Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 7 od 23  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2016, br. 46-1, str. 359-373
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 24/05/2016
doi: 10.5937/zrffp46-9912
Creative Commons License 4.0
Korelati osećaja porodične koherentnosti kod adolescenata
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filozofske katedre, Katedra za psihologiju

e-adresa: jminic@yahoo.com

Sažetak

U radu se ispituje povezanost osećaja porodične koherentnosti kod adolescenata sa varijablama, koje su uključene u istraživanje kao izvori zdravlja (resursi otpornosti), a u skladu sa osnovnim postavkama salutogenog modela zdravlja Arona Antonovskog. Cilj istraživanja je ispitati povezanost osećaja porodične koherentnosti kod adolescenata sa: zadovoljstvom porodicom (opštim i globalnim), samopoštovanjem, porodičnim materijalnim stanjem, obrazovnim nivoom roditelja, uspehom u dosadašnjem školovanju, brojem članova porodice i redosledom rođenja. Uzorak su činili adolescenti oba pola, uzrasta od 15 do 24 godine (N=360). U istraživanju su korišćeni: Upitnik osnovnih podataka, Skala za procenu porodične koherentnosti, Skala porodične adaptacije i Skala samopoštovanja. Podaci su obrađeni korelacionim analizom. Dobijeni rezultati su pokazli da postoji pozitivna korelacija osećaja porodične koherentnosti kod adolescenata (u celini i po komponentama) sa opštim i globalnim zadovoljstvom porodicom i samopoštovanjem, kao i povezanost po komponentama sa porodičnim materijalnim stanjem i školskim, tj. akademskim uspehom.

Ključne reči

osećaj porodične koherentnosti; adolescenti; izvori zdravlja; zadovoljstvo porodicom; samopoštovanje

