Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 38  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2011, vol. 24, br. 3, str. 65-73
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 27/12/2011
Teorijski pluralizam i/ili monizam u naukama o vaspitanju - kojim putem treba poći?
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresa: kpekec@f.bg.ac.rs

Projekat

Modeli procenjivanja i strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja u Srbiji (MPNTR - 179060)

Sažetak

Okosnicu za pisanje ovog rada predstavlja dilema koja se može izraziti sledećim pitanjem: da li je za dalji razvoj nauka o vaspitanju potrebno usaglasiti i ujediniti različite teorije o vaspitanju i obrazovanju u jednu opštiju i sveobuhvatnu teoriju ili nije? Cilj rada jeste upravo sagledavanje odnosa između teorijskog pluralizma i/ili monizma sa aspekta nauka o vaspitanju - andragogije i pedagogije. U skladu sa postavljenim ciljem, data je i analiza shvatanja različitih autora vezano; istraženo je da li je teorijska mnoštvenost prednost ili mana, odnosno treba li težiti unifikaciji i singularizmu teorija. Analizirana je (ne)realnost postojanja opasnosti da zapravo teorijski monizam vodi u dogmatizam. Dalje, prikazano je kakve implikacije može da na razvoj nauke ima teorijska mnoštvenost s jedne strane, odnosno teorijski singularizam s druge strane. Posebno je istaknut odnos između teorijskih konstrukata i njihove primene u praksi vaspitanja i obrazovanja. Rezultati analize upućuju na mogući pravac u daljem razvoju andragogije i pedagogije.

Ključne reči

teorijski pluralizam; teorijski monizam; nauke o vaspitanju; teorija vaspitanja

Reference

Ćirković, M. (2010) O dogmatskom pogledu na ulogu teorije u nauci. from http://www.teorijaevolucije.com/samoteorija.html
Elias, J.L., Merriam, S. (1980) Philosophical Foundations of Adult education. Malabar, Florida: Robert Kreiger Publishing Company
Hallinger, P., Bridges, E.M. (2007) A problem-based approach for management education: Preparing managers for action. Springer
Milić, V. (1978) Sociološki metod. Beograd: Nolit
Milošević, M. Šta je naučna teorija. Dec. 16. 2010. http://static.astronomija.co.rs/teorije/relativnost/teorije/uvod.htm
Mužić, V. (1973) Neki problemi pedagogijskih zakonitosti. Pedagogija, br. 2-3, str. 195-218
Nejgel, E. (1985) Struktura nauke. Beograd: Nolit
Noddings, N. (1998) Philosophy of education. Boulder: Westview Press
Potkonjak, N.M. (1983) Teorijsko-metodološki problemi savremene pedagogije. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Ristić, Ž. (1995) O istraživanju, metodu i znanju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Savićević, D.M. (2007) Osobenosti učenja odraslih. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Savićević, D.M. (1991) Savremena shvatanja andragogije. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta
Savićević, D.M. (2002) Filozofski osnovi andragogije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Šušnjić, Đ.J. (2007) Metodologija. Beograd: Čigoja štampa