Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2018, vol. 67, br. 2, str. 357-373
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/11/2018
doi: 10.5937/nasvas1802357N
Creative Commons License 4.0
Mišljenja vaspitača i stručnih saradnika o kvalitetu inkluzivne prakse u crnogorskim predškolskim ustanovama
Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora

e-adresa: tabo@t-com.me

Sažetak

Osnovni cilj istraživanja predstavljenog u ovom radu bio je sagledavanje mišljenja vaspitača i stručnih saradnika o dimenzijama aktuelnog crnogorskog predškolskog pedagoškog ambijenta za decu sa posebnim potrebama, imajući u vidu stručnu osposobljenost vaspitača, način izrade i primene individualnih planova za decu, kvalitet i način saradnje sa roditeljima i timom za podršku. U svrhu obuhvatnijeg sagledavanja i proučavanja navedenog predmeta, primenjena je kvalitativna metoda istraživanja i tehnika grupnog intervjua sa vaspitačima i stručnim saradnicima iz tri crnogorske predškolske ustanove. Analizirajući dimenzije prezentne inkluzivne prakse u crnogorskom predškolskom kontekstu iz vizure intervjuisanih vaspitača i stručnih saradnika, izdvojili smo ključna postignuća, izazove, ali i preporuke za unapređivanje inkluzivnog modela. Na osnovu dobijenih nalaza istraživanja, ustanovili smo kvalitativno značajne promene u praksi, poput afirmativnog odnosa vaspitača i stručnih saradnika prema inkluzivnom modelu rada, njihove profesionalne spremnosti za rad sa decom sa posebnim potrebama, koja uključuje odgovarajuća znanja, metodske veštine, spretnost pri oblikovanju individualnih razvojno-obrazovnih planova. Ključni izazovi su identifikovani u domenu nepoštovanja pedagoških normativa u pogledu broja dece, zatim u nedostatku timskog delovanja u mreži podrške, kao i nekonzistentnom planiranju obuke za rad po inkluzivnim načelima.

Ključne reči

inkluzija; vrtić; kompetencije vaspitača; stručni saradnici; individualni razvojno-obrazovni plan

