Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2005, br. 92, str. 69-85
Promenljivost dvogodišnjih sadnica 13 linija polusrodnika javorolisnog platana
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Ključne reči: javorolisni platan; linije polusrodnika; promenljivosti
Sažetak
U radu su prikazani rezultati analize promenljivosti osam analiziranih morfometrijskih parametara kod dvogodišnjih sadnica 13 linija polusrodnika na različitim nivoima. Evidentirana genetička i negenetička promenljivost uslovljena je delovanjem većeg broja različitih faktora. Važni uzroci genetičke promenljivosti su: delimična inkompatibilnost roditeljskih stabala, delimična hibridna sterilnost, preovlađujuće razmnožavanje u srodstvu, učestale mutacije sa uzrastom roditeljskih stabala, veoma obilne rekombinacije gena i dr. Uzroci negenetičke promenljivosti sadnica su uslovi spoljašnje sredine (supstrat, vlažnost, uslovi gajenja, silvitehničke intervencije i dr) i unutrašnja ili somatska sredina sadnica.
Reference
Đukić, M. (1994) Mogućnost korišćenja novih kultivara javorolisnog platana. u: Zbornik radova 'Zelenilo u urbanističkom razvoju Beograda', Beograd, 241-246
Đukić, M., Obratov, D. (1994) Genetska specifičnost morfoloških svojstava half-sib potomstva hibridnog platana. u: I Kongres genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, 123
Đukić, M., Tucović, A. (1993) Prilog istraživanju uticaja starosti roditelja na kvalitet sadnica hibridnog platana. u: X Simpozijum Jugoslovenskog društva za fiziologiju biljaka, Zemun-Polje, Beograd, 86
Isajev, V.V., Tucović, A. (1997) Diverzitet i korišćenje genetičkih resursa drveća i žbunja Jugoslavije. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, Vol. 46, broj 1-2, str. 185-194
Isajev, V.V., Šijačić-Nikolić, M.T. (2003) Praktikum iz genetike sa oplemenjivanjem biljaka. Beograd: Šumarski fakultet
Jovanović, B. (1991) Rod Platanus L. u: Dendrologija, Beograd: Naučna knjiga, 177-180
Knežević, R. (2002) Morfofiziološka modifikaciona promenljivost 13 linija polusrodnika hibridnog platana. u: Proceedings of 7th Simposyumof flora of Southern Serbia and Neighboring Regions Dimitrovgrad, 159-164
Knežević, R. (2005) Utvrđivanje mehanizma fenotipske stabilnosti namenksih sadniica šumskog drveća. Beograd: Šumarski fakultet, 1-99
Letić, Lj. (2002) Katastar najčešće primenjivanih zeljastih i drvenastih biljaka u biomelioracijama. u: Bioregulacije, Beograd: Univerzitetsko izdanje, 239-270
Šijačić-Nikolić, M. (2000) Analiza genetskog potencijala generativne semenske plantaže omorike (Picea omorika /Panč. /Purkyne) primenom metode kontrolisane hibridizacije linija polusrodnika. Beograd: Šumarski fakultet, doktorska disertacija
Tucović, A. (1990) Genetika sa oplemenjivanjem biljaka. Beograd: Naučna knjiga
Tucović, A., Isajev, V., Šijačić-Nikolić, M. (1998) Variability of growth and productivity of hybrid plane progeny on medow black soil in Serbia. u: Proceedings of the 1st Balkan Botanical Congress: Progress in Botanical Research, Dordrecht, itd: Kluwer Academic Publisher, 577-580
Vukićević, E. (1987) Dekorativna dendrologija. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/GSF0592069K
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Glasnik Šumarskog fakulteta (2003)
Funkcionalna diploidizacija i prirodna i usmerena evolucija drveća
Tucović Aleksandar, i dr.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2007)
Konzervacija i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa
Šijačić-Nikolić Mirjana, i dr.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2004)
Promenljivost broja i morfologije hromozoma i oplemenjivanje golosemenica
Tucović Aleksandar, i dr.

prikaži sve [40]