Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2013, vol. 61, br. 1, str. 69-88
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 05/03/2013
doi: 10.5937/vojtehg61-1574
Karakterizacija nikal-grafit zaptivnih prevlaka u sistemu sa veznom prevlakom nikal-aluminijum
Institut za mikrotalasnu tehniku i elektroniku - IMTEL, Beograd

e-adresa: miki@insimtel.com

Projekat

Mikromehanički kriterijumi oštećenja i loma (MPNTR - 174004)
Razvoj tehnologije izrade obloge i jezgra na bazi domaćih sirovina za proizvodnju specijalnih obloženih elektroda namenjenih za elektrolučno zavarivanje čelika (MPNTR - 34016)

Sažetak

U ovom istraživanju prikazane su mehaničke i strukturne karakteristike Ni-grafit zaptivki i efekat njihove primene na delovima kompresora niskog i visokog pritiska turbomlaznog motora TV2-117A. Prevlake su deponovane (APS) atmosferski plazma sprej postupkom. Izvršena je supstitucija zaptivnog materijala na radnim prstenovima kompresora, usmeravajućim aparatima i prednjem telu kompresora turbomlaznog motora TV2-117A, da bi se obezbedio maksimalan protok vazduha temperature od 100-125°C kroz kompresor pod pritiskom od 7 bara. Meke zaptivke su formirane kao dvojni sistemi koji se sastoje od donjeg veznog sloja na bazi NiAl prevlake i gornjih zaptivnih prevlaka na bazi slojeva Ni-25% grafita i Ni-15%grafita. Mikrostrukture slojeva su procenjene na svetlosnom mikroskopu. Morfolofija čestica praha Ni-grafita i morfologija loma prevlake je ispitana na (SEM ) skening elektronskom mikroskopu. Mikrostrukturna analiza deponovanih slojevima je urađena u skladu sa standardom Pratt-Whitney. Procena mehaničkih karakteristika prevlaka je urađena ispitivanjem mikrotvrdoće veznih slojeva metodom HV0.3 i makrotvrdoće zaptivnih slojeva metodom HR15y. Čvrstoće spoja dvojnih sistema prevlaka su ispitane metodom kidanja na zatezanje. Efekat zaptivanja delova kompresora je ispitan u sklopu motora TV2-117A.

Ključne reči

atmosferski plazma sprej postupak (APS); zaptivanje; mikrostruktura; interfejs; mikrotvrdoća; makrotvrdoća; čvrstoća spoja

Reference

*** (2000) Metco 308NS Nickel Graphite powder. Technical Bulletin 10-115, Sulzer Metco
*** (2000) Metco 450NS Nickel /Aluminum composite powder. Technical Bulletin, 10-136, Sulzer Metco
*** (2002) Turbojet engine-standard practices manual. East Hartford, USA: Pratt-Whitney, Part No 58 5005
Deevi, S.C., Sikka, V.K., Swindeman, C.J., Seals, R.D. (1997) Reactive spraying of nickel-aluminide coatings. Journal of Thermal Spray Technology, 6(3): 335-344
DeMasi-Marcin, J.T., Gupta, D.K. (1994) Protective coatings in the gas turbine engine. Surface and Coatings Technology, 68-69: 1-9
Guilemany, J.M., Navarro, J., Lorenzana, C., Vizcaino, S., Miguel, J.M. (2001) Tribological behavior of abradable coatings obtained by atmospheric plasama spraying (APS). Materials Park, OH, USA: Pub. ASM international, 1115-1118
Mrdak, M., Kakaš, D., Pović, Đ. (2004) Struktura i svojstva nikal-aluminid prevlaka deponovanih plazma spreingom. u: Konferencija Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema, IRMES 04, Kragujevac, str. 321-326
Nasr, H. (1988) Some areas of application of plasma spry coatings in the field of aviation. u: Plasma-Technik Symposium (I), Lucerne, Proceedings, 3, str. 75-84
Novinski, E.R. (1991) The design of thermal sprayed abradable seal coatings for gas turbine engines. u: National Thermal Spray Conference (IV), Proceedings, str. 451-454
Novinski, E.R. (1990) Process parameter impact on the physical properties of an advanced abradable coating. u: National Thermal Spray Conference (III), Proceedings, str. 151-157
Oka, T. (1990) Basic characteristic of different abradable coatings. u: International Thermal Spraying Conference, Germany, Proceedings, str. 58-67
Svantesson, J., Wigren, J. (1992) A Study of Ni-5wt.% Al coatings produced from different feedstock powder. Journal of Thermal Spray Technology, 1(1): 65-70
Tosnar, L. (1988) Plasma Sprayed Seal Coatings. u: Proceedings of the 1st Plasma-Technik Symposium, Lucerne, Switzerland, 2, pp. 257-262
Yi, M. (1997) Erosion wear of AlSi-graphite and Ni/graphite abradable seal coating. Trans. Nonferrons Met. Soc. China (English letter), 8, (2), 99-102
Yi, M., He, J., Huang, B., Zhou, H. (1999) Friction and wear behaviour and abradability of abradable seal coating. Wear, 231(1): 47-53