Reference

*** (2004) Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece s posebnim potrebama. Službeni list Republike Crne Gore, br. 80/04
Aydın, A. (2016) Development of the Parent Form of the Preschool Children’s Communication Skills Scale and Comparison of the Communication Skills of Children with Normal Development and with Autism Spectrum Disorder. Educational Sciences: Theory & Practice, 16(6):
Bašić, S. (2011) (Nova) slika djeteta u pedagogiji djetinjstva. u: Maleš D. [ur.] Nove paradigme ranog odgoja, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 19-37
Booth, T., Ainscow, M., Kingston, D. (2006) Index for Inclusion: Developing play, learning and participation in early years and childcare. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education
Bouillet, D., Miškeljin, L. (2018) Model for Developing Respect for Diversity at Early and Preschool Age / Model razvoja uvažavanja različitosti u ranoj i predškolskoj dobi. Croatian Journal of Education - Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 19 (4), 1265-1295
Bronfenbrener, J. (1997) Ekologija ljudskog razvoja - prirodni i dizajnirani eksperimenti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007) Metode istraživanja u obrazovanju. Zagreb: Naklada Slap
Deci, E.L., Hodges, R., Pierson, L., Tomassone, J. (1992) Autonomy and competence as motivational factors in students with learning disabilities and emotional handicaps. Journal of learning disabilities, 25(7): 457-71
Dori, Y.J., Tal, R.T., Peled, Y. (2002) Characteristics of science teachers who incorporate web-based teaching. Research in Science Education, 32(4): 511-547
Grolnick, W.S., Ryan, R.M. (1987) Autonomy in children's learning: An experimental and individual difference investigation. Journal of Personality and Social Psychology, 52(5): 890-898
Ilić-Stošović, D.D., Dromnjaković, A.M., Nikolić, S.J., Nišević, S.D. (2016) Motivacija učenika u inkluzivnoj nastavi i školski uspeh. Nastava i vaspitanje, vol. 65, br. 2, str. 263-277
Janota, Š.P. (2016) Kindergarten teachers notice what they first understand: The importance of process education for kindergarten teachers. Sodobna pedagogika / Journal of Contemporary Educational Studies, 67 (4), 128-147
Karaaslan, O. (2016) Comparison of Social Engagement of Children Having Disabilities with Their Mothers and Fathers. Educational Sciences: Theory & Practice, 16(5):
Kilborn, P.K., Walker, R.A. (2002) The social construction of interest in a learning community. u: Mcinerney D.M., van Etten S. [ur.] Sociocultural influences on motivation and learning, Greenwich, Connecticut: Information Age, pp. 153-182
Milić, B.M., Tkalec, S., Cheatham, L.P. (2018) The Right to Education for Children with Disabilities from the Earliest Age/Pravo na odgoj i obrazovanje djece s teškoćama od najranije dobi. Croatian Journal of Education - Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 20 (1), 233-263
Miljak, A. (2009) Življenje djece u vrtiću: Novi pristupi u shvaćanju, istraživanju i organiziranju odgojno-obrazovnog procesa u dječjim vrtićima. Zagreb: SM naklada
Ministarstvo prosvjete Crne Gore (2013) Strategija inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori. Podgorica
Miškeljin, L. (2016) Inclusiveness of preschool education within the documents of education policies of the Republic Of Serbia. u: Gutvajn N., Vujačić M. [ur.] Challenges and perspectives of inclusive education, Beograd: Institute for Educational Research, pp. 31-44
Monstat-Zavod, za statistiku C.G. Preuzeto 08. aprila 2018. sa adrese: http://monstat.org/cg/page.php?id=121&pageid=76
Moss, P. (2012) Diversity and choice: Conditions for democracy. u: A Children in Europe Policy paper, Principle 6. Retrieved February 22, 2018 from the World Wide Web https://www.fruehe-chancen.de/fileadmin/PDF/Archiv/children_in_europe.en.pdf
Nemet, M.B., Velki, T. (2016) The Social, Emotional and Educational Competences of Teachers as Predictors of Various Aspects of the School Culture. Croatian Journal of Education, 18(4); 1087-1119
Pešić, M. (1998) Pedagogija u akciji. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Pešikan, A., Antić, S., Marinković, S. (2010) Koncepcija stručnog usavršavanja nastavnika u Srbiji - između proklamovanog i skrivenog modela. Nastava i vaspitanje, vol. 59, br. 2, str. 278-296
Rantala, A., Uotinen, S., McWilliam, R. A. (2009) Providing Early Intervention Within Natural Environments. Infants & Young Children, 22(2): 119-131
Slunjski, E., Šagud, M., Brajša-Žganec, A. (2006) Kompetencije odgojitelja u vrtiću - organizaciji koja uči. Pedagogijska istraživanja, 3 (1), 45-58
Slunjski, E. (2015) Izvan okvira. Zagreb: Element
Stanković, D. (2011) Sistem profesionalnog razvoja nastavnika u Srbiji - glavne teme i pravci razvoja. u: Vonta T., Ševkušić S. [ur.] Izzivi in usmerenitve profesionalnega razvoja učiteljev / Izazovi i usmerenja profesionalnog razvoja učitelja, Ljubljana: Pedagoški inštitut, str. 87-101
Swazey, J.M., Anderson, M.S., Louis, K.S. (1993) Ethical problems in academic research. American Scientist, 81 (2); 542-553
Terhart, E. (2001) Metode poučavanja i učenja - uvod u probleme metodičke organizacije poučavanja i učenja. Zagreb: Educa
Trebješanin, Ž. (2000) Predstava o detetu u srpskoj kulturi. Beograd: Jugoslovenski centar za prava deteta
Underwood, K., Valeo, A., Wood, R. (2012) Understanding inclusive early childhood education: Capability approach. Contemporary Issues in Early Childhood, 13 (4). Retrieved May 20, 2018 from the World Wide Web http://www.wwwords.co.uk/CIEC, pdf
Vigotski, L. (1983) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
Visković, I., Višnjić, J.A. (2017) Teachers’ Opinions on the Possibilities of Collaboration with Parents / Mišljenje odgajatelja o mogućnostima suradnje s roditeljima. Croatian Journal of Education - Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 19(1):
Vučković, D. (2015) Montenegrin teachers' perception of the acquisition of literary terms in primary school. 18 (2), 419-446
Vudhed, M. (2012) Različite perspektive o ranom detinjstvu - teorija, istraživanje i politika. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Vujacic, M., Djevic, R., Stanisic, J. (2017) Iskustva učitelja u primeni inovativnih nastavnih metoda u okviru programa stručnog usavršavanja. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 49(2): 234-260
Vujačić, M. (2006) Problemi i perspektive dece sa posebnim potrebama. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 1, str. 190-204
Zavod za školstvo Crne Gore Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2017/2018. i 2018/19. godinu. Podgorica