Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pedagoškog fakulteta, Užice
2019, br. 21, str. 9-26
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 11/04/2020
Creative Commons License 4.0
Istorijski prikaz reformnih pedagoških ideja - današnji ishodi i dostignuća
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresa: olja.dzinkic@gmail.com

Sažetak

Ovim radom nastoji se prikazati istorijski aspekt reformnih pedagoških ideja na tlu evropske pedagoške scene sa kraja XIX i tokom XX veka, do reformnih pedagoških ideja danas. Poseban naglasak je usmeren na čitav splet okolnosti i događaja tog perioda, počevši od krize i kritika koje su zadesile "Staru školu", a potom pojavu pedocentrističkog pokreta iz kojeg se razvio pokret "Nove škole". U nastavku teksta razmatraju se suštinske ideje i novine različitih slobodnih, odnosno alternativnih škola proizašlih iz ovog pokreta. Dakle, cilj je sagledati reformne pedagoške ideje, pokrete i pravce koji su se pojavili i ostavili dubok trag u razvoju evropske pedagogije. Teorijskom analizom i proučavanjem pitanja njihovog uticaja na današnju pedagošku scenu, pokazuje se da su progresivne i reformne pedagoške ideje sa početka XX veka zastupale filozofiju nastave za koju se danas zauzima konstruktivistička pedagogija. Takođe, razmatranjem obrazovne scene u Srbiji zaključuje se da je dosta toga promenjeno u "Staroj školi", ali i da su danas u XXI veku ostala otvorena brojna pitanja u organizaciji "Nove škole".

Ključne reči

reformna pedagogija; stara škola; pedocentrizam; nova škola; konstruktivizam

Reference

*** (2013) Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, br. 55
Bodroški-Spariosu, B.S. (2000) Shvatanje dečije prirode u pedocentrističkoj pedagogiji - stanovišta Rusoa i Djuija. Nastava i vaspitanje, vol. 49, br. 3, str. 469-482
Bognar, L. (1999) Pedagogija između pedocentrizma i sociocentrizma. u: Babić N., Irović S. [ur.] Interakcija odrasli dijete i autonomija djeteta, Osijek: Visoka učiteljska škola, 53-63
Cenić, S., Petrović, J. (2005) Vaspitanje kroz istorijske epohe. Vranje: Učiteljski fakultet, Knjiga II
Djui, D. (1966) Vaspitanje i demokratija - uvod u filozofiju vaspitanja. Cetinje: Obod
Dmitrijev, D.G. (2008) Konstruktivistički diskurs u teoriji sadržaja obrazovanja u SAD. Pedagogija, vol. 63, br. 3, str. 347-356
Đorđević, B., Đorđević, J. (2009) Nedostaci i slabosti tradicionalne i savremene škole. u: Buduća škola - zbornik radova sa naučnog skupa, Beograd, Centar za menadžment u obrazovanju, I deo (93-110)
Ferijer, A. (1935) Aktivna škola. Beograd: Geca Kon
Gajić, O. (1996) Još jednom o 'Veku deteta' krajem XX veka. Pedagoška stvarnost, 42(7-8), 386-400
Jukić, R. (2013) Konstruktivizam kao poveznica poučavanja sadržaja prirodoznanstvenih i društvenih predmeta. Pedagogijska istraživanja, 10 (2): 241-263
Kant, I. (1974) Um i sloboda. Časopis 'Ideje', Beograd
Kocić, L.P. (2004) Aktivna škola Adolfa Ferijera. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 36, str. 49-65
Lalović, Z., Vučeljić, M., Žakelj, A., Perić, N., Đilas, D., Popović, D. (2011) Naša škola - nastava - učenje u savremenoj školi. Podgorica: Zavod za školstvo
Lalović, Z. (2009) Naša škola - metode učenja/nastave u školi. Podgorica: Zavod za školstvo
Ljubojević, D. (2012) Konstruktivistička paradigma kao nova teorijska osnova za usvajanje stranih jezika. u: Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Filološka istraživanja danas, Filološki fakultet, Beograd, 96-113
Matijević, M. (2001) Alternativne škole - didaktičke i pedagoške koncepcije. Zagreb: Tipex
Matijević, M., Radovanović, D. (2011) Nastava usmjerena na učenika - prinosi razvoju metodika nastavnih predmeta u srednjim školama. Zagreb: Školske novine
Milutinović, J. (2008) Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu dominantnih teorija vaspitanja 20. veka. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Milutinović, J. (2016) Socijalni i kritički konstruktivizam u obrazovanju. Novi Sad: Filozofski fakultet
Milutinović, J. (2009) Progresivizam u obrazovanju - teorija i praksa. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 41, br. 2, str. 264-283
Milutinović, J. (2014) Alternativne škole i implementacija konstruktivizma u školsku praksu. Nastava i vaspitanje, vol. 63, br. 1, str. 19-32
Montessori, M. (1915) My system of education. New York: The House of Childhood, INC
Nil, S.A. (1979) Slobodna deca Samerhila. Beograd: BIGZ
Null, W.J. (2004) Is Constructivism Traditional? Historical and Practical Perspectives on a Popular Advocacy. Educational Forum, 68(2): 180-188
Percival, W.P. (1954) Clearing the issues in the educational controversy. Vital Speeches of the Day, 21(3), 854-858
Pešikan, A. (2010) Savremeni pogled na prirodu školskog učenja i nastave - socio-konstruktivističko gledište i njegove praktične implikacije. Psihološka istraživanja, vol. 13, br. 2, str. 157-184
Potkonjak, N., Šimleša, P., ur. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, drugi tom
Potkonjak, N.M. (2003) XX vek - ni 'vek deteta' ni vek pedagogije - ima nade: - XXI vek. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Ruso, Ž.Ž. (1989) Emil ili o vaspitanju. Valjevo-Beograd: KUIZ Estetika
Spasenović, V., Vujisić-Živković, N. (2017) Pokušaji ostvarivanja pedagoškog pluralizma u obrazovnoj politici i praksi u Srbiji. Acta Iadertina, 14(1): 1-14
Spevak, Z. (2001) Alternativne škole - razvoj, pojmovni okvir i funkcije. Pedagoška stvarnost, 47(9-10), 659-665
Stojnov, D. (2005) Konstruktivizam kao paradigma. Psihologija, 38(4): 491-495
Stojnov, D.B. (2001) Konstruktivistički pogled na svet - predstavljanje jedne paradigme. Psihologija, vol. 34, br. 1-2, str. 9-48
Suzić, N. (2005) Pedagogija za XXI vijek. Banja Luka: TT-Centar
Vlada Republike Srbije (2012) Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, br. 107