Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:44
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 47, br. 4, str. 473-487
Ciklične teorije i društveni sukobi
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Projekat:
Promene u društvenoj strukturi i pokretljivosti kao činioci evropskih integracija Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na AP Vojvodinu (MPNTR - 179053)

Ključne reči: društvene promene i razvoj; društveni sukobi; rat; rešavanje sukoba; unutrašnji sukobi; ciklizam
Sažetak
Kao jedna od teorija društvenih promena i razvoja, ciklizam nije deo 'glavnog toka ' sociologije. To, međutim, ne znači da ideje cikličara treba da budu u potpunosti zaboravljene. U ovom radu autori nastoje da predstave i uporede stavove tri predstavnika cikličke teorije društva (P. Sorokina, A. Tojnbija i O. Špetlera) o društvenim sukobima, koncentrišući se na četiri problema: definisanje i klasifikovanje društvenih sukoba, međudruštvene sukobe (posebno rat), unutrašnje sukobe i pitanje mogućnosti eliminacije sukoba kao pojave. U ovoj komparativnoj analizi naglasak je ne samo na saznajnim dometima sociologije, već i na njenoj sposobnosti samorefleksije, kao i na njenoj otvorenosti prema gledištima koja nisu 'čisto' sociološka.
Reference
*** (1995) Collins dictionary of sociology. Glasgow: Harper-Collins Publishers
Barnes, H.E. (1982) Uvod u istoriju sociologije. Beograd: BIGZ, I i II
Coser, L. (1977) Masters of sociological thought: Ideas in historical and social context. New York: Harcourt Brace Jovanovich
Kaurin, D. (2007) Ciklične teorije društvenih promena - Špengler i Tojnbi. Sociologija, vol. 49, br. 4, str. 289-312
Lalman, M. (2004) Istorija socioloških ideja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, I i II
Lipsky, W.E. (1976) Comparative Approaches to the Study of Revolution: A Historiographic Essay. Review of Politics, 38(04): 494
Lukić, R., Pečujlić, M., ur. (1982) Sociološki leksikon. Beograd: Savremena administracija
Marshall, G. (1998) A dictionary of sociology. Oxford: Oxford University Press
Mimica, A., Bogdanović, M., ur. (2007) Sociološki rečnik. Beograd: Zavod za udžbenike
Nakarada, R. (2011) Putevi pomirenja. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 5, br. 5, str. 361-376
Popović, M., Ranković, M. (1981) Teorije i problemi društvenog razvoja. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Ramsbotham, O., Woodhouse, T., Miall, H. (2005) Contemporary conflict resolution. Cambridge: Polity Press
Ritzer, G. (2009) Savremena sociološka teorija i njeni klasični koreni. Beograd: Službeni glasnik
Simmel, G. (1904) The Sociology of Conflict I. American Journal of Sociology, 9(4): 490
Sorokin, P. (1932) Sociologija - savremeni pravci i teorije. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona, knjiga prva
Sorokin, P. (2002) Društvena i kulturna dinamika. Beograd: Službeni list
Sorokin, P.A. (1938) A Neglected Factor of War. American Sociological Review, 3(4): 475
Sorokin, P.A. (1944) The Conditions and Prospects for a World Without War. American Journal of Sociology, 49(5): 441
Spengler, O. (1920) Prussianism and socialism. http://home.alphalink.com.au/~radnat/spengler/prussianism.html
Spengler, O. (1936) Is world peace possible?. Cosmopolitan, January 1936, http://home.alphalink.com.au/radnat/spengler/worldpeace.htm
Špengler, O. (2003) Propast Zapada. Beograd: Utopija, knjiga prva
Špengler, O. (2003) Propast Zapada. Beograd: Utopija, knjiga druga
Tojnbi, A. (2002) Proučavanje istorije. Beograd: Službeni list
Toynbee, A. (1961) Islams place in history: A study of history. Oxford University Press, XII, www.globalwebpost.com/farookm/study_res/islam_misund_toynbee.html
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/socpreg1304473S
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2014.

Povezani članci