Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2012, vol. 67, br. 1, str. 31-42
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/03/2013
Uticaj garažiranja vozila na projektovanje i realizaciju stambeno-poslovnih objekata za tržište
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

Sažetak

Rad razmatra aspekte koji se tiču problema garažiranja vozila i uticaj koje ono ima na projektovanje i realizaciju stambeno-poslovnih objekata za tržište, u centralnim gradskim zonama u Beogradu. Analiza, kritika i diskusija obuhvataju: pitanja normativa, standarda i zakonske regulative vezane za garažiranje vozila; fizička ograničenja građevinske parcele; sistemska rešenja garažiranja vozila unutar stambeno-poslovnih objekata; kao i drugu projektantsku problematiku koja proističe iz potrebe objedinjavanja garaže i stambeno-poslovnog prostora u jedinstvenu arhitektonsko-građevinsku celinu. Beograd će i ubuduće povećavati broj stanovnika, domaćinstava, stanova i vozila - zbog čega će problem parkiranja u gradu postajati sve ozbiljniji i sve teži za rešavanje. Investitori će dati odgovor na buduću potražnju za stanovima i lokalima u Beogradu, birajući atraktivne lokacije u centralnim gradskim zonama. Ta gradnja će se odvijati u skladu sa ekonomskim dešavanjima na tržištu, uz brojna zakonska i planska ograničenja. Aktuelna praksa u Beogradu nameće zakonsku obavezu investitorima da u okviru svakog novog stambeno- poslovnog objekta projektuju i grade garažna parking mesta, što direktno utiče na: povećanje troškova investicije, brojne rizike i ograničenje ponude, a da time nije adekvatno rešila problem parkiranja. Investitori zapravo produkuju privatna garažna parking mesta, dok gradnje javnih parking mesta koja bi propratila ovu stambenu izgradnju - jednostavno nema. Potrebno je da nadležne gradske institucije uspostave efikasan sistem finansiranja i izgradnje javnih garaža, koja bi se odvijala simultano sa izgradnjom stambeno-poslovnih objekata, u cilju obezbeđivanja novih realno potrebnih javnih parking mesta.

Ključne reči

Reference

*** (2005) Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija. Službeni list SRJ, br. 31
*** (1993) Zakon o zaštiti od požara. Službeni glasnik SRS, br. 31/93
*** (1997) Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 58
*** (1978/1989) Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima. Službeni glasnik RS, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89
*** (2003) Generalni plan Beograda 2021. Službeni list Grada Beograda, 27
Maletin, M. (2005) Planiranje i projektovanje saobraćajnica u gradovima. Beograd: Orion art
Milić, V.A. (2006) Urbanistički aspekti socijalnog stanovanja. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta
Ministarstvo, za unutrašnje ekonomske odnose srj (2005) Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija. Službeni list SRJ, Beograd, (31):
MUP, R.S. (1988-2005) Sektor za zaštitu i spasavanje nadležan je (između ostalog) za izdavanje 'saglasnosti na tehničku dokumentaciju' i 'saglasnosti na izvedeno stanje', u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara,. Sl. glasnik SRS, br. 37/88, 48/94 i 101/05
Nojfert, E. (2006) Arhitektonsko projektovanje. Beograd: Građevinska knjiga
Republički zavod za statistiku (2002) Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 2002. - stanovništvo - uporedni pregled: Domaćinstva - 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991. i 2002.; stanovi - 1971, 1981, 1991. i 2002.; Podaci po naseljima. Beograd
Republički zavod za statistiku Republika Ssrbija (2004) Saopštenje br. 282. Beograd, god. LV
Republika Srbija - Republički zavod za statistiku (2009) Beograd, http://webrzs.stat.gov.rs/axd/en/index.php
Republika Srbija, Republički zavod za Statistiku (2004) Saopštenje, Rep zav stat, br. 37-god. LV
Republika Srbija, Republički zavod za Statistiku (2005) Saopštenje, Rep zav stat, br.51-god. LV
Skupština grada Beograda (1983) Uslovi i tehnički normativi za projektovanje stambenih zgrada i stanova. Službeni list Grada Beograda, br. 32/4
Stojkov, B., i dr. (2008) Nacrt strategije razvoja grada Beograda - ciljevi, koncepcija i strateški prioriteti održivog razvoja. Beograd: PALGO centar, maj
Tomić, M.S. (1995) Parkiranje i parkirališta - stacionarni saobraćaj. Beograd: Saobraćajni fakultet
Urbanistički zavod Novog Sada (2006) Generalni plan grada Novog Sada do 2021. Službeni list grada Novog Sada, (39):
Zavod za informatiku i statistiku (2008) Statistički godišnjak Beograda 2007. Beograd