Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Muzički talas
2003, vol. 10, br. 32-33, str. 34-57
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
Srpsko kulturno i pevačko nasleđe Gornjeg Banata u Rumuniji
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Beograd, Muzikološki institut

Sažetak

Burne istorijske prilike i izuzetno složena kulturna i društvena situacija dovele su do toga da autohtona pevačka tradicija Srba u Gornjem Banatu u Rumuniji tokom vekova primi veoma mnogo uticaja srednjoevropske, odnosno, zapadnoevropske muzičke kulture. Interdisciplinarni pristup veoma heterogenoj građi sa ovog terena omogućuje sagledavanje mnoštva društvenih i kulturno-istorijskih prilika koje su se odrazile na muzički jezik Srba ovog kraja. Etnomuzikološka analiza pokazuje paralelno postojanje i prožimanje različitih muzičkih slojeva od najstarijih, autohtonih relikata, do elemenata koji su direktno preuzeti iz evropske muzičke tradicije.

Ključne reči

Reference

Bartok, B., Lord, A.B. (1951) Serbo-Croatian folk songs. New York, itd: Columbia University Press
Bartok, B. (1978) Yugoslav folk music. New York: State University of New York Press, I-IV, volume I, str. 72
Bašić, E. (1990) So-la-so-mi - glasanje djece - glasanje sportskih navijača. u: Rad XXXVII Kongresa SUFJ, Plitvička jezera, Zagreb, str. 423-429
Blacking, J. Identifying processes of musical change
Bodor, A. (1984) Zajedničke melodije u srpskom i mađarskom muzičkom folkloru. Beograd: Fakultet muzičkih umetnosti / FMU, poslediplomski rad, MR/1
Dević, D. (1997) Stilsko-genetska osobenost tonalnog odnosa u srpskim narodnim pesmama. u: Međunarodni simpozijum Folklor-muzika-delo (V), Izuzetnost i sapostojanje, Zbornik radova, Beograd: Fakultet muzičkih umetnosti / FMU
Dević, D. (1991) Svatovska pesma 'Odbi se grana od jorgovana' i osobenost njenog napeva. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, 8-9, 125-132
Elšek, O. (1998) Stratigrafski problemi u narodnoj muzici Karpata i Balkana - zapadna i istočna Evropa. Muzički talas, vol. 5, br. 2-4, str. 43
Forry, M.E. (1991) To the cafe every night: Tamburica music and cafe life in Vojvodina. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, 8-9, str. 146
Fracile, N. (1987) Vokalni muzički folklor Srba i Rumuna u Vojvodini - komparativna proučavanja. Novi sad: Matica srpska
Golemović, D.O. (1990) Dvodelnost u srpskom narodnom pevanju zasnovana na doslovnom ponavljanju. u: Kongres SUFJ (XXXVII), Plitvička jezera - Zagreb, zbornik radova, str. 446-449
Golemović, D.O. (2000) Refren u narodnom pevanju - od obreda do zabave
Golemović, D.O. (1997) 'Rad' sa tekstom u pesmi - razvoj ili degradacija narodnog pevanja?. u: Simpozijum 'Mokranjčevi dani' 1994-1996, Negotin, str. 237-246
Golemović, D. (1997) Srpsko dvoglasno pevanje II - novije dvoglasno pevanje. Novi zvuk - internacionalni časopis za muziku, br. 9, str. 21-38
Hauser, A. (1986) Sociologija umjetnosti. Zagreb: Školska knjiga
Hobsbawm, E. (1995) Introduction: Inventing traditions. u: Hobsbawm Eric, Ranger Terence [ur.] The invention of tradition, Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Hobsbawm, E. (1983) Mass-producing traditions: Europe, 1870-1914. u: Hobsbawm Eric, Terence Ranger [ur.] Inventing of Tradition, Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Ilić, S.L. Rukopisna zbirka. V/5, 6, 58
List, G. (1978) The distribution of a melodic formula: Diffusion or polygenesis?. u: Yearbook of the International Folk Music Council, Canada, str. 49-50
Litvinović, S. Komponovane pesme u narodnoj vokalnoj tradiciji Srba u južnom Banatu. rad u rukopisu, 3
Litvinović, S. Serenade na našem prostoru. str. 163-164
Matijević, M. (1999) Svadbene pesme Srba u Šajkaškoj. Novi Sad: Akademija muzičke umetnosti, diplomski rad, str. 28-29, 32-34 i notni prilog 1
Merriam, A.P. (1964) The anthropology of music. Evanston, IL: Northwestern University Press, str. 125
Ostojić, T. (1900) Obredne pesme u Potisju. Karadžić : list za srpski narodni život, običaje i predanje, Aleksinac, II, 2, 113-118
Perković, I. (1998) O srpskoj crkvenoj muzici romantičarskog doba na raskršću puteva ideologije i kulture - poststrukturalistička nauka o muzici. Novi zvuk - internacionalni časopis za muziku, specijalno izdanje: Poststrukturalistička nauka o muzici, str. 69
Petrović, R. (1971) Morfološke strukture srpskih narodnih pesama. u: Zbornik radova o Stevanu Mokranjcu, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje likovne i muzičke umetnosti, str. 206
Rakočević, S. (u štampi) Višeglasno pevanje u Donjem Banatu - aspekti razvoja harmonskog sluha u tradicionalnoj vokalnoj praksi. u: Čovek i muzika, zbornik radova o jubileju prof dr Dragoslava Devića, Beograd: Fakultet muzičkih umetnosti / FMU
Rihtman, C. Katarina Lukić - narodni pjevač iz Bešenova. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu / GZM, GZMS, nova serija
Sedmakov, B. (1990) Miodrag-Mile Bogdanović - monografija jednog pevača. Beograd: Fakultet muzičkih umetnosti / FMU, str. 33.,diplomski rad
Shils, E.A. (1981) Tradition. London, itd: Faber and Faber
Simonovski, M. (1959) Orijentalizmi u tonalnoj građi naših narodnih melodija. Zvuk: jugoslovenska muzička revija, 26-27, str. 218
Stefanović, M.D. (1988) Ka rimovanoj strofi u srpskoj građanskoj poeziji. u: Srpsko građansko pesništvo - ogledi i studije, Novi Sad: Matica srpska, str. 87
Suliceanu, G., Rodan-Kahane, M., Ilić, S. Uvod u zbirku Antologija srpskih narodnih pesama. str. 12
Vasiljević, M.A. (1950) Jugoslovenski muzički folklor. Beograd, itd: Prosveta, I Narodne melodije koje se pevaju na Kosmetu, str. 379-383
von der Leyen, F. (1935) Das Reich deutscher Volksdichtung: Aushewahlt und Eingeleitet von Friedrich von der Leyen. Berlin
Wiehmayer, T. (1927) Musikalische Formenlehre in Analysen. Magdeburg
Žganec, V. (1962) Muzički folklor. Zagreb, 1, str. 82, 84-87, 90-91, 153-154