Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Teme
2010, vol. 34, br. 4, str. 1409-1420
jezik rada: srpski
vrsta rada: preštampani članak
objavljeno: 02/03/2011
Vrednosti u porodičnom vaspitanju
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresa: marinam@filfak.ni.ac.rs

Sažetak

U radu su predstavljeni različiti teorijski pristupi vrednosnim orijentacijama roditelja, kao i rezultati empirijskog istraživanja. Predmet istraživanja su bile vrednosne orijentacije roditelja adolescenata na dimenziji autonomija - konformizam kao i predstave koje adolescenti imaju o vrednostima svojih roditelja. Rezultati istraživanja su pokazali da su u vrednosnim orijentacijama majki prisutne autonomne vrednosne orijentacije i tendencija ka konformističkim vrednosnim orijentacijama, dok su u vrednosnim orijentacijama očeva izraženije autonomne vrednosne orijentacije. Ove razlike mogu se protumačiti povoljnijom obrazovnom strukturom očeva. Što se tiče korelacija između vrednosnih orijentacija roditelja i predstava adolescenata o njihovim vrednosnim orijentacijama utvrđeno je postojanje pozitivnih korelacija, statistički značajnih na nivou 0,01 i 0,05. Možemo da konstatujemo, nažalost, da je adolescentima jasnije šta je njihovim roditeljima manje važno, nego li što im je sasvim jasno koje vrednosti su njihovim roditeljima najvažnije. Rezultati istraživanja ukazuju na neophodnost obrazovanja roditelja, u kontekstu vrednosti i vrednosnih orijentacija .Smatramo da je veoma važno da se roditeljima pomogne da osveste ciljeve vaspitanja, da steknu jasne predstave o vrednostima koje žele za svoju decu, kao i na koji način mogu da ih realizuju.

Ključne reči

vrednosne orijentacije roditelja; autonomija; konformizam; obrazovanje roditelja

Reference

Arcus, M., Schvaneveldt, J.D., Moss, J.J. (1993) Handbook of family life education. Newbury Park, Calif: SAGE Publications
Baucal, A.D. (1999) Struktura implicitnog znanja roditelja o osobinama sopstvene dece. Beograd: Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
Dix, T. (1992) Parenting on behalf of the child: Empathic: Goals in the regulation of responsive parenting. u: Sigel I.E. [ur.] Parental Belief Systems: The Psyhological Consequences for Children, New Jersey: LEA Hillssdale, 2.ed
Golubović, A. (1981) Porodica kao ljudska zajednica. Zagreb: Naprijed
Kohn, M.L. (1977) Class and conformity: A study in values. Chicago, itd: University of Chicago Press
Maslov, A.H. (2001) O životnim vrednostima. Beograd: Žarko Albulj
Pjurkovska-Petrović, K., Ševkušić-Mandić, S.G. (1996) Očekivanja roditelja i nastavnika: autonomna ili konformistička ličnost deteta. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 28, str. 69-88
Sameroff, A.J., Fiesse, B.H. (1992) Family representation of development. u: Sigel I.E. [ur.] Parental belief systems: The psychological consequences for children, Hillsdale, New Jersey: LEA
Tomanović-Mihajlović, S. (1997) Detinjstvo u Rakovici svakodnevni život dece u radničkoj porodici. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta