Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 13  
Back povratak na rezultate
Istraživanja u defektologiji
2003, br. 2, str. 201-226
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Predlozi za programe za razvoj budućih defektologa
Univerzitet u Beogradu, Defektološki fakultet

Sažetak

Profesionalni razvoj defektologa može se posmatrati i kao deo sistema obrazovanja nastavnika, učitelja, vaspitača, pedagoga i psihologa, kao i drugih stručnjaka koji se profesionalno bave vaspitnim i obrazovnim radom s decom. Pokušaću da u ovom radu pokrenem diskusiju o vrednostima i psihološko-pedagoškim znanjima diplomiranog defektologa koja ga čine obrazovanim, modernim, otvorenim, efikasnim, preduzimljivim, moralnim, odgovornim stručnjakom i daju mu profesionalni identitet. Samo znanje ima formativnu ulogu i kod studenata razvija određene stavove i vrednosti. Pored oficijelnog programa, na studente utiče i skriveni program institucije, koji treba izučavati i učiniti vidljivim. Ovaj rad se odnosi na obrazlaganje potrebe da se naprave programi za razvoj defektologa i srodnih profila prosvetnih radnika. (U njemu nije izložen sadržaj kurikuluma za razvoj ličnosti defektologa.) Cilj takvog kursa bio bi formiranje odgovarajućih stavova prema detetu (čoveku) u okviru samih studija defektologije (psihološki i srodni predmeti) i sticanje onih profesionalnih kompetencija koje je poželjno razvijati kod budućih defektologa (za edukativni, dijagnostički, terapeutski i rehabilitativni rad, itd.). Studenti koji izučavaju ljudski razvoj moraju biti dobro upoznati sa kulturnim, socijalnim i ekonomskim kontekstima razvoja. Poznavanje razvojnog kontekstualizma i problema u vezi sa multikulturalizmom ima ogroman značaj za razvoj veštine kritičkog mišljenja. Veliki problem predstavlja nedostatak empirijske građe, jer su takva istraživanja retka. Dominantne paradigme disciplina marginalizuju multikulturalizam. Neophodno je takve sadržaje uključiti, kako u obrazovanje budućih stručnjaka društvenih nauka, tako i u istraživanja.

Ključne reči

obrazovanje defektologa; sadržaji i oblici obrazovanja; profesionalni identitet

Reference

*** (1987) Active life for young people with disabilities. Paris: Centre for Educational Research and Innovation, OCDE/OECD
*** (1999) Informator sa tekstom konkursa za upis prve godine studija 1999/2000. Beograd: Defektološki fakultet
*** (2002) Reforma visokog obrazovanja u Srbiji - visoko i više obrazovanje. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta
*** (2002) Novo gradivo za bolju školu. u: Seminar o reformi nastavnih planova i programa u opštem obrazovanju, Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta
Adam, F. (1984) Akciono istraživanje - metodološki priručnik. Beograd: Marksistički centar Organizacije SK
Arsenović-Pavlović, M.I., Rajović-Đurašinović, V., Stanisavljević-Rakić, V. (1989) Feminizacija vaspitanja - od savremenosti ka tradiciji. Etnoantropološki problemi, Beograd, 6, str. 67-82
Arsenović-Pavlović, M.I. (1996) Društvena kriza, kriza nauke i mesto akcionih istraživanja u izučavanju i izmeni specijalne škole 'iznutra'. Beogradska defektološka škola, br. 1, str. 22-28
Arsenović-Pavlović, M.I., Vujasinović, Z. (1996) Integrativni pristup u radu sa slušno oštećenom decom od 5. do 10. godine. u: Empirijska istraživanja u psihologiji (II); naučni skup, Beograd, 15-16. februar, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, (deo rada objavljen u 'Prosvetnom pregledu', br. 1921. 6.mart)
Arsenović-Pavlović, M., Savić, S. (2000) (Ne)mogućnost obrazovanja Roma kod nas. u: Macura M. [ur.] Cigani/Romi uprošlosti i danas (Gypsies/Roma in past and present), naučni skup, 16 i 17. decembra 1996, zbornik radova, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str 6
Arsenović-Pavlović, M.I. (1997) Obrazovanje romske dece u sadašnjoj školi. Beogradska defektološka škola, br. 2, str. 105-118
Arsenović-Pavlović, M.I. (1998) Psihološki i socijalni portret studenata defektologije - pogled unazad i unapred. u: Rehabilitacija hendikepiranih, Pančevo: Društvo za pomoć MNRO, 1, 18-33
Arsenović-Pavlović, M.I. (2000) Ko čini duh, a ko telo profesije?. Psihološke novine, br 237./IX, str. 5
Arsenović-Pavlović, M.I. (2001) Problemi u formiranju defektoloških kadrova - za savremeniji studij defektologije. Beogradska defektološka škola, br. 1, str. 122-138
Arsenović-Pavlović, M.I. (2001) Sociokulturni hendikep Roma i intervencijska (akciona) Istraživanja u defektologiji. u: VII simpozijum Društva za primenjenu lingvistiku: Kontrastivna, teorijska i primenjena jezička istraživanja, Novi Sad: Filozofski fakultet, Rukopis
Arsenović-Pavlović, M.I., Buha, N., Jolić, Z., Petrović, N. (2003) Socijalna distanca prema Romima i obrazloženja distance studenata defektologije i psihologije. Anali ženskih studija, Novi Sad, 1, u štampi
Arsenović-Pavlović, M.I., Buha, N., Jolić, Z., Petrović, N. (2002) Socijalna distanca dece Roma i dece ne-Roma, obrazloženja distance. , Saopštenje, str. 30
Arsenović-Pavlović, M.I. (2001) Učiteljica na raskršću - dete ili programi?. Učitelj, 1-2., str. 28-41
Arsenović-Pavlović, M.I. (2002) Defektolog na raskršću - dete ili programi. Beogradska defektološka škola, br. 1-2, str. 247-256
Arsenović-Pavlović, M.I. (2002) Implicitna pedagogija vaspitača. u: Tribina o reformi obrazovanja, Novi Sad: Viša vaspitačka škola, (u štampi)
Arsenović-Pavlović, M.I. (2003) Kako da se odgovori obrazovnim potrebama romske dece?. u: Uvažavanje različitosti i obrazovanje, seminar, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Arsenović-Pavlović, M.I. (2003) Škola i deca iz socijalno depriviranih sredina. u: Uvažavanje različitosti i obrazovanje, seminar, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI, str. 168-176
Arsenović-Pavlović, M., Krtinić, V. (1991) Political socialization of employed women in Yugoslavia. u: European Congress of Psychology (2nd), 8-12, VI. Resumé
Arsenović-Pavlović, M.I., i dr. (1988) Feminizacija obrazovnog sistema - socijalistički mit o demokratičnosti obrazovanja. Polja, Novi Sad, 36, 207-210
Arsenović-Pavlović, M.I. (1991) Problems in special primary school education and pushing into ghetto the mentally retarded students. u: Symposium on preventive and social medicine of Danubian countries, Resumé, Novi Sad, 84-87
Arsenović-Pavlović, M.I. (1994) Akciono istraživanje kao način menjanja pedagoške prakse (defektologa). u: Kongres pedagoga Jugoslavije (8.), Zbornik, Beograd: Učiteljski fakultet
Arsenović-Pavlović, M.I. (1994) O objektivnosti psihološkog naučnog jezika ili o pojmu obrazovne kleptokratije. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, br. 21-22, str. 205-218
Babić, J. (1993) Vrednosti, promene, pedagogija. Pedagogija, vol. 28, br. 1-2, str. 33-36
