Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2014, vol. 27, br. 1, str. 65-73
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/inovacije1401065P


Kreativnost i konformnost u simboličkoj igri predškolske djece
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

e-adresa: sanja17_05@yahoo.com

Sažetak

Simbolička igra djeteta predstavlja osnov iz kojeg izrasta kreativnost koja je preteča stvaralačkih djela u kasnijem životu, te osnov sazrijevanja i učenja koje se odvija na spontan i divergentan način, u kojem dijete samo sebe stavlja u zonu narednog razvoja. Ona doprinosi individuaciji i socijalizaciji ličnosti. Osnovni cilj našeg istraživanja je utvrditi i interpretirati empirijski model simboličke igre. Uzorkom je obuhvaćeno dvesta osamdeset osmoro predškolske djece/korisnika predškolskih ustanova i igrovnih aktivnosti kao uzorak događaja. Struktura igrovnih aktivnosti predstavljena je odgovarajućim indikatorima u listama posmatranja kao istraživačkim instrumentima: Listi posmatranja strukturnih obilježja simboličke igre, Listi posmatranja simboličkih sredstava u simboličkoj igri i Listi posmatranja karaktera odnosa koji se odražavaju u simboličkoj igri. Analizom sadržaja izvršili smo i analizu dnevnika posmatranja u koje su bilježeni podaci koji nisu bili obuhvaćeni listama posmatranja (opise sadržaja dječje igre, opise socijalnih odnosa među posmatranom djecom, preferencija sadržaja igre u odnosu na pol). U radu ćemo predstaviti empirijski model koji smo dobili primjenom faktorske analize radi otkrivanja uzorka ili izvora kovariranja između mnoštva posmatranih kategorija i potkategorija od kojih se sastoji simbolička igra predškolske djece kao složena istraživačka varijabla. Model podrazumjeva pet faktora koji potvrđuju tezu da simbolička igra predstavlja osnovu razvoja mašte i kreativnosti, ali i konformnosti.

Ključne reči

simbolička igra; kreativnost; konformnost

Reference

Bogojević, S. (2006) Kompleks fleksibilnosti. Naša škola, 3-4, 181-203
Bogojević, S. (2010) Karakter odnosa među ljudima koji se odražava u igri djece. Neobjavljen instrument
Djačenko, O.M., Lavrantjeva, T.V. (1998) Psihički razvoj predškolske djece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Duran, M. (1995) Dijete i igra. Jastrebarsko: Naklada Slap
Eljkonjin, D.B. (1990) Psihologija dječje igre. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Fulgosi, A. (1988) Faktorska analiza. Zagreb: Školska knjiga
Marjanović, A. (1975) Igra i stvaralaštvo. Predškolsko dete, 1-2, 180-193
Palant, D. (2009) SPSS - priručnik za preživljavanje: Postupni vodič kroz analizu podataka pomoću SPSS-a za Windows - verzija 15. Beograd: Mikro knjiga
Supek, R. (1987) Dijete i kreativnost. Zagreb: Globus
Valsiner, J. (1997) Čovjekov razvoj i kultura. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vigotski, L.S. (1996) Dječija psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sabrana djela VI
Vigotski, L.S. (2005) Dječja mašta i stvaralaštvo. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vinikot, D.V. (1999) Igranje i stvarnost. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Winner, E. (2005) Darovita djeca - mitovi i stvarnost. Zagreb: Ostvarenje d.o.o