Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2015, br. 15, str. 143-151
Klub Mediterane u funkciji afirmacije turističke animacije
Evropski univerzitet, Fakultet za internacionalni inženjerski menadžment, Beograd, Srbija
Ključne reči: Klub Mediterane; turistička animacija; kulturno-humanistička funkcija
Sažetak
Francuska turistička korporacija - Klub Mediterane, postala je najvažnija svetska referenca u oblasti klubova odmora, te su po njenom uzoru nastale i druge korporacije. Globalna mreža ove korporacije obuhvata više od 120 'sela odmora' (village de vacanes), u 40 zemalja na pet kontinenata. Zahvaljujući, pored ostalog, i vrhunskoj turističkoj animaciji, kao bitnom elementu svoje turističke ponude, ova korporacija je, u svojim 'selima odmora', širokoj populaciji turista iz celoga sveta, učinila dostupnim bogat i kvalitetan turistički proizvod, počev od prevoza, preko smeštaja i ishrane, do turističke animacije. Globalni uspeh Kluba ogleda se ne samo u pogledu ekonomskih efekata, odnosno ostvarenog profita, već i u pogledu razvoja animaciono-kulturne inovativnosti, koja prožima sve dimenzije poslovanja. Radi se upravo o uspešnoj realizaciji turističkog proizvoda u uslovima globalizacije, sa visokim humanističkim sadržajem i aspiracijama, sa ciljem da se u 'totalnom mestu', kroz 'totalni doživljaj', realizuje 'totalni čovek'.
Reference
Adler, A. (1989) Poznavanje čoveka. Novi Sad: Matica srpska
Brown, T., Wyatt, J. (2010) Desing thinking for social innovation. Stanford Social Innovation Review, 28: 29-35
Club Mediterranee (2013) Annual report. http://www.clubmed.com
Čomić, Đ. (2002) Geografija zatvorenog kruga. Beograd: Viša hotelijerska škola
Čomić, Đ., Kosar, Lj., Štetić, S. (2001) Globalna fuga - globalizacija postmodernog turizma. Beograd: Đuro Salaj
Đorđević, S. (2011) Programi animacije kao bitna odrednica strategijskog menadžmenta u turizmu. u: Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Zbornik radova, Univerzitet u Beogradu: Tehnički fakultet u Boru, 742-551
Đorđević, S., Tomka, D. (2011) Koncept lanca animacije u turizmu. TIMS. Acta, 5 (2); 70-79
Đorđević, S. (2013) Bitne determinante kreativnog turizma i humanizma. Turističko poslovanje, Beograd, Visoka turistička škola strukovnih studija, (11), 15-23
Đorđević, S. (2013) Turistička animacija u funkciji jačanja kulturnog turizma u kontekstu globalizacije. u: Čomić Đorđe [ur.] The fifth international biennial congress, Contemporary trends in the hospitality industry: HOTELPLAN 2013, Beograd, Hotellink (21-22), 607-621
Flatt, S.J., Kowalczyk, S.J. (2008) Creating competitive advantage through intangible assets: The direct and indirect effects of corporate culture and reputation. Advances in Competitiveness Research, 16 (1-2); 13
Fombrun, C., Van, R.C. (2003) Fame i fortune: How successful companies build winning reputations. Financial Times, Prentice Hall, New Jersey
Girard, X. (2001) Mediterranean from Homer to Picasso. Paris: Assouline
Hanić, H., Domazet, I. (2012) Specifičnosti marketinga finansijskih organizacija. Marketing, vol. 43, br. 1, str. 3-14
Jelinčić, D.A. (2006) Kulturni, kreativni i hobby turizam - čipkarstvo kao tržišna niša. http://www.kreativnaekonomija.net7wp-/content7uploads720127087Cipkarstvo-kao-trzisna-nisa.pdf
Kerović, R. (2004) Čovjek u središtu. u: Aranđelović Jovan [ur.] Spisi savremenih srpskih filozofa, Beograd: Institut za filozofiju, II
Kosar, Lj. (2012) Programiranje animacije u različitim tipovima hotela. Hotellink, Beograd, Visoka hotelijerska škola strukovnih studija (19-20), 138-145
Lehmann, D.R., Keller, K.L., Farley, J.U. (2008) The structure of survey-based brand metrics. Journal of International Marketing, vol. 16, br. 4, 2008, str. 29-56
Mićović, V. (2001) Globalizacija i novi svetski poredak. Beograd: Čigoja štampa
Mitić, S., Ognjanov, G. (2013) Konkurentska prednost i korporativne komunikacije. Marketing, vol. 44, br. 4, str. 343-353
Pavlović, T. (2007) Klub Mediterane - jedna od najoptimalnijih formula klupskog odmora u sportsko-rekreativnom turizmu. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, br. 57, str. 203-211
Poarije, Ž. (1999) Istorija etnologije. Beograd: Plato
Remesar, A., Ed. (1997) Urban regeneration: A challenge for public art. Edicions Universitat Barcelona, 6
Škrbić, I., Tomka, D., Milošević, S. (2014) Princip pro-poor turizma - analiza pozitivnih i negativnih aspekata. TIMS. Acta, vol. 8, br. 2, str. 177-185
Tabs, S. (2013) Komunikacija - principi i konteksti. Beograd: Clio
Thomas, D., Inkson, K. (2003) Cultural intelligence. San Francisko: Berrett-Koehler Publishers
Tomka, G. (2009) Vodič kroz interpersonalnu animaciju. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam
Weil, A., Lanter, G. (2010) What tourism for remote areas in developing countries?. Private sector development: Proparco's magazine, issue 7 (22-25)
Williams, P., Soutar, G.N. (2009) Value, satisfaction and behavioral intentions in an adventure tourism context. Annals of Tourism Research, 36(3): 413-438
Zečević, M. (2014) Moderni menadžment. Beograd: Evropski univerzitet
Zečević-Stanojević, O., Baošić, I. (2011) Internacionalne kulturne komunikacije. Beograd: Evropski univerzitet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/TurPos1515143D
objavljen u SCIndeksu: 22.09.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka