Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2008, br. 97, str. 57-78
Prilog poznavanju juvenilne etape razvića američkog koprivića (Celtis occidentalis L.)
aUniverzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
bMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd
Sažetak
Semenski materijal za ispitivanje osobina i varijabilnosti američkog koprivića u juvenilnoj etapi razvića sakupljen je iz mikropopulacija na teritoriji grada Sombora. Rezultati obavljenih istraživanja odnose se na različite stadijume rane ontogeneze, koji su prikazani u sedam nivoa. Evidentirana varijabilnost na nivou semena, klijavaca, jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka kao i visoke odnosno niske vrednosti analiziranih morfometrijskih svojstava pojedinih linija polusrodnika predstavljaju dobru osnovu za upoznavanje i adekvatno korišćenje genetskog potencijala vrste u skladu sa osnovnim principima oplemenjivanja i unapređenja kvaliteta reproduktivnog materijala.
Reference
Eriksson, G., Ekberg, I. (2001) An introduction to forest genetics. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences
Isajev, V., Šijačić-Nikolić, M. (1994) Varijabilnost biomase petogodišnjih sadnica polusrodnika omorike. u: III Simpozijum o flori jugoistočne Srbije, Zbornik rezimea, Leskovac - Pirot, 81
Isajev, V., Tucović, A., Mataruga, M., i dr. (1996) Efekti inbridinga na osobine klijavaca pajasena. Šumarstvo, 2, 13-22
Isajev, V., Tucović, A., Šijačić-Nikolić, M., Mataruga, M. (1995) Uticaj prinudne samooplodnje na osobine klijavaca pajasena (Ailanthus altissima Swingle). u: Prvi simpozijum za oplemenjivanje organizama, Vrnjačka Banja, knjiga apstrakata, 118-119
Isajev, V.V., Šijačić-Nikolić, M.T. (2003) Praktikum iz genetike sa oplemenjivanjem biljaka. Beograd: Šumarski fakultet
Isajev, V.V., Šijačić-Nikolić, M., Vilotić, D. (1994) Varijabilnost makroskopskih i mikroskopskih karakteristika dvogodišnjih sadnica 26 familija polusrodnika planinskog javora (Acer heldreichi iOrph). Šumarstvo, 3-4: 21-28
Knežević, R., Tucović, A. (2004) Ocena kvalitete klijavaca bagrenca (Amorpha fruticosa L) metodom P. S. Wellingtona. u: Kongres genetičara, knjiga abstrakta, Subotica, (15)
Knežević, R., Šijačić-Nikolić, M. (2005) Promenljivost dvogodišnjih sadnica 13 linija polusrodnika javorolisnog platana. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 92, str. 69-85
Mataruga, M., Isajev, V., Tucović, A. (2003) Varijabilnost morfometrijskih karakteristika klijavaca 40 linija polusrodnika crnog bora (Pinus nigra Arn). u: II simpozijum za oplemenjivanje organizama, Vrnjačka Banja
Stilinović, S. (1987) Proizvodnja sadnog materijala šumskog i ukrasnog drveća i žbunja. Beograd: Šumarski fakultet
Stilinović, S. (1985) Semenarstvo šumskog i ukrasnog drveća i žbunja. Beograd: Šumarski fakultet
Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J. (2006) Inheritance level of leaf reverse color in acer pseudoplatanues l. CV 'atropurpureum'. u: Fikret Isak [ur.] Proceedings of the IUFRO Division 2 Join Conference: Low input breeding and genetic conservation of forest tree species, Antaliya, 184-187
Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Vilotić, D. (2006) Pollination influence on ginkgo seed and seedlings trails. u: Fikret Isak [ur.] IUFRO Division 2 Join Conference: Low input breeding and genetic conservation of forest tree species, Proceedings, Antaliya, str. 188-192
Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Vilotić, D. (2006) Parent individuals and offerspring variability of Ginkgo species on the area of Belgrade city. u: IV Balkan Botanical Congress, Book of Abstracts, (IV), Sofija, 196
Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Ivetić, V., Knežević, R. (2006) Komparativna analiza razvoja različitih provenijencija bukve u juvenilnoj etapi razvića. u: Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije (III), Naučno-stručni simpozijum Društva selekcionara i semenara Srbije (IV), knjiga abstrakta, Zlatibor
Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Knežević, R. (2006) Utvrđivanje fenotipske stabilnosti jednogodišnjih sadnica različitih provenijencija bukve. Glasnik Šumarskog fakulteta, Banja Luka, 6, str. 61-71
Šijačić-Nikolić, M., Ivetić, V., Knežević, R., Milovanović, J. (2007) Analiza svojstava semena i klijavaca različitih provenijencija brdske bukve. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 16, br. 1, str. 15-27
Tucović, A., Isajev, V. (1984) Efekti salicilne kiseline (C7H8O3) na seme i klijavce halfsib familija 11 semenskih stabala omorike (Picea omorika Panč/Purkyne/). Glasnik Šumarskog fakulteta, Serija A 'Šumarstvo', Beograd, 62, (53-64)
Tucović, A., Isajev, V. (1987) Indukovani polimorfizam semena i klijavaca half sib familija omorike kao pokazatelj stabilnosti sadnog materijala iz semenskih kultura omorike Titovoužičkog regiona. Glasnik Šumarskog fakulteta, Serija A 'Šumarstvo', Beograd, 67, (85-116)
Tucović, A., Isajev, V. (2000) Karakteristike i varijabilnost klijavaca bagremca (Amorpha fruticosa L.) - korovske vrste plavnih staništa. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 9, br. 1, str. 101-111
Tucović, A., Isajev, V., Mataruga, M., Šijačić-Nikolić, M. (1997) Promenljivost osobina korenovog sistema klijavaca kiselog drveta u zavisnosti od osnivača linija polusrodnika. u: Simpozijum populacione i evolucione genetike, knjiga abstrakta (I), Tara
Tucović, A., Knežević, R. (2003) Morfo-fiziološke osobine klijavaca javorolisnog platana odgajenih od semena različite starosti. u: Simpozijum jugoslovenskog društva biljnih fiziologa, (XV), izvodi iz saopštenja, Vrdnik, 91
Tucović, A., Ocokoljić, M. (1998) Osobine i promenljivost klijavaca javorolisnog platana (Platanus×acerifolia Willd). Šumarstvo, Beograd, 2, 27-36, SITŠIPDS
Tucović, A. (1995) Varijabilnost i osobine klijavaca pajasena, korov drveta, u zavisnosti od karakteristika osnivača linija polusrodnika. Acta herbologica, vol. 4, 1, 51-64
Tucović, A., Vilotić, D. (2001) Ponovljeni urod bagrenca (Amorpha fruticosa L.) - preživljavanje i osobine klijavaca. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 10, br. 1, str. 49-58
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.2298/GSF0897057S
objavljen u SCIndeksu: 26.12.2008.