Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:61
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:50

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 11, br. 3, str. 52-70
Benčmarking analiza turizma u nacionalnim parkovima Tara i Kopaonik
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresanatasa.djordjevic@kg.ac.rs, marija.lakicevic@kg.ac.rs, snezana.milicevic@kg.ac.rs
Projekat:
Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Sažetak
Najposećeniji nacionalni parkovi Srbije su Kopaonik i Tara. Cilj rada jeste poređenje ova dva nacionalna parka kao turističkih destinacija i ukazivanje na značaj planiranja turizma u nacionalnim parkovima. Podaci o trenutnom stanju turizma u Nacionalnom parku Tara i Nacionalnom parku Kopaonik prikupljeni su pregledom stručne literature veb-sajtova, obrađeni su deskriptivno, putem poređenja, odnosno benčmarkinga i statističkim metodama. Benčmarking analiza je izvršena na najposećenijim nacionalnim parkovima Srbije, ali treba istaći da motivi posete ovim destinacijama nisu samo njihove zaštićene prirodne vrednosti. Kopaonik je nakon Zlatibora najposećenija planina u Srbiji i atraktivni zimski centar ne samo na domaćem već i na međunarodnom tržištu. Turistički kapaciteti Kopaonika su brojniji i po kvalitetu bolji u odnosu na one koje se nalaze na Tari. Takođe, na Kopaoniku se ostvaruje veći turistički promet nego na planini Tari.
Reference
*** (2018) Nacionalni park Tara - položaj, proglašenje nacionalnog parka i zone zaštite. septembar 27, Preuzeto sa: http://www.geografija.rs/nacionalni-parkovi/tara/nacionalni-park-tara-proglasenje-i-zone-zastite
*** (2016) Leksikoni nacionalnih parkova Srbije - leksikon Tare. Vesti, Iz edicije Službenog glasnika (2018, septembar 27), Preuzeto sa: http://www.graduzice.org/documents/VESTI_3494_1673.pdf
Armaitiene, A., Bertuzyte, R., Vaskaitis, E. (2014) Conceptual Framework for Rethinking of Nature Heritage Management and Health Tourism in National Parks. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 148: 330-337
Biederman, P.S. (2008) Travel and Tourism, an industry primer. Upper Saddle River, NJ: Pearson edu
Bratić, M. (2015) Uloga planinskih turističkih centara u ukupnom turizmu Srbije. Niš: Prirodno matematički fakultet, doktorska disertacija
Cvjetićanin, R., Perović, M. (2007) Autohtona dendroflora nacionalnog parka 'Tara'. u: Osnovne ekološke i strukturno proizvodne karakteristike tipova šuma Đerdapa i Tare, Beograd: Ministarstvo nauke Republike Srbije, str. 153-162
Damjanović, I. (2009) Nacionalni parkovi kao specifične turističke destinacije. Beograd: Univerzitet Singidunum, master rad
Đorđević, D. (2014) Uloga i značaj planiranja infrastrukture u razvoju planinskog turizma u Srbiji. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, doktorska disertacija
Eagles, P.F., McCool, S.F. (2002) Tourism in national parks and protected areas: Planning and management. CABI
Eagles, P.F.J., Haynes, C.D., McCool, S.F. (2010) Sustainable tourism in protected areas : guidelines for planning and management. IUCN
Gee, C.Y., Fayos-Sola, E. (1999) International tourism: A global perspective. Madrid: World Tourism Organization
Horwath (2009) Master plan za turističku destinaciju Kopaonik. (2018, septembar 27), Preuzeto sa: http://www.infokop.net/images/stories/Dokumenta/Horwath-Master-plan-Kopaonik.pdf
Infokop (2018) septembar 27, Preuzeto sa: http://www.infokop.net/smestaj/index.php
IUCN (2018) septembar 27, Preuzeto sa: http://www.biodiversitya-z.org/content/iucn-category-ii-national-park
Javno preduzeće Nacionalni park Tara (2015) upravljanja nacionalnog parka Tara - Natura 2000. Bajna Bašta
JP Nacionalni park Tara (2013) Retke ptice nacionalnog parka Tara. Novi Sad
JUGINUS (2012) Prostorni plan opštine Bajna Bašta. Beograd-Bajina Bašta
Marinoski, N., Stamenković, P., Ilić, D. (2015) Turistička Geografija, Visoka poslovna škola strukovnih studija. Leskovac
Milenković, S. (2006) Međusobni odnosi turizma i životne sredine. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Milićević, S., Kostić, M., Đorđević, N. (2016) Specifity of ecotourism destination management. u: 3rd International Conference: 'Higher education in function of development of tourism in Serbia and Western Balkans ', Business and Technical College of Applied Sciences, 30. septembar - 1. oktobar, U, pp. 277-288
Ministarstvo građevinarstva saobraćaja i infrastrukture-Sektor za prostorno planiranje, urbanizam i stanovanje (2018) septembar 27, Preuzeto sa: http://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/Rani%20javni%20uvid%20povodom%20izrade%20PPPPN%20NP%20Kopaonik.pdf
MK Mountain Resort (2018) septembar 27, Preuzeto sa: https://www.mkresort.com/page/o-nama
Nacionalni park Kopaonik (2018) septembar 27, Preuzeto sa: http://www.kopaonik.rs/nacionalni-park-kopaonik
Repka, P., Švecová, M. (2012) Environmental Education in Conditions of National Parks of Slovak Republic. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 55: 628-634
Republički zavod za statistiku (2014-2017) Statistički godišnjak Srbije, Beograd
Republički zavod za statistiku (2018) Turistički promet - decembar 2017. Beograd
Sportsko turistički centar Bajina Bašta (2007) Master plan razvoja turizma sa poslovnim planom za planinu Taru i njeno okruženje. Zagreb: Horwath consulting
Stojanović, V. (2011) Turizam i održivi razvoj. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Turistička organizacija Srbije (2018) Nacionalni park Kopaonik. septembar 27, Preuzeto sa: http://www.serbia.travel/destinacije/gradovi-i-opstine.a-228.434.html
Vlada Republike Srbije (2016) Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik. Službeni glasnik RS, broj 89 od 2. novembra, 2018, septembar 27, Preuzeto sa: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/55d7e40b-94e7-425e-8216-c4d6ee488c4b
Vlada Republike Srbije (2015) Zakon o nacionalnim parkovima. Službeni glasnik RS, broj 84 od 6 oktobra, (2018, septembar 27), Preuzeto sa: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2015/2186-15%20lat.pdf
Vlada Republike Srbije (2009-2016) Zakon o zaštiti prirode. Sl. glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr i 14/2016, (2018, septembar 27), Preuzeto sa: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_prirode.html
Zavod za zaštitu prirode Srbije (2018) (septembar 27), Preuzeto sa: http://www.zzps.rs/novo/index.php?jezik=sr&strana=zastita_prirode_o_zasticenim_podrucjima
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/etp1803052D
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2019.
Creative Commons License 4.0