Bronfenbrener, J. (1997) Ekologija ljudskog razvoja - prirodni i dizajnirani eksperimenti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bruner, D. (1972) Tok kognitivnog razvoja. Psihologija, vol. 5, br. 1-2, str. 100-112 (adaptiran članak The Course of Cognitive Growth, American Psychologist Journal, 1/19,1964. str. 1-16)
Epštajn, S., ur. (1997) Mi to možemo - priče žena invalida iz zemalja u razvoju. Beograd: Centar za samostalni život invalida
Frane, A. (1979) Neka iskustva i problemi neautoritarnog vaspitanja. Vidici, Beograd, XXV, 6, 11
Graorac, I. (1995) Vaspitanje i komunikacija. Novi Sad: Matica srpska
Havelka, N. (1998) Obrazovanje i vrednosti. u: Empirijska istraživanja u psihologiji (IV), naučni skup, 11-12 februar, Beograd, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, Rukopis
Havelka, N.N. (2000) Učenik i nastavnik u obrazovnom procesu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Havelka, N.N. (1980) Psihološke osnove grupnog rada u vaspitanju i obrazovanju - od grupe do kolektiva. Beograd: Naučna knjiga
Ignjatović-Savić, N.M. (1990) Pedagoške implikacije teorije Vigotskog. Psihologija, vol. 23, br. 1, str. 145-153
Ivić, I.D. (1979) Dete u Srbiji - uslovi za njegov razvoj, njegove potrebe i neki rezultati istraživanja njegovog razvoja. Vidici, Beograd, vol. 25, br. 6, str. 16-17
Ivić, I.D. (1985) Opterećenje učenika osnovne škole. Nastava i vaspitanje, XXXIV, 5, 757-768
Ivić, I.D. (1989) Individual differences and equality in education: Once again. Ljubljana: ISPA
Ivić, I.D. (1993) Theories of mental development and the problem of educational outcomes. Paris: OECD
Ivić, I.D. (1994) Moderni sistem obrazovanja - sada i ovde. Nastava i vaspitanje, vol. 43, br. 3, str. 117-126
Ivić, I.D., Perazić, O. (1994) Obrazovni nivo stanovništva i razvoj. Republika, Beograd, 91
Ivić, I.D. (1995) Šta da se radi - praktično uputstvo za korišćenje 'Bukvara dečjih prava'. Beograd: Prijatelji dece Srbije
Ivić, I.D., Pešikan, A.Ž., Janković-Antić, S.V., Kijevčanin, S. (1997) Aktivno učenje - priručnik za primenu aktivnih metoda nastave/učenja. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Ivić, I.D. (1997) Teorijsko-metodološka raskršća savremene psihologije. u: Kongres psihologa Jugoslavije (X), Petrovac na moru, knjiga rezimea, Beograd: Savez društava psihologa Jugoslavije, II plenarna rasprava
Ivić, I.D. (1999) O neopedocentrizmu. u: Empirijska istraživanja u psihologiji (V), naučni skup, Beograd, knjiga rezimea, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, neobjavljen rad
Jerotijević, M. (1998) Tretman dece sa smetnjama u razvoju - opasnost od nasilja struke. u: Od zanemarivanja i lišavanja do zlostavljanja i nasilja, Zbornik, Beograd: Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju
Kuper, D. (1987) Psihijatrija i antipsihijatrija. Zagreb: Naprijed
Kuzmanović, B.R. (1989) O gruboj ideologizaciji vaspitanja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 30-32
Macphee, D., i dr. (1997) Infusing a diversity perspective into human development courses. u: Handbook of prevention and treatment with children and adolescents, New York, itd: Wiley, p. 700-717
Macura, V., Petovar, K.R., Vujović, S.Đ. (1997) Siromašna područja Beograda - prikaz stanja i mogućnosti poboljšanja uslova življenja. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
Matejić-Đuričić, Z.Ž. (1992) Domski uslovi kao uslovi socijalne deprivacije - rezultati jednog posmatranja. Psihologija, vol. 25, br. 1-2, str. 102-112
