Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Muzički talas
2002, vol. 9, br. 30-31, str. 42-60
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
Srpsko kulturno i pevačko nasleđe Gornjeg Banata u Rumuniji 1 - sučeljavanje i prožimanje dva kulturološka obrasca
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Beograd, Muzikološki institut

Sažetak

Burne istorijske prilike i izuzetno složena kulturna i društvena situacija dovele su do toga da autohtona pevačka tradicija Srba u Gornjem Banatu Rumuniji tokom vekova poprimi veoma mnogo uticaja srednjoevropske, odnosno, zapadnoevropske muzičke kulture. Interdisciplinarni pristup veoma heterogenoj građi sa ovog terena omogućuje sagledavanje mnoštva društvenih i kulturno-istorijskih prilika koje su se odrazile na muzički jezik Srba ovog kraja. Etnomuzikološka analiza pokazuje paralelno postojanje i prožimanje različitih muzičkih slojeva: od najstarijih, autohtonih relikata, do elemenata koji su direktno preuzeti iz evropske muzičke tradicije.

Ključne reči

Reference

*** (1970) Documenta Bartókiana. Budapest: Akadémiái Kiadó, Heft 4, 239-240
*** (1908) Parohijski letopis za parohijsko zvanje u Velikom Čanadu. Srpska Sanad, II 38/804
*** (1900) Velika srpska narodna lira. Pančevo
*** (1903) Velika srpska narodna lira, najveća i napotpunija od sviju dosadašnjih sa 2000 pesama. Novi Sad: Srpska knjižara
Atali, Ž. (1983) Buka - ogled o ekonomiji muzike. Beograd: Vuk Karadžić
Bajić, I. (1905) Šta treba da su srpske pevačke družine!. Zastava, II, XL, 84, 14. april, str. 2
Bartok, B. (1978) Yugoslav folk music. New York: State University of New York Press, volume I
Bartok, B., Lord, A.B. (1951) Serbo-Croatian folk songs. New York, itd: Columbia University Press
Bašić, E. (1990) So-la-so-mi - glasanje djece - glasanje sportskih navijača. u: Rad XXXVII Kongresa SUFJ, Plitvička jezera, Zagreb, str. 423-429
Blacking, J. (1986) Identifying processes of musical change. World of Music - Journal of the International Institute for Comparative Music Studies and Documentation, Berlin, 1, str. 9-10, 11
Bodor, A. (1984) Zajedničke melodije u srpskom i mađarskom muzičkom folkloru. Beograd: Fakultet muzičkih umetnosti / FMU, poslediplomski rad, MR/1
Bugarski, S. (1998) Umetnost življenja uz ine, iskustva sa teritorije današnje Rumunije. u: Etnički odnosi Srba sa drugim narodima i etničkim zajednicama, Beograd: Etnografski institut SANU, str. 159-160 Posebna izdanja, knj. 44
Cerović, L. (1997) Srbi u Rumuniji - od ranog srednjeg veka do današnjeg vremena. Novi Sad: Matica srpska
Cerović, L. (1994) Srbi na tlu današnje Rumunije od ranog srednjeg veka do pariske mirovne konferencije. Temišvarski zbornik, 1 48
Cvijić, J. (1966) Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje - osnovi antropogeografije. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Ćirković, S.M. (1990) Seobe srpskog naroda u kraljevinu Ugarsku u XIV i XV veku. u: Ranković Dragutin [ur.] Seobe srpskog naroda od XIV do XX veka, Zbornik radova posvećen tristagodišnjici Velike seobe Srba, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 37, 39
Dević, D. (1991) Svatovska pesma 'Odbi se grana od jorgovana' i osobenost njenog napeva. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, 8-9, 125-132
Dević, D. (1997) Stilsko-genetska osobenost tonalnog odnosa u srpskim narodnim pesmama. u: Međunarodni simpozijum Folklor-muzika-delo (V), Izuzetnost i sapostojanje, Zbornik radova, Beograd: Fakultet muzičkih umetnosti / FMU, 216-220
Đaković, B. (1996) Razvoj horskog pevanja u Novom Sadu između dva svetska rata - 1918-1941. Novi Sad: Akademija umetnosti, magistarski rad
Đorđević, V.R. (1928) Srpske narodne melodije - Južna Srbija. Skoplje, primer 419
