Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
2006, vol. 134, br. 11-12, str. 532-536
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 02/06/2007
doi: 10.2298/SARH0612532D
Ocena intenzivnog rehabilitacionog protokola za artroskopski rekonstruisanu prednju ukrštenu vezu
aKlinički centar Srbije, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Beograd
bKlinički centar Srbije, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Beograd

e-adresa: zulekule@net.yu

Sažetak

Uvod: Optimalno lečenje prednje ukrštene veze (LCA) jedna je od najdinamičnijih tema savremene ortopedije. Uprkos velikom broju objavljenih radova, zlatni rehabilitacioni standard posle hirurški lečene povrede LCA nije utvrđen. Cilj rada: Cilj rada je bio da se uporede rezultati ispitivanja dve grupe ispitanika na konzervativnom i intenzivnom rehabilitacionom protokolu i utvrde brzina i bezbednost oporavka u obe grupe, te, na osnovu toga, predloži savremen pristup u rehabilitaciji. Metod rada U prospektivnoj studiji ispitano je 45 bolesnika s jednostranom povredom LCA, koji su metodom slučajnog izbora svrstani u dve grupe: sa konzervativnim rehabilitacionom protokolom (TH-C) i intenzivnim rehabilitacionom protokolom (TH-I). Kao hirurški metod primenjena je artroskopska rekonstrukcija LCA pomoću BTBP (bone- patellar- tendonbone) i STG (semitendinosus- gracilis) grafta. Posle operacije ispitanicima TH-C grupe je zabranjen oslonac, a ograničenje obima pokreta je bilo 0/0/90 u prve četiri nedelje, dok je oporavak ispitanika grupe TH-I bio ograničen jedino otokom kolena i bolom. Ispitanici su upoređivani u odnosu na obim pokreta, kolena i natkolene muskulature, rezultate testova stabilnosti, Lisholmovog (Lysholm), Texnerovog (Tegner) i testa skakanja na jednoj nozi, kao i testa stajanja na jednoj nozi. Testiranje je izvedeno pre hirurškog lečenja, posle šest nedelja, četiri meseca, šest, devet i 12 meseci. Dobijeni rezultati upoređivani su primenom Pirsonovog (Pearson) χ2-testa, Studentovog t-testa, Man-Vitnijevog (Mann-Whitney), Kraskal- Volisovog (Kruskal- Wallis), Fridmanovog (Friedman) i Kohranovog (Cochran) testa, kao i putem jednofaktorske i dvofaktorske analize varijanse. Rezultati Ispitivane grupe su se već posle šest nedelja statistički značajno razlikovale po pitanju obima pokreta (p<0,05), obima natkolene muskulature (p<0,01) i rezultata na Lisholmovom testu (p<0,01), posle četiri meseca po rezultatima testa skakanja na jednoj nozi (p<0,05), a posle šest meseci po rezultatima Texnerovog testa (p<0,01). U TH-I grupi ni kod jednog bolesnika klinički nije narušen integritet grafta, niti je došlo do postoperacionog ograničenja pokreta. Zaključak Ovaj rad nedvosmisleno pokazuje da rani intenzivni rehabilitacioni pristup dovodi do bržeg funkcionalnog oporavka, bez neželjenih posledica, nego konzervativni rehabilitacioni režim.

Ključne reči

ligamentum cruciatum anterius (LCA); ligamentoplastika; rehabilitacija

Reference

Barber, S.D., Noyes, F.R., Mangine, R.E., McCloskey, J.W., Hartman, W. (1990) Quantitative assessment of functional limitations in normal and anterior cruciate ligament-deficient knees. Clin Orthop Relat Res, (255): 204-14
Ellenbecker, T.S. (2000) Knee ligament rehabilitation. London: Churchill Livingstone
Frank, C.B., Jackson, D.W. (1997) The science of reconstruction of the anterior cruciate ligament. J Bone Joint Surg Am, 79(10): 1556-76
Karlson, J.A., Steiner, M.E., Brown, C.H., Johnston, J. (1994) Anterior cruciate ligament reconstruction using gracilis and semitendinosus tendons. Comparison of through-the-condyle and over-the-top graft placements. Am J Sports Med, 22(5): 659-66
Lysholm, J., Gillquist, J. (1982) Evaluation of knee ligament surgery results with special emphasis on use of a scoring scale. Am J Sports Med, 10(3): 150-4
Mikkelsen, C., Werner, S., Eriksson, E. (2000) Closed kinetic chain alone compared to combined open and closed kinetic chain exercises for quadriceps strengthening after anterior cruciate ligament reconstruction with respect to return to sports: A prospective matched follow-up study. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 8(6): 337-42
Noyes, F.R., Barber, S.D., Mangine, R.E. (1991) Abnormal lower limb symmetry determined by function hop tests after anterior cruciate ligament rupture. Am J Sports Med, 19(5): 513-8
O'Neill, D.B. (1996) Arthroscopically assisted reconstruction of the anterior cruciate ligament. A prospective randomized analysis of three techniques. J Bone Joint Surg Am, 78(6): 803-13
Panni, A.S., Milano, G., Lucania, L., Fabbriciani, C. (1997) Graft healing after anterior cruciate ligament reconstruction in rabbits. Clin Orthop Relat Res, (343): 203-12
Rougraff, B., Shelbourne, K.D., Gerth, P.K., Warner, J. (1993) Arthroscopic and histologic analysis of human patellar tendon autografts used for anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med, 21(2): 277-84
Rougraff, B.T., Shelbourne, K.D. (1999) Early histologic appearance of human patellar tendon autografts used for anterior cruciate ligament reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 7(1): 9-14
Shelbourne, K.D., Patel, D.V., Martini, D.J. (1996) Classification and management of arthrofibrosis of the knee after anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med, 24(6): 857-62
Yunes, M., Richmond, J.C., Engels, E.A., i dr. (2001) Patellar versus hamstring tendons in anterior cruciate ligament reconstruction: A meta-analysis. Arthroscopy, 17: 248-57