/99/st12122014e.pdf
Statistical Office of the Republic of Serbia (2014) Consumer price indices by COICOP. Belgrade, d, data base, SORS, available at: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ReportView.aspx?rptKey
Statistical Office of the Republic of Serbia (2013) Statistical yearbook of the Republic of Serbia 2013. Belgrade, a, SORS, available at: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/17/20/G20132010.pdf
Statistical Office of the Republic of Serbia (2013) Census of agriculture 2012 in the Republic of Serbia: Agriculture in the Republic of Serbia. u: Book of census results, Belgrade, SORS, available at:
Tanjug (2014) Vučić: Reforme u javnim preduzećima biće teže od očekivanih. Beograd, Tanjug, available at: www.tanjug.rs/videodet.aspx?galID=145361&video ID=836944
Vasiljević, Z., Popović, V. (2014) Ekonomsko-finansijska komponenta razvoja sela i poljoprivrede. u: Zbornik radova - Perspektive razvoja sela, Knjiga CXLV, Knjiga 5, Beograd: SANU, Odeljenje hemijskih i bioloških nauka, pp. 163-185
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1502513P
objavljen u SCIndeksu: 29.10.2015.

Povezani članci