Đurić-Klajn, S. (1986) Naša muzika juče i danas. u: Muzički zapisi, Beograd, str. 12-13
Đurić-Klajn, S. (1986) Srpska horska kultura do I svetskog rata. u: Muzički zapisi, Beograd, str. 188
Elšek, O. (1998) Stratigrafski problemi u narodnoj muzici Karpata i Balkana - zapadna i istočna Evropa. Muzički talas, god. 5 br. 2-4, str. 43
Erdeljanović, J. (1986) Srbi u Banatu - etnološka istraživanja. Novi Sad: Matica srpska
Erdeljanović, J. (1906) Tragovi najstarijeg slovenskog sloja u Banatu. u: Niderlov zbornik, Prag, Dilu II, svazek 1, Praze 275
Faller, N.pl. (1894) Kolo, sbirka hrvatsko-slovenskih mužkih sborova. Zagreb: Družtvo 'Kolo', 67-68, 345, 347, 284, 223, 237 i 155
Filipović, M.S. (1952) Praznik 'Ocilo i kremen'. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 3, 148
Filipović, M.S. (1952) Beleške o ćilimarstvu u Vojvodini. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 4, 137
Forišković, A. (1986) Politički, pravni i društveni odnosi kod Srba u Habsburškoj monarhiji. u: Istorija srpskog naroda, Beograd: Srpska književna zadruga, četvrta knjiga 294
Forry, M.E. (1991) To the cafe every night: Tamburica music and cafe life in Vojvodina. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, 8-9, str. 146
Fracile, N. (1994) Prva zbirka srpskih narodnih pesama u Rumuniji. Temišvarski zbornik, 1 289, 293
Fracile, N. (1987) Vokalni muzički folklor Srba i Rumuna u Vojvodini - komparativna proučavanja. Novi sad: Matica srpska
Fracile, N. (1995) Tragom Bele Bartoka III - Zapisi Bele Bartoka sa banatskih prostora. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, 16-17, 53-76, fusnota 25
Gavrilović, S. (1990) Seobe Srba u Habsburšku monarhiju u drugoj polovini XVIII i početkom XIX veka. u: Ranković Dragutin [ur.] Seobe srpskog naroda od XIV do XX veka, Zbornik radova posvećen tristagodišnjici Velike seobe Srba, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 64, 67, 68, 69, 71, 73
Gavrilović, S. (1986) Ka srpskoj revoluciji. u: Istorija srpskog naroda, Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ, četvrta knjiga str. 361, 367, 378-379, 400
Gavrilović, S. (1987) Od kraja 18. veka do revolucije 1848-1849. u: Istorija srpskog naroda, Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ, Peta knjiga, str. 22
Gavrilović, S. (1981) Od kraja 18. veka do revolucije 1848-1849. u: Istorija srpskog naroda, Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ, Peta knjiga, str. 14-15
Giulvezan, O. (1997) Sava Ilin - Viată şi scrierile muzicale. Timisoara, Editura Brumar 7, 109
Golemović, D. (1997) Srpsko dvoglasno pevanje II - novije dvoglasno pevanje. Novi zvuk - internacionalni časopis za muziku, br. 9, str. 21-38
Golemović, D.O. (1997) 'Rad' sa tekstom u pesmi - razvoj ili degradacija narodnog pevanja?. u: Simpozijum 'Mokranjčevi dani' 1994-1996, Negotin, str. 237-246
Golemović, D.O. (1990) Dvodelnost u srpskom narodnom pevanju zasnovana na doslovnom ponavljanju. u: Kongres SUFJ (XXXVII), Plitvička jezera - Zagreb, zbornik radova, str. 446-449
Golemović, D.O. (2000) Refren u narodnom pevanju - od obreda do zabave
Golemović, D., Vasić, O. (1980) Narodne pesme i igre u okolini Bujanovca. Beograd: Etnografski institut SANU, primeri 35 i 36
Golemović, D.O. (1997) Srpsko narodno pevanje u razvojnom procesu - od obredne do ljubavne lirike. u: Golemović Dimitrije [ur.] Etnomuzikološki ogledi, Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek, 26
Hammarlund, A. (1998) Traditional music between Gemeinschaft and Gesellschaft. u: East European Meeting in Ethnomusicology, Bucharest: Romanian Society for Ethnomusicology, str. 28, Vol 5
Hauzer, A. (1986) Sociologija umjetnosti. Zagreb: Školska knjiga