Mitrović, A.V. (1990) Na dnu - Romi na granicama siromaštva. Beograd: Naučna knjiga
Pešić, M.M. (1994) Samo tako je pravo - seminar UNICEF-a o Konvenciji o pravima deteta. Nastava i vaspitanje, vol. 43, br. 4, str. 355-358
Plut, D., Daničić, N., Tadić, B. (1990) Vrednosni sistem osnovno-školskih udžbenika. Psihološka istraživanja, br. 4, str. 141-205
Plut, D.L. (1993) Kulturno antropološka analiza osnovnoškolskih udžbenika. Psihologija, vol. 26, br. 3-4, str. 313-335
Pošarac, A. (1997) Socioekonomski položaj porodica sa decom u Jugoslaviji 1990. i 1994. godine. Beograd: Institut ekonomskih nauka / IEN, rukopis
Rieser, R. (1995) The history of disabling imagery: Invisible children. London: Save the Children and Integration Alliance
Ristić, Ž. (1995) O istraživanju, metodu i znanju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Savić, S. (1988) Obrazovanje za XXI vek primereno ljudskoj meri. u: Kongres SSDJ (XII)
Savić, S. (1993) Diskurs analiza. Novi Sad: Filozofski fakultet
Savić, S. (1995) Interkulturalistički aspekti obrazovanja Roma - pravo na različitost. Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Savić, S. (1995) Nacrt za obrazovni rad sa romskom decom u pripremnom i prvom razredu osnovne škole u Jugoslaviji. Novi Sad: Filozofski fakultet
Schmid, R.E., Moneypenny, J., Johnston, R. (1977) Contemporary issues in special education. New York, itd: McGraw-Hill
Sekulić-Majurec, A. (1983) Integracija učenika s teškoćama u razvoju u redovni odgoj i osnovno obrazovanje i pretpostavke realizacije. Zagreb, doktorska disertacija
Singer, M. (1985) Nasilje nad detetom. Žena, 1, 81-96
Slapšak, S. (1995) Dječija prava. Ljubljana: Center za človekove pravice
Smiljanić, M. (1977) Predikativna vrednost srednjoškolskih diploma i neki faktori (ne)uspeha njihovih dobitnika na studijama. Psihologija, X, 3-4
Smirnof, V. (1977) Psihoanaliza deteta. Beograd, itd: Kultura
Spielberger, Ch.D., Katzenmeyer, W.G. (1959) Manifest anxiety, intelligence and college grades. Journal of Consulting Psychology, vol. 23, No 3, str. 278
Stambolović, V. (1990) Visokoškolski zapt. Beograd: Altera
Šefer, J.P. (1982) Ličnost vaspitača. Predškolsko dete, br. 3
Šefer, J.P. (1992) Podsticanje dečjeg stvaralaštva i saradnje u nastavi na ranom školskom uzrastu. Beograd: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Šmit, V.H.O. (1992) Razvoj deteta - biološki, kulturološki i vaspitni okvir proučavanja. Beograd: Piccadilly Books
Šmit, V. (1972) Visokoškolska didaktika. Zagreb: Pedagoško-književni zbor / PKZ
Torres, R.M. (1996) Without the reform of teacher education there will be no reform of education. Prospects, vol. 26, br. 3
Trebješanin, Ž.M. (1991) I.S. Kon i etnopsihologija detinjstva. u: Kon I.S. [ur.] Dete i kultura, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 7-29
Trebješanin, Ž.M. (1991) Predstava o detetu u srpskoj kulturi. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Trebješanin, Ž.M. (1993) Psihoanaliza - mali leksikon. Beograd: Plato
Trebješanin, Ž.M. (2000) Rečnik psihologije. Beograd: Stubovi kulture
Trnavac, N.D. (1985) Škola pod lupom - škola kao predmet kritike. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Trnavac, N.D. (1987) Školski sistemi na raskršću. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vigotski, L.S. (1987) Osnovi defektologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vigotski, L.S. (1977) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit