Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić
2016, br. 10, str. 249-261
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 25/01/2017
doi: 10.5937/zrufpl1610249R
Nastava prirode i društva i perceptivne sposobnosti učenika različitog pola
aOŠ 'Mladost', Knjaževac
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresa: dejanradivojevic972@gmail.com, emamma@live.com

Sažetak

Intencija nastavnog predmeta Priroda i društvo je usvajanje znanja i podsticanje razvojnih potencijala učenika. U okviru razvojnih potencijala u radu se posebno razmatraju perceptivne sposobnosti učenika koje do izražaja dolaze pri obradi kartografskih sadržaja. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 107 učenika trećeg razreda osnovne škole, od čega su 54 dečaka i 53 devojčice. Cilj istraživanja bio je utvrđivanje razlika u perceptivnim sposobnostima između učenika različitog pola. Pošlo se od teorijskih pretpostavki o većoj uspešnosti muškog pola u perceptivnim sposobnostima. Korišćeni su test perceptivnih sposobnosti IT-1 i test prostornih sposobnosti KBT. Dobijeni rezultati ukazuju da na uzrastu učenika trećeg razreda osnovne škole ne postoje statistički značajne razlike između učenika različitog pola u pogledu perceptivnih sposobnosti.

Ključne reči

Reference

Brković, A. (2011) Razvojna psihologija. Čačak: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
Bukvić, A. (2002) Merenje intelektualnih sposobnosti. Beograd: D. T. A Trade
Dragović, R. (2012) Metodika nastave geografije. Niš: Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
Gardner, H., Kornhaber, M., Wake, W.K. (1999) Inteligencija - različita gledišta. Zagreb: Naklada Slap
Ikonović, V., Živković, D., Đorđević, A. (2011) Značaj vizuelizacije u kartografskoj komunikaciji. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 91, br. 4, str. 159-181
Issmael, S.L., de Menezes, L.P.M. (2008) Cartography and spatial cognition: cognitive mapping of the geographical space knowledge. http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/q99q/LINDA%20ISSMAEL.pdf, Elektronska verzija
Kostić, P., Nikolić-Sijerković, I., Kržić, M., Tomić, C. (2004) Test prostornih sposobnosti. u: Kostić P. [ur.] Model i baterija psiholoških testova za selekciju i klasifikaciju kandidata žandarmerije, http://www.psihometric.com, Elektronsko izdanje
Kostić, P. (2003) Psihometrija (Konstrukcija, rekonstrukcija i korišćenje psiholoških testova). Niš: Filozofski fakultet, autorizovana skripta
Milojević, A., Marković, E., Milojković, S. (2011) Virtuelni prostor i obrazovanje. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, 27-37
Milojević, A., Radivojević, D. (2013) Karakteristike stavova nastavnika prema realizaciji geografskih sadržaja. Pedagogija, vol. 68, br. 4, str. 640-648
Milojević, A., Komlenić, M. (2002) Motoričko učenje. Teme, vol. 26, br. 3, str. 359-369
Ministarstvo prosvete Republike Srbije (2005-2014) Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog vaspitanja i obrazovanja. Sl. Glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 1/05, 15/06, 2/08, 7/10, 3/11, 7/11, 1/13 i 11/14
Radivojević, D. (2014) Odnos učitelja prema poteškoćama u usvajanju sadržaja iz geografske nauke. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, br. 8, str. 269-282
Rudić, V.B. (1988) Metodika nastave geografije. Beograd: Naučna knjiga
Sarno, E. (2008) Spatial intelligence and geography. http://www.siue.edu/GEOGRAPHY/ONLINE/Sarno08.doc, elektronska verzija
Sekulović, V. (1981) Metodika nastave geografije u osnovnoj školi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stojanović, R., Zdravković, S. (2007) Mentalna eksploracija distanci na mapama i u realnom prostoru. Psihologija, vol. 40, br. 1, str. 93-110
Vidosavljević, S. (2014) Ekološki sadržaji u nastavi prirode i društva. Leposavić: Učiteljski fakultet
Wolf, B., Momirović, K., Džamonja, Z. (1992) KOG 3 - baterija testova inteligencije. Beograd: Savez društava psihologa Srbije - Centar za primenjenu psihologiju
Zarevski, P. (2000) Struktura i priroda inteligencije. Zagreb: Naklada Slap
Zdravković, S., Economou, E., Gilchrist, A. (2012) Grouping illumination frameworks. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 38(3): 776-784