Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 7, str. 137-160
Identitet - od pojedinačnog do nadnacionalnog
Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za odnose sa javnošću, Beograd
Sažetak
Za identitet, proces njegovog konstituisanja, uticaj na bezbednosne prakse i odnos između identiteta i bezbednosti, od osamdesetih godina prošlog veka, posebno posle završetka Hladnog rata, naglo raste interesovanje teorija međunarodnih odnosa i studija bezbednosti. Bezbednosni faktor jedan je od ključnih za zasnivanje i razumevanje identiteta, od pojedinačnog do nacionalnog, i u osnovi je formiranja i oblikovanja nadnacionalnog identiteta. Duga istorija traganja za smislom identiteta u centar pažnje više je stavljala pojedinca i njegovu borbu sa svim silama koje su ugrožavale stabilno sopstvo i samo identitet, koji ima kontinuitet i biografiju izvesnije budućnosti. U tradicionalnim društvima pojedinac nije imao (auto)refleksivno poimanje sebe i okruženja koje ima kasnije i danas, u modernom društvu. Renesansa započinje preobražaj identiteta modernog doba, a racionalistički pristup i odvajanje društvene misli od dogmatskih stega vere, vezuju identitet za ličnost, za poželjnu sposobnost auto refleksivnog posmatranja i menjanja prema ličnim sklonostima, društvenim okolnostima i postizanju saglasnosti u izgradnji društvenih odnosa. Tu je začetak novog humanizma i rodno tle liberalnih demokratija. Moderni čovek i moderna država od tada ostaju u temelju društvene teorije koja kolektivnom identitetu pristupa prevashodno politički, polazeći od odnosa moći. Zato je razmatranje identiteta u ovom radu, od pojedinačnog do nadnacionalnog, prevashodno razmatranje određenja i razumevanja političkih i bezbednosnih zajednica u odnosu na druge aktere - od pojedinca do širih kolektiviteta u međunarodnom sistemu.
Reference
Aristotel (2007) Metafizika. Beograd: Paideia
Aristotel (2003) Politika. Beograd: BIGZ
Barth, F. (1969) Introduction to Ethnic Groups and Boundaries. Oslo: Norwegian University Press
Buzan, B. (1991) States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post- Cold War Era. London: Harvester Wheatsheaft
Buzan, B., Waver, O., Buzan, B., Waver, O. (2009) Cambridge studies in international relations. u: Regions and Powers, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), str. 565-570
Buzan, B. (1997) Waever, Ole, 'Slippery?, Contradictory?, Sociologically Untenable?, The Copenhagen School Replies, '. Review of International Studies, 23:
Buzan, B. (1998) Wæver Ole and Wilde, Jaap de, Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Rienner Publishers
Buzan, B. (1983) People, states and fear - The national security problem in international relations. Brighton: Wheatsheaf Books Ltd
Bžežinski, Z. (2013) Amerika - Kina i sudbina sveta (strateška vizija). Beograd: 'Albatros plus'
Ćeruti, F. (1993) Može li postojati nadnacionalni identitet. Politička misao, Zagreb, 1
Dekart, R. (1951) Rasprava o metodi, Osnovi filozofije. Zagreb: Matica Hrvatska
Dženkins, R. (2001) Etnicitet u novom ključu. Beograd: Biblioteka XX vek
Đanbatista, V. (1982) Načela nove znanosti, O zajedničkoj prirodi nacija. Zagreb: Naprijed
Đurić, J. (2012) Globalni procesi i preobražaj identiteta. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Albatros plus
Ejdus, F. (2009) Opasne veze: Teorija sekuritizacije i šmitovsko nasleđe. Bezbednost Zapadnog Balkana, 4(13): 9-16
Ejdus, F. (2012) Međunarodna bezbednost - teorije, sektori i nivoi. Beograd: Službeni glasnik
Formozo, B. (2009) Rasprave o etnicitetu. u: Halpern Katrin, Žan-Klod Ruano-Borbalan [ur.] Identitet(i) - pojedinac, grupa, društvo, Beograd: CLIO
Giddens, A. (1991) Modernity and self-identity. Cambridge, itd: Polity Press
Goff, P.M., Dunn, K.C., ur. (2004) Identity and global politics: Empirical and theoretical elaborations. New York: Palgrave Macmillan
Hantington, S. (2000) Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka. Podgorica, Banjaluka: CID, Romanov
Harvey, D. (1990) The Condition of Postmodernity: An enquiry, into the Origins of Cultural Change. MA, Cambridge: Blackwell
Hegel, G.V.F. (1986) Fenomenologija duha. Beograd: BIGZ
Hjum, D. (1983) Rasprava o ljudskoj prirodi. Sarajevo: 'Veselin Masleša'
Lok, D. (1962) Ogled o ljudskom razumu. Beograd: Kultura, I-II
Mitrović, L. (2003) Sociologija. Beograd: Institut za političke studije
Mojsi, D. (2012) Geopolitika emocija. Beograd: CLIO
Mouffe, C. For a politics of nomadic identity. u: Robertson George, i dr. [ur.] Travellers’ Tales, Narratives of Home and Displacement, London: Routledge
Nojman, I. (2011) Upotrebe drugog - 'Istok' u formiranju evropskih identiteta. Službeni glasnik
Platon (2000) Državnik. Beograd: Plato
Schmitt, C. (2007) Concept of political. Chicago: University of Chicago Press
Sigmund, F. (1949) Group Psychology and the Analysis of the Ego. London: Hogarth Press
Simić, D.R. (2002) Nauka o bezbednosti - savremeni pristupi bezbednosti. Beograd: Službeni List SRJ
Smit, E. (1989) Nacionalni identitet. Beograd
Smith, A.D. (1990) The Supersession of Nationalism?. International Journal of Comparative Sociology, 31(1-2): 1-31
Smith, A. (1991) National Identity. London: Penguin books
Spasić, I. (2004) Sociologija svakodnevnog života. Beograd: Zavod za udžbenike
Stojadinović, M. (2011) Izazovi formiranja identiteta u savremenom društvu. Politička revija, vol. 10, br. 3, str. 69-82
Such, J. (2000) Nacionalni identitet naspram evropskog identiteta. Politička misao, br. 4
Tijes, A. (2009) Kulturna proizvodnja evropskih nacija. u: Halpern Katrin, Žan-Klod Ruano-Borbalan [ur.] Identitet(i) - pojedinac, grupa, društvo, Beograd: CLIO
Todorov, C. (2014) Strah od varvara - s one strane sudara civilizacija. Loznica: 'Karpos', 2. izdanje
Vent, A. (2014) Društvena teorija međunarodne politike. Beograd: Fakultet političkih nauka
Wæver, O. (2008) The Changing Agenda of Societal Security. u: Brauch, Hans Günter; Spring, Úrsula Oswald; Mesjasz, Czeslaw; Grin, John; Dunay, Pál; Behera, Navnita Chadha; Chourou, Béchir; Kameri-Mbote, Patricia; Liotta, P. H. [ur.] Globalization and Environmental Challenges, Berlin, Heidelberg: Springer Nature America, Inc, str. 581-593
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1707137M
objavljen u SCIndeksu: 23.08.2018.

Povezani članci

God Fak polit nau (2012)
Nacionalni identitet i (zlo)upotreba 'drugog'
Tepšić Goran

Anali Ekon fak Subotica (2012)
Moralni imperativ kao deo ljudskog potencijala
Balj Branko

Zb Učitelj fak Užice (2002)
Prilog zasnivanju logike kao filozofske nauke
Kolarić Ivan M.

prikaži sve [200]