Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 15, br. 1, str. 117-138
Globalizacija i priroda rata
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresahatidza.berisa@mod.gov.rs
Sažetak
Danas je sve više prisutno mišljenje da je proces globalizacije nastupio kao logičan sled evolucije čovečanstva i da je ona, kada je u pitanju svetska politika, njen sveobuhvatni i najviši oblik. Gotovo da nema dileme da je snažan razvoj komunikacijske i informatičke tehnologije presudno uticao na smanjenje razdaljina na celoj planeti i na taj način omogućio da događaji na jednom kraju imaju uticaj ili zavise od događaja na drugom kraju sveta. U radu će se pokušati sagledati proces globalizacije i rata. Globalizacija je razmatrana sa aspekta njenog uticaja na širenje i mogućnosti povezivanja različitiih aktera u međunarodnim odnosima koji mogu doći u stanje oružanog sukoba. Rat kao fenomen je uzet u smislu značenja definisanog Klauzevijanskog trojstva politike, vlasti i naroda. Razumeti rat kao sveprisutnu pojavu u ljudskoj istoriji nije nimalo lak posao. Generacije umnih ljudi različitih epoha su pokušavale da objasne pojavu i prirodu rata. Vremenom stvoreno je više različitih teorija koje svaka na svoj način, sa manje ili više uspeha, pokušava da objasni uzroke, prirodu i fizionomiju rata. Rad se zasniva na hipotezi da 'rat nije promenio svoju prirodu', uprkos uticaju procesa globalizacije. Ovu hipotezu moguće je dokazati ili opovrgnuti ukoliko se odgovori na pitanja kako globalizacija utiće na međunarodne odnose i šta je prava priroda rata.
Reference
*** Globalization and defense. u: Report on a Conference Organized by the Institute of Defence and Strategic Studies - IDSS, Singapore: The Sentosa Resort and Spa
Andre, G. (1991) Govor rata. Beograd: VINC
Antulio, E.J.I.I. Globalization and nature of war. U.S. Army War College-Strategic Studies Institute, http://www.carlisle.armmil/ssi/index.htm
Antulio, E.J.I.I. (1997) Dynamic inter-dimensionality: A revolution in military theory. Joint Force Quarterly, (spring). http://www.carlisle.armmil/ssi/index.htm
Brian, P.M. (2007) Globalization and armed conflict among nations: We know less than we think. Ohio State University-Mershon Center
Evans, M. (2005) Elegant irrelevance revisited: A critique of fourth-generation warfare. Contemporary Security Policy, 26(2): 242-249
fon Klauzevic, K. (1951) O ratu. Vojno delo, Beograd
Gray, C.S. (2003) Clausewitz, history, and the future strategic world. u: Prepared for the Strategic and Combat Studies Institute Conference - 'Past Futures' Royal Military Academy, Sandhurst, 3-4 July, 2003 and Marine Corps Command and Staff College, Quantico, VA, USA, 9-1, http://www.StrategicStudiesInstitute.army.mil
Hantington, S. (1998) Sukob civilizacija. Podgorica: CID
Hew, S. (2007) The changing character of war. u: A Europaeum Lecture at The Graduate Institute of International Realations, Geneva, Oxford: Europaeum
Ibrahim, E. (2004) Globalization, economic shocks, and armed conflict. University of Oslo/Center for the Study of Civil War, PRiO. United States Joint Forces Command, The Joint Operational Environment, The World
Jean-Marc, R. The impact of globalization on the changing nature of war. GCSP Policy Brief Series, http://www.gcsp.ch
Kaldor, M. (2000) Cosmopolitanism and organised violence. London School of Economics-Centre for the Study of Global Governance, http://www.theglobalsite.ac.uk
Kaldor, M. (1999) New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era. Cambridge
Karen, V.S. (2004) Ka nelineranoj teoriji rata: promena izvorne metafore. Informativni bilten prevoda, br. 2
Kurmon, B., Ribnikar, D. (2003) Asimetrični ratovi. Beograd: NIC 'Vojska'
Lind, V., Kit, N., Smit, D.F., Džozefi, S.V., Gari, V.N. (2008) Promenljivo lice rata: Ka četvrtoj generaciji. Informativni bilten prevoda, broj 1
Michael, S. The changing characterof war. www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/baylis_smith4e
Naj, D.S. (2004) Paradoks američke moći. Beograd: BMG
Naj, D.S. (2006) Kako razumevati međunarodne odnose - uvod u teoriju i istoriju. Beograd: Stubovi kulture
Pečujlić, M. (2002) Globalizacija - dva lika sveta. Beograd: Gutenbergova galaksija
Samjuel, H. (1998) Sukob civilizacija. Podgorica: CID
Simeunović, D. (2009) Terorizam. Beograd: Biblioteka CRIMEN
Smith, R. (2005) The utility of force: The art of war in the modern world. London: Allen Lane
Smith, S., Baylis, J., ur. (1997) Globalization of world politics. Oxford, itd: Oxford University Press
Svečin, A.A. (1956) Strategija. Beograd: Vojno delo
Tofler, A., Tofler, H. (1998) Rat i antirat. Beograd: Paideia
van Martin, K. (2010) Transformacija rata. Beograd: Službeni glasnik
Willetts, P. (2008) Transnational actors and international organizations in global politics. u: Conflict and International system, UK: Joint services Command and Staff College, No. 11
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev1801117B
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Vojno delo (2002)
Masovni vatreni udari kao način strategijskih dejstava
Mikić Slobodan B.

Vojno delo (2003)
Evolucija rata
Mikić Slobodan B.

Vojno delo (2010)
Rizik - specifičan oblik ugrožavanja bezbednosti
Mijalkovski Milan, i dr.

prikaži sve [89]