Reference

Ainsworth, M.D. (1989) Attachments beyond infancy. Am Psychol, 44(4): 709-16
Anđelković, V. (2008) Anksioznost i samopoštovanje u kontekstu uzrasta, pola i profesionalnog usmerenja. Godišnjak za psihologiju, vol. 5, br. 6-7, str. 111-129
Antonovski, A., Sourani, T. (1988) Family sense of Coherence and Family Adaptation. Journal of Marriage and Family, 5 (1): 79-92
Antonovsky, A. (1979) Health, stress, and coping: New perspectives in mental and physical well-being. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers
Antonovsky, A. (1987) Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers
Antonovsky, S.S.and H. (2000) The Development of the Sense of Coherence: A Retrospective Study of Early Life Experiences in the Family. International Journal of Aging and Human Development, 51(2): 155-166
Baumeister, R.F., Tice, D.M., Hutton, D.G. (1989) Self-Presentational Motivations and Personality Differences in Self-Esteem. Journal of Personality, 57(3): 547-579
Božin, A.A. (2003) Školski uspeh kao psihološki problem. Pedagoška stvarnost, vol. 49, br. 5-6, str. 499-509
Burnham, J. (1988) Family therapy: First steps towards a systemic approach. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Cheng, H., Furnham, A. (2003) Personality, self-esteem, and demographic predictions of happiness and depression. Personality and Individual Differences, 34(6): 921-942
Coopersmith, S. (1967) The antecedents of self-esteem. San Francisco, CA, itd: W.H. Freeman Publishing
Idan, O., Margalit, M. (2011) Salutogenetska orijentacija - osećaj koherentnosti kod dece i očekivano mišljenje u obrazovanju dece i adolescenata. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 24, br. 4, str. 5-18
Kapor-Stanulović, P. (1998) Na putu ka odraslosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lacković-Grgin, K. (1994) Samopoimanje mladih. Jastrebarsko: Naklada Slap
Lindström, B., Eriksson, M. (2006) Contextualizing salutogenesis and Antonovsky in public health development. Health promotion international, 21(3): 238-44
Luhtanen, R., Crocker, J. (1992) A collective self-esteem scale: Self-evaluation of one's social identity. Personality and Social Psychology Bulletin, 18(3): 302
Makowska, Z., Makowiec-Dabrowska, T. (1997) Zdravstveno ponašanje, opažanje stresa i osećaj koherentnosti kod žena tokom trudnoće. Facta universitatis - series: Philosophy and Sociology, vol. 1, br. 4, str. 371-380
Margalit, M., Raviv, A., Ankonina, D.B. (1992) Coping and Coherence Among Parents With Disabled Children. Journal of Clinical Child Psychology, 21(3): 202-209
Marinković, L. (2009) Porodični stres i porodične snage jednoroditeljskih porodica. Novi Sad: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Minić, J. (2012) Porodična afektivna vezanost studenata psihologije. u: Porodica sa adolescentom u tranziciji, Zbornik, Centar za naučna istraživanja SANU, str. 97-110
Minić, J., Ranđelović, D., Vukmirović, I. (2011) Korelati samopoštovanja u periodu društvene krize. u: Međunarodni tematski zbornik Identitet i kriza identiteta, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, str. 93-109
Minić, J., Stanojević, D., Ranđelović, D. (2011) Samopoštovanje, osećaj koherentnosti i strategije prevladavanja stresa kod adolescenata sa Kosova i Metohije. u: Zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem, Pale: Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Knjiga 5, tom 2, str. 651-666
Minić, J., Pavićević, M., Ranđelović, D., Mušikić, I. (2011) Samopoštovanje i stepen ugroženosti kod adolescenata na Kosovu i Metohiji. u: II Kongres psihologa Bosne i Hercegovine, Saopštenje na naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, Knjiga sažetaka, str. 33
Minić, J., Ranđelović, D., Stanojević, D. (2010) Osećaj koherentnosti, samopoštovanje i proaktivno prevladavanje srednjoškolaca u uslovima društvene krize na Kosovu i Metohiji. u: Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima, Međunarodni tematski zbornik, Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Knjiga 5, str. 261-276
Minić, J., Ristić, J., Vujović, J., Cvejić, T., Ranđelović, D. (2010) Osećaj koherentnosti, zadovoljstvo porodicom i proaktivno prevladavanje studenata. u: 58. naučno-stručni skup psihologa Srbije, Saopštenje, Knjiga rezimea, Beograd: Društvo psihologa Srbije, str. 148-149
Minić, J. (2009) Osećaj koherentnosti kod srednjoškolaca nealbanske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji. Banja Luka: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta, magistarski rad
Minić, J., Stefanović-Stanojević, T. (2011) Osećaj koherentnosti kod srednjoškolaca u uslovima društvene krize. u: Zbornik radova Ličnost i socijalne situacije - 100 godina od rođenja Nikole Rota, Niš: Filozofski fakultet, str. 45-67
Minić, J., Stefanović-Stanojević, T. (2011) Osećaj koherentnosti kod srednjoškolaca u uslovima društvene krize. u: Saopštenje sa XVII naučnog skupa: Empirijska istraživanja u psihologiji: (Beograd, 11-12 februar), Beograd: Filozofski fakultet, 45-67
Mitić, M.M. (1997) Porodica i stres - između poraza i nade. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Pavićević, M., Minić, J. (2011) Osećaj koherentnosti u periodu razvojne i društvene krize. u: Tematski zbornik međunarodnog značaja - identitet i kríza identiteta, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, str. 73-92
Rosenberg, M. (1965) Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press
Sagy, S., Antonovsky, A. (1992) The family sense of coherence and the retirement transition. Journal of Marriage and Family, 54. 983-993
Stefanović-Stanojević, T.Z. (2008) Rano iskustvo i ljubavne veze - teorija afektivnog vezivanja. Niš: Filozofski fakultet
Todorović, J.A. (2005) Vaspitni stilovi roditelja i samopoštovanje adolescenata. Niš: Prosveta
Todorović, J.A. (2002) Povezanost emocionalnih konflikata i self - koncepta adolescenata. Facta universitatis - series: Philosophy, Sociology and Psychology, vol. 2, br. 9, str. 691-697
Trebješanin, Ž. (2001) Rečnik psihologije. Beograd: Stubovi kulture
Voorpostel, M., van der Lippe, T., Dykstra, P.A., Flap, H. (2007) Similar or Different? The Importance of Similarities and Differences for Support Between Siblings. Journal of Family Issues, 28(8): 1026-1053
Zotović, M. (2004) Prevladavanje stresa - konceptualna i teorijska pitanja sa stanovišta transakcionističke teorije. Psihologija, vol. 37, br. 1, str. 5-32