Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2016, vol. 29, br. 1, str. 77-91
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 14/05/2016
doi: 10.5937/inovacije1601077V
Razvojni potencijal i modaliteti korišćenja ručno izrađenih igračaka na predškolskom uzrastu
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresa: vera.vecanski@uf.bg.ac.rs

Sažetak

Ručno izrađene igračke su u ovom radu definisane kao različiti predmeti koji se sa decom predškolskog uzrasta u vrtiću mogu izrađivati u okviru likovnih aktivnosti. Izrađeni predmeti se potom mogu koristiti u igri preuzimajući tako ulogu igračke. Ukoliko se ove likovne aktivnosti planiraju i realizuju na metodički adekvatan način, tako da se deca igraju, razmišljaju, istražuju, komuniciraju, postižu se i različiti saznajni i razvojni ciljevi. Cilj rada jeste da se istraže i utvrde pozitivni efekti koje procesi ručnog izrađivanja predmeta/igračaka i načini njihovog korišćenja mogu imati na sveukupni razvoj dece predškolskog uzrasta, to jest da se utvrdi njihov razvojni potencijal i pokaže njihov holistički karakter. U tu svrhu definisane su perspektive iz kojih su posmatrane ove aktivnosti, a koje ujedno predstavljaju oslonce za teorijsko utemeljenje ove teme: 1) holistički pristup vaspitanju i obrazovanju dece predškolskog uzrasta; 2) integrativni pristup umetničkim/likovnim aktivnostima i 3) dečja igra, a potom su uspostavljene veze između njih identifikovanjem njihovih zajedničkih odlika. Iz perspektive ključnih aspekata razvoja i pozitivnih efekata koji su prisutni tokom likovnih aktivnosti u okviru kojih se mogu izrađivati igračke, prikazani su i analizirani primeri ručno izrađenih igračaka i načini njihovog korišćenja u metodičkoj praksi, s namerom da se u praksi potvrde početne pretpostavke o tome da, ukoliko se sprovode na metodički odgovarajući način, ove aktivnosti doprinose celovitom razvoju deteta. Empirijskim istraživanjem ispitivano je mišljenje vaspitača u našim vrtićima o značaju ručnog izrađivanja igračaka i njihove upotrebe, kao i postojeća praksa i mogući problemi u njihovom sprovođenju. Rezultati istraživanja pokazuju da vaspitači u izuzetnoj meri uviđaju značaj ovih procesa za sve aspekte razvoja deteta, ali da njihova zastupljenost, iako zadovoljavajuća, nije u skladu sa značajem koji im vaspitači pripisuju.

Ključne reči

ručno izrađene igračke; razvojni potencijal; igra; integrativni pristup likovnim aktivnostima; holistički pristup vaspitanju i obrazovanju dece predškolskog uzrasta

Reference

Arnhajm, R. (1985) Vizuelno mišljenje - jedinstvo slike i pojma. Beograd: Univerzitet umetnosti
Auer, A. (2014) Learning about the world through modeling: Sculptural ideas for school and home. Chatham, NY: Waldorf Publications
Beljanski-Ristić, Lj. (1997) Dete u igri drame i pozorišta. u: Marković M., i dr. [ur.] Korak po korak 2, Beograd: Kreativni centar, 267-302
Dewey, J. (1997) Experience and education. New York, NY: Touchstone
Eisner, E.W. (1990) The role of art and play in children's cognitive development. u: Klugman E., Smilansky S. [ur.] Children's play and learning: Perspectives and policy implications, New York-London: Teachers College Press, 43-58
Elkind, D. (2007) The power of play, learning what comes naturally. Cambridge, MA: Da Capo Press
Eljkonjin, D.B. (1978) Psihologija dečije igre. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Forbes, S.H. (2003) Holistic education: An analysis of its ideas and nature. Brandon, VT: Foundation for Educational Renewal
Frost, J.L. (1992) Play and playscapes. Albany, NY: Delmar Publishers Inc
Hadži-Jovančić, N. (2012) Umetnost u opštem obrazovanju - funkcije i pristupu nastavi. Beograd: Učiteljski fakultet
Honore, K. (2009) Pod pritiskom, spašavanje djece od kulture hiperroditeljstva. Zagreb: Algoritam
Malaguzzi, L. (1998) History, ideas and basic philosophy: An interview with Lella Gandini. u: Edwards C., i dr. [ur.] The hundred languages of children: The Reggio Emilia approach: Advanced reflections, Westport, CT: Ablex Publishing Corporation, 49-97
Miller, J.P., ur. (2007) The holistic curriculum. Toronto, CA: OISE Press
Montesori, M. (2010) Upijajući um. Beograd: DN Centar
Montesori, M. (2001) Otkriće deteta. Beograd: Čigoja štampa
Montessori, M. (1912) The Montessori method: Scientific pedagogy as applied to child education in ‘The children's houses'. New York: Frederick A. Stokes Company, June 12, 2013, http://digital.library.upenn.edu/women/montessori/method/method.html
Montessori, M. (1917) Spontaneous activity in education. New York: Frederick A. Stokes Company, July 12, 2013, http://www.gutenberg.org/files/24727/24727-h/24727-h.htm
Piaget, J. (1932) Play, dreams, and imitations in childhood. New York, itd: Norton
Seitz, M., Hallwachs, U. (1997) Montessori ili Waldorf. Zagreb: Educa
Smilansky, S. (1968) The effects of sociodramatic play on disadvantaged preschool children. New York, NY: John Wiley & Sons
Steiner, R. (2004) A modern art of education: Lectures presented in Ilkley, Yorkshire, August, 1923. Great Barrington, MA: Anthroposophic Press, 5-17
Vecchi, V. (2010) Art and creativity in Reggio Emilia: Exploring the role and potential of ateliers in early childhood education. London-New York: Routledge
Večanski, V. (2015) Developmental potential of handmade toys at preschool age: Preschool teacher's perspective. u: Radovanović I., Zaclona Z. [ur.] Modern trends in teaching and education, Belgrade: University of Belgrade, Teacher Education Faculty, 172-186
Večanski, V.D. (2015) Razvojni i likovni potencijal ručno izrađenih igračaka na predškolskom uzrastu - primer Valdorf pedagogije. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 28, br. 1, str. 92-104
Vygotsky, L.S. (1966) Play and its role in the mental development of the child. Voprosy psikhologii, 6, (A stenographic record of a lecture given in 1933), November 24, 2014, https://www.marxists.org/archive/vygotsky/works/1933/play.htm