Hobsbawm, E. (1983) Mass-producing traditions: Europe, 1870-1914. u: Hobsbawm Eric, Terence Ranger [ur.] Inventing of Tradition, Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Ilić, S. (1978) Srpski horovi u Banatu. u: Prilog o horskoj delatnosti Srba u Temišvaru i Banatu (1868-1944), Bukurešt
Ilić, S.L. Rukopisne zbirke srpskih, šokačkih i krašovanskih melodija iz Rumunije -ljubavne pesme iz Gornjeg Banata. naslov 6. grupe pesama
Ilić, S.L. (1958) Antologija srpskih narodnih pesama. Bukurešt: Kriterion
Ilić, S.L. Rukopisna zbirka srpskih, šokačkih i krašovanskih narodnih melodija iz Rumunije. Arhiv Muzikološkog instituta SANU, b. b
Ivić, A. (1929) Istorija Srba u Vojvodini - od najstarijih vremena do osnivanja potisko-pomoriske granice, 1703. Novi Sad: Matica srpska
Ivić, P., Bošnjaković, Ž., Dragin, G. (1994) Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Srpski dijalektološki zbornik, Prva knjiga: Uvod i fonetizam XL, 23
Jovanović, J. (u štampi) Tragom žetelačke pesme Postoj, Sunce, rano ne zažodi - prilog proučavanju porekla srpskog stanovništva Gornjeg Banata u Rumuniji. u: Simpozijum 'Mokranjčevi dani', Negotin, 1997
Jovanović, J. (1993) Metodološki postupci Save L. Ilića u njegovoj rukopisnoj zbirci srpskih, šokačkih i krašovanskih melodija iz Rumunije. Beograd: Fakultet muzičkih umetnosti / FMU, 1. deo magistarske teze
Kalik, S. (1903) Spomenica Beogradskog pevačkog društva prilikom proslave pedesetogodišnjice 25. maja 1903. Beograd: Miloš Veliki - Štamparija Bojovića i Mićića
Kleut, M.N. (1995) Narodne pesme u srpskim rukopisnim pesmaricama XVIII i XIX veka. Novi Sad: Matica srpska
Kostić, S. (1940) Srbi u rumunskom Banatu - istoriski, brojni, ekonomski-privredni pregled 1940 godine. Temišvar: Dojna
Kovaček, B. (1994) Tragom srpskog pozorišnog života u Temišvaru. Temišvarski zbornik, 1 173
Krestić, V.Đ. (1985) Istorijski okvir vremena Kornelija Stankovića. u: Kornelije Stanković i njegovo doba, naučni skup povodom obeležavanja 150-godišnjice kompozitorovog rođenja, od 27. do 29. oktobra 1981, zbornik radova, Beograd: Muzikološki institut SANU - Odeljenje likovne i muzičke umetnosti, knj. 24 knj. 1, str. 9
List, G. (1978) The distribution of a melodic formula: Diffusion or polygenesis?. u: Yearbook of the International Folk Music Council, Canada, vol. 10, str. 34-41
Litvinović, S. (2000) Balade u donjem Banatu. Sveske, Pančevo, str. 209-218, mart, Sveske 51-52
Marković, T. (1994) Srpska horska muzika do 1914. godine - istorijski pristup. Beograd: FMU - Odsek za muzikologiju, magistarski rad
Matijević, M. (1999) Svadbene pesme Srba u šajkaškoj. Novi Sad: Akademija muzičke umetnosti, Diplomski rad, 28-29, 32-34 i notni prilog 1
Merriam, A.P. (1964) The anthropology of music. Evanston, IL: Northwestern University Press
Milin, M., Stepanov, L. (1996) Baraganska golgota Srba u Rumuniji - 1951-1956. Temišvar: Demokratski savez Srba i Karaševaka u Rumuniji
Miljković, L. (1978) Muzička tradicija Fruške Gore. u: Rad 20. Kongresa folklorista Jugoslavije u Novom Sadu 1973, Beograd, str. 80
Miškov, M.R. (1998) Kulturni i umetnički život Srba u Banatu do Prvog svetskog rata. Beograd: Filološki fakultet, doktorska disertacija
Nikolić, D. (1941) Srbi u Banatu, u prošlosti i sadašnjosti - monografija Banata. Novi Sad: Uranija
Ostojić, T. (1900) Obredne pesme u Potisju. Karadžić : list za srpski narodni život, običaje i predanje, Aleksinac, II, 2, 113-118
Pantelić, N.Č., ur. (1997) Etnički i etnokulturni kontakti u panonsko-karpatskom prostoru. Beograd: Etnografski institut SANU, posebna izdanja, knjiga 42, 8
Pejović, R.M. (1986) Pevačka društva - 1. u: Pro Musica, Beograd, str. 8, posebno izdanje
Pejović, R.M. (1991) Srpsko muzičko izvođaštvo romantičarskog doba. Beograd: Univerzitet umetnosti
Pejović, R.M. (1991) Srpska muzika i srpska publika na prostoru Habsburgovaca. Razvitak - časopis za društvena pitanja kulturu i umetnost, Zaječar, vol. 31, jul-oktobar, str. 84
Perković, I. (1998) O srpskoj crkvenoj muzici romantičarskog doba na raskršću puteva ideologije i kulture - poststrukturalistička nauka o muzici. Novi zvuk - internacionalni časopis za muziku, specijalno izdanje: Poststrukturalistička nauka o muzici, str. 69
Petrović, R. (1971) Morfološke strukture srpskih narodnih pesama. u: Zbornik radova o Stevanu Mokranjcu, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje likovne i muzičke umetnosti, 206
Popov, D.J. (1994) Ustavno-pravni položaj Srba u Rumuniji i međunacionalni odnosi. Temišvarski zbornik, 1 255, 256
Popović, D.J. (1955) Srbi u Banatu do kraja XVIII veka - istorija naselja i stanovništva. Beograd: Etnografski institut SANU, Posebna izdanja, knj. VI
Popović, N.S. (1994) Materinsko udruženje u Saravoli. Temišvarski zbornik, 1 str. 227-228
Putinja, F., Stref-Fenar, Ž. (1997) Teorije o etnicitetu. Beograd: Čigoja štampa
Rakočević, S. (u štampi) Višeglasno pevanje u Donjem Banatu - aspekti razvoja harmonskog sluha u tradicionalnoj vokalnoj praksi. u: Čovek i muzika, Beograd: Fakultet muzičkih umetnosti / FMU, zbornik radova sa istoimenog skupa posvećenog dvostrukom jubileju prof. dr Dragoslava Devića
Ranković, M. (1996) Muzički život u Velikom Bečkereku do propasti Austrougarske Monarhije. Beograd, diplomski rad, FMU, 17
Rihtman, C. (1979) Katarina Lukić - narodni pjevač iz Bešenova. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu / GZM, GZMS, Nova serija, 34, 86
Rosić, A. (1985) Varjaš. Bukurešt: Kriterion
Sadie, S., ur. (1980) The new Grove's dictionary of music and musicians. London-New York, itd: Macmillan Publishing, vol. 4
Sedmakov, B. (1990) Miodrag-Mile Bogdanović - monografija jednog pevača. Beograd, diplomski rad, FMU, 33
Shils, E.A. (1981) Tradition. London, itd: Faber and Faber
Simonovski, M. (1959) Orijentalizmi u tonalnoj građi naših narodnih melodija. Zvuk: jugoslovenska muzička revija, 26-27, str. 218
Stefanović, M.D. (1988) Ka rimovanoj strofi u srpskoj građanskoj poeziji. u: Srpsko građansko pesništvo, ogledi i studije, Novi Sad: Matica srpska, 87
Stepanov, L. (1985) Veliki Sempetar. Bukurešt: Kriterion, edicija Iz sela u selo
Stepanov, L. (1991) Mladost žubori, srcu govori. Bukurešt: Kriterion
Stepanov, L. (1984) Ketfelj. Bukurešt: Kriterion
Suliceanu, G., Rodan-Kahane, M., Ilić, S. Uvod u zbirku Antologija srpskih narodnih pesama
Škarić, M.Đ. (1939) Život i običaji 'planinaca' pod Fruškom Gorom. SEZb, Život i običaji narodni, knj. 24 143
Tomandl, M. (1938) Spomenica Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, 1838-1938. Pančevo: Napredak
Tomić, M. (1990) Seobe bez seoba. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, XXXIII
Tomić, M. (1986) Toponimi srpskih i hrvatskih naselja u Rumuniji. Onomatološki prilozi / OP, VII, 207
Trifunović, S. Sloveni u Panoniji. Književna reč, 32, 474-476
Vasić, O. (1990) Narodne igre i zabave u titovoužičkom kraju. Beograd: Etnografski institut SANU, Posebna izdanja, knj. 30, Sv. 3
Vasiljević, M.A. (1950) Jugoslovenski muzički folklor. Beograd, itd: Prosveta, I Narodne melodije koje se pevaju na Kosmetu, primer 55
Veselinović, R.L. (1986) Srbija pod austrijskom vlašću 1718-1739. u: Istorija srpskog naroda, Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ, 4. knjiga, Srbi u XVIII veku, str. 160
von der Leyen, F. (1935) Das Reich deutscher Volksdichtung: Aushewahlt und Eingeleitet von Friedrich von der Leyen. Berlin
Wiehmayer, T. (1927) Musikalische Formenlehre in Analysen. Magdeburg
Žganec, V. (1962) Muzički folklor 1. Zagreb