Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2012, br. 42-1, str. 69-96
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
Preduzetništvo kao cilj i ishod vaspitanja i obrazovanja
Univerzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Filozofski fakultet

e-adresa: saitkacapor@gmail.com

Projekat

Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak

Cilj vaspitanja, kao najsveobuhvatnije, najšire i najbitnije kategorije pedagoške nauke više od pola veka nije bio glavna tema pedagoga. Zašto je to tako, ostaje otvoreno pitanje, ako se zna da su nastupile krupne društvene promene uslovljene raspadom zajedničke države, te da je novonastala društvena zajednica, sa svim problemima koje sobom nosi, ušla u demokratske tokove sa tržišnom orijentacijom. Ako društvo želi razvijati demokratiju, sa tržišnom orijentacijom u privređivanju, što pre svega i iznad svega znači konkurentnost na tržištu, ekonomski rast i razvoj i garanciju sigurne egzistencije stanovništva, onda se mora preispitati cilj vaspitanja i obrazovanja, ne samo u institucijama sistema - školama, već i na svim ostalim nivoima: u porodici, u vrtiću, u medijima, u slobodnom vremenu, u procesu permanentnog (celoživotnog, formalnog, neformalnog i informalnog) vaspitanja i obrazovanja. Posebna pažnja se pridaje preduzetništvu. Pod pojmovima preduzetništvo, preduzetničko učenje, učenje o preduzetništvu, priprema za preduzetništvo, u ovom radu, ne misli se, apriori, na osnivanje preduzeća i rad u njima, iako, u krajnjoj instanci vaspitanje za preduzetništvo ima i taj cilj. Misli se na razvijanje preduzetničkog duha, na razvijanje preduzetništva kao životnog stila, kao načina mišljenja i kao načina pristupanja upoznavanja života, ljudskog društva i čoveka. Drugim rečima preduzetništvo treba staviti u sam fokus vaspitanja.

Ključne reči

vaspitanje; cilj vaspitanja; preduzetništvo; preduzetničko učenje; učenje o preduzetništvu; učenje za preduzetništvo

Reference

*** (2005-2008) Nacionalna strategija za mlade. Sl. glasnik RS
*** Excellence in entrepreneurship and enterprise skills. ETF - European Training Foundation, http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Towards_excellence_in_entrepreneurship_and_enterprise_skills_EN
*** (2006) Preporuka Evropskog parlamenta i Saveta o ključnim kompetencijama za doživotno učenje (2006/962/EC). Službeni list Evropske unije, L 394/10
*** (2009) Uvođenje doživotnog preduzetničkog učenja. Beograd: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, http://www.kombeg.org.rs
*** (2009) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
*** Zajedno stvarati rast i radna mesta-novi početak za Lisabonsku strategiju. Communication to the Spring European Council: Working Together for Growth and Jobs, http://europa.eu.int/growthandjobs
*** (2007) European reference framework for key competences for lifelong learning. Brisel, Dostupno na: http://www.seecel.hr
Bogdanović-Čurić, J. (2007) Emocionalna inteligencija, stres i školski uspjeh adolescenata. Istočno Sarajevo: Filozofski fakultet - Pale, Doktorska disertacija
Draker, P.F. (2009) Obrazovanje novog talasa preduzetnika. u: Svetski ekonomski forum, Švajcarska, http://www.seecel.hr
Đorđević, J. (1990) Škola i moralno vaspitanje - problemi, mogućnosti i perspektive. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, (21): 114-121
Đorđević, J. (1990) Intelektualno vaspitanje i savremena škola. Sarajevo: Svjetlost
Evropska komisija (2006) Oslo agenda za preduzetničko obrazovanje u Evropi/Oslo Agenda for Entrepreneurship Education in Europe. Oslo, oktobar, http://www.seecel.hr
Evropska komisija (2003) Zelena knjiga: Preduzetništvo u Evropi/Green Paper: Entrepreneurship in Europe. Brisel, januar http://www.seecel.hr
Glasser, W. (1990) Kvalitetna škola škola bez prisile. Zagreb: Educa
Grandić, R., Gajić, O. (2001) Teorije intelektualnog vaspitanja. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Gudjons, H. (1994) Pedagogija - temeljna znanja. Zagreb: Educa
IPA program Evropske unije za više korisnika Preduzetničko učenje - pristup ključnim kompetencijama. ISCED, nivo 2, http://www.seecel.hr
Kačapor, S. (2011) Pedagogikal basis for entrepreneurship Education/Pedagoške osnove učenja o preduzetništvu. Sarajevo: TDP
Kačapor, S. (1996) Istorijski pregled nastanka i razvoja škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kačapor, S., Vilotijević, N. (2005) Školska i porodična pedagogija. Priština Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Kačapor, S., Vilotijević, M., Krulj, R.S., Kulić, R. (2002) Pedagogija - temeljna znanja iz opće pedagogije, didaktike, školske pedagogije i andragogije. Zenica: Dom štampe
Karadžić-Stefanović, Vuk (1852) Srpski rječnik. Beč: Štamparija Jermenskoga manastira
Klaić, B. (1984) Rječnik stranih riječi, tuđice i posuđenice. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske
Krulj, R.S., Kačapor, S., Kulić, R. (2003) Pedagogija. Beograd: Svet knjige
Kulić, R., Despotović, M. (2005) Uvod u andragogiju. Zenica: Dom štampe
Melagosa, J. (2000) Život bez stresa. Beograd: Preporod
Paunović, S. (2009) Preduzetničko obrazovanje - kako ga učiniti efikasnijim i preduzetnijim?. Singidunum revija, 5(2): 144-149
Potkonjak, N., Šimleša, P. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vlajković, J. (2005) Životne krize - prevencija i prevazilaženje. Beograd: Ž. Albulj
von Hentig, H. (1997) Humana škola - škola mišljena na nov način. Zagreb: Educa
Vukasović, A. (1976) Intelektualni odgoj. Zagreb: Izdavački zavod Jugoslavenske akademije
Vukasović, A. (1974) Moralni odgoj. Zagreb: Liber
Vukasović, A. (1975) Moralni razvitak djeteta. Zagreb: Zajednica osnovnih škola SR Hrvatske
Wiebe, D.J. (1991) Hardiness and stress moderation: A test of proposed mechanisms. J Pers Soc Psychol, 60(1): 89-99