Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2015, br. 50, str. 1-9
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 03/02/2016
doi: 10.5937/gads1550001Z
Efekti nastave fizičkog vaspitanja na funkcionalne sposobnosti učenica mlađeg školskog uzrasta
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić
bUniverzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: nevenkazrnzevic@gmail.com

Sažetak

Dosadašnja istraživanja ukazala su na nedovoljnu efikasnost nastave fizičkog vaspitanja na razvoj funkcionalnih sposobnosti učenica / učenika mlađeg školskog uzrasta. Ovaj rad je imao za cilj da utvrdi u kojoj meri posebno programirana nastava fizičkog vaspitanja, sa povećanim zahtevima i primenom dopunskih vežbi, utiče na razvoj funkcionalnih sposobnosti učenica. Cilj istraživanja je i utvrđivanje uticaja važećeg nastavnog plana i programa fizičkog vaspitanja na funkcionalne sposobnosti učenica kontrolne grupe. Eksperimentalni program je sproveden na uzorku od 97 učenica prvog razreda osnovne škole. Za procenu funkcionalnih sposobnosti učenica primenjeno je šest mernih instrumenata. Obradom podataka izračunati su osnovni statistički parametri na inicijalnom i finalnom merenju. Za utvrđivanje eventualnih razlika između inicijalniog i finalnog merenja unutar grupe primenjene su multivarijantna i univarijantna analiza varijanse za ponovljena merenja (MANOvA i ANOVA - repeated measures). Za utvrđivanje efekata eksperimentalnog programa primenjene su multivarijantna analiza kovarijanse (MANKOVA) i univarijantna analiza kovarijanse (ANKOVA). Na osnovu rezultata može se zaključiti da je posebno programirana nastava fizičkog vaspitanja značajno uticala na promenu većine ispitivanih funkcionalnih sposobnosti učenica. Dobijeni rezultati nas navode na zaključak da su značajne promene funkcionalnih sposobnosti učenica nastale usled eksperimentalnog faktora.

Ključne reči

Reference

*** (2004) Nastavni plan i program osnovnog vaspitanja i obrazovanja na području Republike Srbije. Prosvetni glasnik RS, Beograd, br. 10, str. 66
Đurašković, R. (2001) Biologija razvoja čoveka sa medicinom sporta. Niš: Color Graf
Đurašković, R. (2002) Sportska medicina. Niš: Sven
Findak, V. (1999) Planiranje, programiranje, provođenje i kontrola procesa vježbanja. u: Druga međunarodna znanstvena konferencija Dubrovnik 1999, Kineziologija za 21. stoljeće (zbornik radova), Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 109-113
Jakonić, D. (1996) Sportska medicina. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Kozarov, G. (1985) Neke karakteristike razvoja školske dece i omladine Niškog regiona. u: Jubilarni zbornik radova povodom dvadesetpetogodišnjice osnivanja Medicinskog fakulteta u Nišu., Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, 55-64
Kragujević, G., Rakić, I. (2004) Fizičko i zdravstveno vaspitanje u prvom razredu osnovne škole: priručnik za učitelje. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Krsmanović, B. (1985) Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od modela nastavnih programa. Fakultet fizičke kulture u Novom Sadu, (doktorska disertacija)
Kundrat, V. (1979) Problemi inteziteta opterećenja u fizičkom vežbanju dece u predškolskim ustanovama kao faktor usavršavanja nekih funkcionalnih i motoričkih sposobnosti-. Beograd: Fakultet fizičkog vaspitanja, doktorska disertacija
Pavišić-Medved, V. (1980) Longitudinalna studija funkcionalnih sposobnosti dece 8-18 godina. Kineziologija, 3-4; 78- 85
Stojanović, M. (1977) Biologija razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK, skripta
Stokić, E. (2004) Gojaznost je bolest koja se leči. Novi Sad: Medicinski fakultet
Vojnarovski, B. (1978) Metodi merenja opšte funkcionalne sposobnosti dece uzrasta 10-15 godina. Savremeni trening, Beograd, 4;1-8
Zaciorski, V.M. (1975) Fizička svojstva sportiste. Beograd: NIP Partizan
Zdanski, I. (1984) Metod dopunskog vežbanja i metod stanica kao mogućnost intenzifikacije nastave fizičkog vaspitanja. Zavod za unepređenje vaspitanja i obrazovanja grada Beograda
Zdanski, I., Galić, M. (2002) Didaktika fizičkog vaspitanja. Banja Luka: Udruženje građana-nastavnika osnovnih i srednjih škola 'Petar Kočić'
Zrnzević, N. (2007) Transformacja morfoloških karakteristika, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti učenika. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, Neobjavljena doktorska disertacija
Zrnzević, N., Milenović, B. (1984) Antropometrijske, biomotoričke i funkcionalne karakteristike dece od 7 do 11 godina selekcionisane za sportsku gimnastiku. u: Zbornik radova. 3, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu - OOUR Fizičko vaspitanje, 187-198