Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 7 od 19  
Back povratak na rezultate
Kultura
2011, br. 133, str. 224-240
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/kultura1133224C


Metaslike kao oblik kreiranja kulturnih vrednosti
aUniverzitet Megatrend, Beograd
bUniverzitet Megatrend, Beograd, Fakultet za poslovne studije

Sažetak

Mičelova definicija metaslike se javlja kao pojam koji obuhvata spoj televizije, književnosti, likovne i muzičke umetnosti i slično, ali i sve vidove oglašavanja (političkog i ekonomskog). Projektovane slike u potpunosti imitiraju proces mentalnih predstava u ljudskoj svesti, a njihovo preklapanje dovodi do zamagljivanja granice između stvarnog i nestvarnog. Ovaj fenomen ima za cilj da pomuti lično rasuđivanje i dovede do prihvatanja onog koje mu je nametnuto. Savremeni mediji preuzimaju edukativnu ulogu tradicionalnih zajednica, i formiraju novi oblik metaslika, sačinjenih iz niza elemenata različitih kultura i umetničkih pravaca, pokreta i pseudo- događaja. Kada se ostvari susret sa bićima i novim vidovima stvarnosti, koje čovek nikada ranije u istoriji svog postojanja nije mogao da ostvari, osim u mašti ili ekstatičnim vizijama, ideje koje mu se nameću putem ekrana dovode do kognitivnih šablona predrasuda. Međutim, metaslike su slike koje sadrže specifičnu dubinu i slojevitost i privlače i zahtevaju pažnju. To su slike pokretačke i stvaralačke snage o kojima će u radu biti više reči.

Ključne reči

Reference

Adler, A. (1999) Poznavanje čoveka. Novi Sad: Nolit
Argan, C.G. (1982) Studije o modernoj umetnosti. Beograd: Nolit
Arnhajm, R. (1998) Moć centra - studija o kompoziciji u vizuelnoj umetnosti. Beograd: Univerzitet umetnosti
Arnhajm, R. (1985) Vizuelno mišljenje. Beograd: Univerzitet umetnosti
Ball, M. (2003) Visual essentialism and the object of visual culture. Journal of Visual Culture, 2, str. 5-32
Beller, M. (2007) Perception, image, imagology. u: Eeller M., Leerssen J. [ur.] Imagology: The cultural construction and literary representation of national characters: A critical survey, Amsterdam: Rodopi, str. 3-17
Blake, W. (1978) The complete graphic works of William Blake. London: Thames and Hudson
Bodrijar, Ž. (1994) Drugo od istoga. Beograd: Lapis
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Bogdanović, K. (1986) Uvod u vizuelnu kulturu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Cvetkovska-Ocokoljić, V., Cvetkovski, T. (2010) Ikoničnost medija - ikonoborstvo savremenog društva. Kultura polisa, Novi Sad, br. 13/14., str. 293-306, Udruženje za političke nauke Srbije
Cvetkovska-Ocokoljić, V., Cvetkovski, T. (2010) U potrazi za duhom stvari - upotreba mitoloških i alhemijskih elemenata u savremenoj ekonomskoj propagandi. Teme, vol. 34, br. 2, str. 639-656
Gibson, J.J. (1971) The information available in pictures. Leonardo, 4(1): 27
Glinki, G. (1804) Drevnajaja religija Slavjan. I. F. Štefengagena i Syna, Mišava
Graburn, H.H. (1976) Ethnic and tourist arts: Cultural expressions from the fourth world. Berkeley: University of California Press
Gronstad, A., Vagnes, O. (2011) What do pictures want?: Interview with W.J.T. Mitchell. Images Journal for Visual Studies, 10. May 2011, Center for Visual Studies
Hartman, N. (1979) Estetika. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Hooper-Greenhill, E. (1989) The museum in the disciplinary society. u: Pearce S. [ur.] Museum studies in material culture, London: Leicester University Press, str. 61-72
Jaspers, K. (1988) Anamsimander, Heraklit, Parmenid, Plotin, Anselmo, Laoce, Nagarđuna. Beograd: Vuk Karadžić
Jung, C.G. (1931) Psychology of the uncounscious: A study of the transformations and symbolism of libido. New York: Dodd, Mead and Company
Jung, C.G. (1984) Psihilogija i alkemija. Zagreb: Naprijed
Kostić, A. (2006) Kognitivna psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kraševec, V. (1985) Jiri Anderle. Ljubljana - New York: Mladinska knjiga-Alpine Fine Arts Collection
Mitchell, Ed.J.A.K., Burgess, J.E., Stuetz, R.M. (2002) Developments in ecotoxicity testing. Re/Views in Environmental Science and Bio/Technology, 1(2), 169-198
Mitchell, T.W.J. (2005) What do picture want? the lives and loves of images. Chicago: University of Chicago Press
Mitchell, T.W.J. (1995) Picture theory: Essays on verbal and visual representation. Chicago: University of Chicago Press
Mitchell, W.J.T. (1987) Iconology: image, text, ideology. Chicago: University of Chicago Press
Mol, A. (1973) Kič - umetnost sreće. Niš: Gradina
Panofski, E. (1975) Ikonološke studije. Beograd: Nolit
Stanton, M. (2008) The black sun: The alchemy and art of darkness. Texas: A&M University Press
Sullivan, E. (2000) Saturn in transit: Boundaries of mind, body and soul. York Beach: Samuel Weiser Inc
Šejka, L. (1982) Grad, đubrište, zamak. Beograd: Književne novine
van den Berk, D. (2004) What is an image and what is image power?. Image & Narrative, 10. 03. 2011, 8, http://www.imageandnarrative.be/inarchive/issue08/dirkvandenbergh.htm
Vasić, P. (1982) Uvod u likovne umetnosti. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu