Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 35  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Philosophy, Sociology, Psychology and History
2011, vol. 10, br. 2, str. 203-216
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan

Aspekti odnosa prema novcu - komparativna analiza između Srba i Makedonaca
aFaculty of Philosophy, University of Skoplje, Skoplje, Macedonia
bUniverzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresa: elisaveta@fzf.ukim.edu.mk

Sažetak

Rad se bavi istraživanjem aspekata odnosa prema novcu između zaposlenih iz Makedonije i Srbije. Istraživanje je izvršeno na uzorku od 400 ispitanika oba pola (od toga po 200 iz svake zemlje) uzrasta od 19 do 63 godine i različitog obrazovanja (završena srednja, viša i visoka škola). Odnos prema novcu meren je MES skalom - Skalom odnosa prema novcu (Money Ethic Scale, Tang, 1999) koja se sastoji od 58 ajtema, Likertovog tipa, sa pet stepeni preko kojih se izražava stepen slaganja sa svakim od ajtema. Skala meri afektivnu komponentu odnosa prema novcu (10 ajtema), bihevioralnu komponentu (14 ajtema) i kognitivnu komponentu (34 ajtema). Rezultati pokazuju značajnu razliku u celokupnom stavu prema novcu između zaposlenih iz Srbije i Makedonije (t=2.519 p<0.012) kao i u afektivnoj i bihevioralnoj komponenti (t=3.666 p<0.000; t=3.447 p<0.001). Rezultati su zasnovani na sledećim komponentama: novac je zlo i novac je dobro (afektivna komponenta); ulaganje novca, planiranje budžeta, čuvanje novca i davanje novca u dobrotvorne svrhe (bihevioralna komponenta); i poštovanje sebe zasnovano na posedovanju novca (kognitivna komponenta). Makedonci postižu više vrednosti od Srba na svim komponentama izuzev kognitivne komponente (poštovanje). Može se zaključiti da različiti stavovi zapošljenih prema novcu rezultiraju iz specifičnih socioekonomskih faktora i radnog okruženja svake od poređenih zemalja- Makedonije i Srbije.

Ključne reči

stav prema novcu; afektivna; kognitivna; bihevioralna komponenta

Reference

Aamodt, M.G. (1999) Applied industrial/organizational psychology. Wadsworth Publishing Company
Madanes, C. (1998) The secret meaning of money. Jossey Bass
Mckenna, E. (2000) Business psychology and organizational behavior: A student's handbook. Psychology Press
Price, L.D. (2000) Money magic. Navato: New World Library
Sardzoska, E. (2003) Stavot kon parite i rabotnoto zadovolstvo na komercijalistite. Godišen na filozofskiot fakultet na Univerzitetot 'Sv. Kiril i Metodij', Skopje, Kniga 56, 175-182
Sardzoska, E. (2004) Psiho-socijalni faktori na stavot kon parite. u: 30 godini institut za psihologija, Zbornik radova, Skopje: Filozofski fakultet, str. 247-257
Schultz, D.P., Schultz, S.E. (1990) Psychology and industry today. New York: Macmillan
Tang, T.L.P. (2008) Who ever loves money is never satisfied with his or her income: Implications for unethical behavior intention. u: Academy of management annual meeting, Aug. 8-13, Anaheim
Tang, T.L.P. (1999) The development of a new money ethic scale: A cross-cultural study. in which the author of this paper has participated
Tang, T.L., Sutarso, T., Akande, A., Allen, M.W., Alzubaidi, A.S., Ansari, M.A., Arias-Galicia, F., Borg, M.G., Canova, L., Charles-Pauvers, B., Cheng, B., i dr. (2006) The Love of Money and Pay Level Satisfaction: Measurement and Functional Equivalence in 29 Geopolitical Entities around the World. Management and Organization Review, 2(3): 423-452
Tang, T.L. (1995) The development of a short Money Ethic Scale: Attitudes toward money and pay satisfaction revisited. Personality and Individual Differences, 19(6): 809-816
Zvonarević, M. (1976) Socijalna psihologija. Zagreb: Školska knjiga