Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu
2012, vol. 1, br. 1, str. 75-88
jezik rada: srpski
vrsta rada: rasprava/članak
doi:10.5937/Sinteze1201075S


Igrovne aktivnosti dece u vrtiću kao element dečje kulture
Afilijacija nije data

e-adresa: st.ivana@vaspks.edu.rs

Sažetak

U okviru rada dat je kratak prikaz razvoja predstave odraslih o detetu i dečjoj kulturi, da bi se nadovezali na priču o njenoj (ne)zavisnosti od kulture odraslih, i uopšteno, od kulture u kojoj odrastaju. Budući da su igrovne aktivnosti dece najupečatljiviji element njihove kulture, u radu ćemo se baviti njihovom analizom sa ciljem razumevanja načina na koji deca održavaju sopstvenu kulturu i načina na koji se njihova kultura transformiše u realnom kontekstu. Teorijska razmatranja potkrepljena su primerima iz iskustva stečenog aktivnim posmatranjem dečje igre i igrovnih aktivnosti u vrtiću. Istraživanje se odvijalo u deset Kruševačkih vrtića, uglavnom u vreme koje je predviđeno za slobodnu igru, a obuhvaćena su deca iz različitih vaspitnih grupa (mlađe, srednje, starije i pripremne), nasumično izabranih. Kao vodič u razgovoru sa decom i vaspitačima, poslužili su segmenti upitnika kreiranog za OMEP projekat (Protokol za prikupljanje tradicionalnih igara sa pravilima). Analiza dečjih igara i igrovnih aktivnosti potvrđuje rezultate istraživanja brojnih autora da se postojeća kultura odraslih, svesno ili nesvesno, prenosi sa kolena na koleno u relaciji odrasli - dete, ali i da se, uglavnom spontano i nesvesno, prenosi, održava i transformiše u relaciji dete - dete. Studije ovakvog tipa smatraju se relevantnim za bolje upoznavanje same dece, njihovih međusobnih odnosa i vrednosti koje gaje u okviru sopstvene kulture, što može implicirati promene u sistemu predškolskih ustanova kao posebnog segmenta kulture odraslih namenjene deci.

Ključne reči

dečja kultura; dečja igra i igrovne aktivnosti u vrtiću

Reference

Arijes, F. (1989) Vekovi detinjstva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bruner, J. (2000) Kultura i obrazovanje. Zagreb: Educa
Duran, M. (2003) Dijete i igra. Jastrebarsko: Naklada Slap
Hakkarainen, P. (2009) Play and motivation. u: Engestrom, Yrjo; Miettinen, Reijo; Punamaki, Raija-Leena; Engestrom, Yrjo; Miettinen, Reijo; Punamaki, Raija-Leena [ur.] Perspectives on activity theory, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), str. 231-249
Ivić, I. (1985) Polazne osnove projekta. Predškolsko dete, 15 (4): 217-230
Kon, I.S. (1991) Dete i kultura. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Marjanović, A. (1985) Teorijsko - metodološka pitanja u projektu Antologije tradicionalnih igara. Predškolsko dete, 15 (4); 247-258
Marjanović, A. (1979) Stvaralaštvo, igra i vaspitanje predškolskog deteta. Predškolsko dete, Beograd, br. 1-2
Marjanović-Shane, A. (1989) Ti si svinja: stvarno ili kobajagi?: različite orijentacije u igri i metafori. Predškolsko dete, 9 (3-4): 1-10
Sutton-Smith, B. (1989) Igračke i kultura. Beograd: ZUNS
Sutton-Smith, B., i dr. (1995) Children's folklore: A source book. USA: Routledge
Trebješanin, Ž. (2008) Predstava o detetu u srpskoj kulturi. Beograd: Sofos
Vigotski, L.S. (1971) Igra i njena uloga u psihičkom razvitku deteta. Predškolsko dete, Beograd, br. 1, 48-61