Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Škola biznisa
2017, br. 2, str. 189-203
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 29/03/2018
doi: 10.5937/skolbiz2-14499
Creative Commons License 4.0
Kompleksnost regulative poreza na dodatu vrednost kao izvor kreativnog računovodstva - praktični aspekt
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresa: vrzinas@gmail.com

Sažetak

Ovaj rad predstavlja jedan od prvih pokušaja integracije poreskog prava i računovodstva u kontekstu poreskih utaja. Porezi i poreska evazija se danas obično tumače kao pravni fenomeni, iako se poreske prevare realizuju kroz knjigovodstvene postupke. Poseban akcenat stavljen je na porez na dodatu vrednost (PDV), čija se kompleksna regulativa može smatrati značajnom okolnošću pod kojom poreski obveznici vrše poreske utaje. U državama u kojima se primenjuje više stopa PDV-a, izbor niže stope može biti izvor poreske evazije. Pogrešan izbor niže stope PDV-a često se smatra posledicom kompleksne poreske regulative. Akcenat je stavljen i na oblast maloprodaje (analiziranu kroz studiju slučaja), kao jednu od oblasti najviše podložnih evaziji PDV-a.

Ključne reči

Reference

*** (2016) Zakon o akcizama. Službeni glasnik RS, 108
*** (2015) Zakon o porezu na dohodak građana. Službeni glasnik RS, 112
*** (2016) Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV. Službeni glasnik RS, 109
*** (2012) Zakon o fiskalnim kasama. Službeni glasnik RS, 93
*** (2015) Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Službeni glasnik RS, 112
*** (2017) Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost. Službeni glasnik RS, 41
*** (2014) Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike. Službeni glasnik RS, 95
*** (2016) Zakon o porezu na dodatu vrednost. Službeni glasnik RS, 108
Cernusca, L., David, D., Nicolaescu, C., Gomoi, B.C. (2016) Empirical Study on the Creative Accounting Phenomenon. Studia Universitatis „Vasile Goldis” Arad - Economics Series, 26(2):
European Commission (2001) VAT rates applied in the member states of the European Union. u: Froehlich B. [ur.] Where the Money Is: How to Spot Key Trends to Make Investment Profits, New York: John Wiley & Sons
Kirchler, E. (2007) The Economic Psychology of Tax Behaviour. Cambridge: Cambridge University Press
Knežević, M. (2014) Privredno pravo. Kragujevac: Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Lang, M., Melz, P., Kristoffersson, E. (2009) Value added tax and direct taxation: Similarities and differences. Amsterdam: IBFD
Ministarstvo finansija (2016) Bilten javnih finansija, decembar, Beograd
Ministarstvo finansija Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa. www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=1099
Popović, D. (2010) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Raonić, I., Vasić, Z. (2014) Poreska utaja PDV u Srbiji i fenomen fantomskih firmi. Ekonomika, vol. 60, br. 2, str. 95-106