Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 24  
Back povratak na rezultate
Istraživanja u defektologiji
2004, br. 4, str. 49-62
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
Predikcija devijantnog ponašanja adolescentnih devojaka
aUniverzitet u Beogradu, Defektološki fakultet
bDefektološki fakultet, Beograd, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Sažetak

Kako je istraživanja u oblasti devijantnog ponašanja osoba ženskog pola veoma malo, u radu je ispitan uzorak od 184 učenice srednjih škola starih od 15 do 19 godina, s ciljem da se ustanovi koje su karakteristike ličnosti prediktivne za buduće problematično ponašanje. U istraživanju su korišćena tri testa kognitivnog funkcionisanja, namenjena proceni efikasnosti perceptivnog, serijalnog i paralelnog procesora, i devet konativnih testova namenjenih proceni ekstraverzije, psihosomatskih poremećaja, anksioznosti najvažnijih modaliteta agresivnosti, disocijacije i dezintegracije konativnih funkcija. Rezultatima na ovim testovima je pridružena jedna varijabla izvedena iz ocena 21 karakteristike ponašanja, kojima su razredne starešine i školski psiholozi procenili stepen devijantnog ponašanja. Regresiona analiza te varijable u prostoru kognitivnih i konativnih karakteristika, pokazala je da devijantno ponašanje adolescentnih devojaka značajno zavisi od poremećaja konativnog i insuficijencije kognitivnog funkcionisanja. Multipla korelacija od 0.48 mogla se pripisati konativnom i kognitivnom sklopu koji je bio definisan slabom kortikalnom kontrolom aktiviteta, primarnom i psihopatskom agresivnošću, poremećajem regulacije i kontrole organskih funkcija i niskom efikasnošću serijalnog procesiranja informacija. Kako su dominantan parcijalni uticaj na formiranje regresione funkcije imali sniženi nivo anksioznosti i povišeni nivo agresivnosti, postavljena je hipoteza da je glavni generator devijantnog ponašanja devojaka ovog uzrasta povišeni nivo primarne agresivnosti.

Ključne reči

Reference

Bartol, C.R. (1995) Criminal behavior: A psychosocial approach. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Cockburn, J., Maclay, I. (1965) Sex differentials in juvenile delinquency. British Journal of Criminology, vol. 5, 3, 289-308
Falce, M., Offord, D.R. (1972) The development pathways to delinquency in girls. British Journal of Criminology, vol. 12, 4, 375-389
Gilbert, J. (1972) Delinquent-approved school and non-delinquent - secondary-modern school. British Journal of Criminology, Vol 12, 4, 325-356
Momirović, K., Horga, S., Bosnar, K. (1982) Kibernetički model kognitivnog funkcionisanja - pokušaj sinteze nekih teorija o strukturi kognitivnih sposobnosti. Kineziologija, Zagreb, vol. 14, br. 5, str. 63-82
Momirović, K., Horga, S., Bosnar, K. (1982) Prilog formiranju jednog kibernetičkog modela strukture konativnih faktora. Kineziologija, Zagreb, vol. 14, br. 5, str. 83-108
Momirović, K., Radovanović, D.M. (1992) Uticaj konativnih osobina na poremećaje u društvenom ponašanju dece. Psihologija, vol. 25, br. 1-2, str. 24-41
Momirović, K., Wolf, B., Džamonja, Z. (1992) KON 6 - kibernetička baterija konativnih testova. Beograd: Savez društava psihologa Srbije - Centar za primenjenu psihologiju
Momirović, K., Radovanović, D.M., Hošek, A.V., Wolf, B. (1994) Devijantni tip ženske omladine. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 32, br. 3, str. 105-110
Morris, R.R. (1965) Attitudes forward delinquency by delinquents, non-delinquents and their friends. British Journal of Criminology, vol. 5, 3, 249-266
Radovanović, D.M., Momirović, K., Džamonja, Z., Wolf, B. (1992) Test psihopatske agresivnosti SIGMA-1. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, vol. 21, br. 1-2, str. 201-205
Riege, M.G. (1972) Parental affection and juvenile delinquency in girls. British Journal of Criminology, Vol 12, 1, 55-73
Wolf, B., Momirović, K., Džamonja, Z. (1992) KOG 3 - baterija testova inteligencije. Beograd: Savez društava psihologa Srbije - Centar za primenjenu psihologiju
Wolf, B., Džamonja, Z., Radovanović, D.M., Momirović, K. (1992) Test oralne agresivnosti SIGMA-3. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, vol. 21, br. 1-2, str. 210-213
Wolf, B., Momirović, K., Hošek, A.V., Radovanović, D.M. (1994) Devijantni tip muške omladine. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 32, br. 3, str. 97-103