Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu
2015, vol. 4, br. 8, str. 11-30
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 27/02/2016
doi: 10.5937/sinteze0-9919
Savremeni koncept detinjstva - institucionalizacija, familizacija i individua(liza)cija
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresa: milica.jeroncic@gmail.com

Sažetak

Autorka ovog rada bavi se analizom savremenog koncepta detinjstva, odnosno dominantnim stavovima, odnosima i aktivnostima koji se tiču dece. Pomenuto jeste rezultat promena u percepciji detinjstva u društvima (kasne) modernosti i, naročito, posledica društvenih procesa institucionalizacije, familizacije, individualizacije i individuacije detinjstva. Institucionalizacija i familizacija predstavljaju zatvaranje dece u dečiji svet, tj. svakodnevni život dece je smešten, prostorno i vremenski, u društvene institucije namenjene deci, odnosno u kući, što ukazuje na njihovu segregaciju i brojna ograničenja u ime dečije zaštite i kontrole. S druge strane, paralelno se odvija proces individualizacije detinjstva koji podrazumeva da su deca jedinstveni društveni akteri i proces kojim se deci priznaju individualna prava i obaveze - individuacija detinjstva - u kojem poseban značaj ima Konvencija o pravima deteta UN. Međutim, ove procese karakteriše ograničen domen delovanja i paradoksi kao rezultat protivdejstvujućih procesa institucionalizacije i familizacije detinjstva. Uticaj, značaj i međupovezanost gorenavedenih društvenih procesa (re)definišu savremeno detinjstvo. Autorka ukazuje na obeležja, ali i kontradiktornost i protivrečnosti ovih procesa, koji za posledicu imaju brojne kontroverze i marginalizovan položaj dece u savremenom, 'detecentričnom' društvu.

Ključne reči

Reference

Arijes, F. (1989) Vekovi detinjstva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bek-Hansen, E. (2004) Mladi između porodice i škole. u: Tomanović S. [ur.] Sociologija detinjstva, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 297-315
Džejms, A., Dženks, K., Praut, A. (2004) Teoretisanje o detinjstvu. u: Tomanović S. [ur.] Sociologija detinjstva, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 142-166
Džejms, A., Praut, A. (2004) Strategije i strukture - ka novoj perspektivi u odnosu na dečja iskustva porodičnog života. u: Tomanović Smiljka [ur.] Sociologija detinjstva - Sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Dženks, K. (2004) Postmoderno dete. u: Tomanović, S. [ur.] Sociologija detinjstva, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Edwards, R. (2002) Introduction: Conceptualising relationships between home and school in children's lives. u: Edwards R. [ur.] Children, Home and School: Regulation, autonomy or connection, London: Routledge Falmer
Frenes, I. (2004) Dimenzije detinjstva. u: Tomanović Smiljka [ur.] Sociologija detinjstva - Sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Golubović, Z. (2007) Individua. u: Mimica A., Bogdanović M. [ur.] Sociološki rečnik, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 187-188
Harden, Dž. (2004) Kod kuće je najbolje - distinkcija javno/privatno u dečjem teoretisanju o riziku i bezbednosti. u: Tomanović Smiljka [ur.] Sociologija detinjstva - Sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ilič, I. (1980) Dole škole. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Kvortrup, J. (2004) Detinjstvo i savremeno društvo - paradoksalan odnos?. u: Tomanović Smiljka [ur.] Sociologija detinjstva - Sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lensdaun, G. (2004) Dečja prava. u: Tomanović S. [ur.] Sociologija detinjstva - sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Mejel, B. (2004) Deca na delu u porodici i školi. u: Tomanović S. [ur.] Sociologija detinjstva, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 227-242
Milić, A. (2007) Familizam. u: Mimica A., Bogdanović M. [ur.] Sociološki rečnik, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 140-141
Milić, A. (2007) Sociologija porodice. Beograd: Čigoja štampa
Milić, A. (1988) Porodica, dijalog sociologije i istorije. u: Milić Anđelka [ur.] Rađanje moderne porodice, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Nedović, S. (2007) Institucionalizacija. u: Mimica A., Bogdanović M. [ur.] Sociološki rečnik, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 193
Nil, A.S. (2990) Slobodna deca Samerhila. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Praut, A., Džejms, A. (2004) Nova paradigma za sociologiju detinjstva. u: Tomanović Smiljka [ur.] Sociologija detinjstva - Sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tomanović, S. (2004) Sociologija o detinjstvu i sociologija za detinjstvo. u: Tomanović Smiljka [ur.] Sociologija detinjstva - Sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tomanović, S. (2007) Sociologija detinjstva. u: Mimica A.I., Bogdanović M. [ur.] Sociološki rečnik, Beograd: Zavod za udžbenike
Tomanović-Mihajlović, S. (1997) Detinjstvo u Rakovici svakodnevni život dece u radničkoj porodici. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta
Tripković, M. (2007) Škola. u: Mimica A., Bogdanović M. [ur.] Sociološki rečnik, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 605-606
Vederli, R. (2005) Staranje o deci i razvoj apatije. u: Vederli R. [ur.] Kolaps kulture, Beograd: Clio, str. 162-185