Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:42
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19
članak: 1 od 10  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2019, br. 7, str. 32-46
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 10/10/2019
doi: 10.5937/ZbAkUm1907032D
Creative Commons License 4.0
Pravo na kulturu ili pravo na razvoj kulturnih potreba
Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Odsek dramskih umetnosti

Sažetak

U radu se proučava mogućnost ostvarivanja prava na kulturu putem zadovoljavanja potreba u oblasti kulture u okviru institucionalnog sistema u Srbiji. Nejasno određenje prava na kulturu i podrazumevanje da kulturne potrebe postoje "same po sebi" u okviru javnih praktičnih politika, u praksi dovodi do niza uzročno posledičnih mehanizama i sistema koji rezultiraju opadanjem interesovanja građana za umetnost i kulturu, i konačno neispoljenom i nerazvijenom potrebom u oblasti kulture kod velikog broja građana. U drugom delu rada izloženi su rezultati empirijskog istraživanja sprovedenog u novosadskim pozorištima i oni ukazuju da pozorište svojim kulturnim delatnostima zadovoljava samo postojeće kulturne potrebe. Takvo uređenje institucionalnog kulturnog sistema implicira na posrednu diskriminaciju ostalog dela stanovništva.

Ključne reči

pravo na kulturu; kulturne potrebe; kulturna politika; delatnosti institucionalnog kulturnog sistema; posredna diskriminacija

Reference

Baltà, J., Dragicevic-Šešic, M. (2017) Cultural rights and their contribution to sustainable development: Implications for cultural policy. International Journal of Cultural Policy, 23, 159-173
Blake, J. (2014) Exploring cultural rights and cultural diversity. London: Institute of Art and Law
Bourdieu, P. (1984) Distinction: A social critique of the judgement of taste. London: Routledge & Kegan Paul
Burdije, P. (1978) Umetnička dela i razvijanje ukusa. Kultura, br. 41, 9-28
Campagna, D. (2017) Implementing the human right to take part in cultural life: Trends and perspectives of inclusive cultural empowerment. Peace Human Rights Governance, 1(2), 169-193
Chan, T.W., Goldthorpe, J.H. (2007) Social stratification and cultural consumption: Music in England. European Sociological Review, 23(1), 1-19
Chan, T.W., Goldthorpe, J.H. (2007) Social stratification and cultural consumption: The visual arts in England. Poetics, 35(2-3), 168-190
Chan, T.W., Goldthorpe, J.H. (2005) The social stratification of theatre, dance and cinema attendance. Cultural Trends, 14(3), 193-212
Clammer, J. (2018) Cultural rights, sustainability and development: Are they related? If so, how?. Journal of Law, Social Justice and Global Development, (22), 116-127, http://www.lgdjournal.org/wp-content/uploads/2018/06/9_CLAMMER_LDG_CRSI_2018.pdf
Cvetičanin, P. (2007) Kulturne potrebe, navike i ukus građana Srbije i Makedonije. Niš: Odbor za građansku inicijativu
Cvetičanin, P., Milankov, M. (2011) Kulturne prakse građana Srbije. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Dragin, D. (2016) Interesovanja - preduslov razvoja umetničke publike. Zbornik radova Akademije umetnosti, br. 4, str. 193-205
Dragin, D. (2016) Planski agensi socijalizacije - škola, pozorište i mediji i njihov uticaj na razvoj interesovanja učenika srednje škole za pozorište. Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakulter dramskih umetnosti, doktorska disertacija, http://eteze.arts.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/222/Doktorska%20disertacija%20-%20 Du%C5%A1ica%20Dragin%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Dragojević, S. (2006) Kulturna politika: europski pristupi i modeli. Zagreb: Fakultet političkih znanosti, doktorska disertacija, https://bib.irb.hr/datoteka/558507.doktorat_uvez.doc
Đukić, V. (2010) Država i kultura - studije savremene kulturne politike. Beograd: Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Fakultet dramskih umetnosti
Đukić-Dojčinović, V. (2005) Menadžment i kulturna politika - pogled na tranzicione probleme repertoarskog pozorišta. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 8-9, str. 413-443
Featherstone, M. (2007) Consumer culture & postmodernism. London: SAGE Publications Ltd, 2nd ed
Gans, H. (2008) Popular culture and high culture: An analysis and evaluation of taste. New York: Basic Books
Ivey, B. (2008) Arts, Inc: How greed and neglect have destroyed our cultural rights. Berkeley, CA: University of California Press
Khan, S.R. (2012) The sociology of elites. Annual Review of Sociology, 38, 361-377
Koivunen, H., Marsio, L. (2007) Fair culture?: Ethical dimension of cultural policy and cultural rights. Helsinki: Ministry of Education, https://www.culturalpolicies.net/web/files/47/en/FairCulture.pdf
Laaksonen, A. (2010) Making culture accessible: Access,participation and cultural provision in the context of cultural rights in Europe. Strasbourg: Council of Europe, http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/ana/LaaksonenMakingCultAccesible.pdf
Milankov, M., Opačić, B. (2012) Kultura starenja i stari u kulturi. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Molar, K. (2010) Kulturni inženjering. Beograd: CLIO
Morrone, A. (2006) Guidelines for measuring cultural participation. Montreal: UNESCO Institute for Statistics, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/guidelines-for-measuring-culturalparticipation-2006-en.pdf
Mrđa, S. (2011) Kulturni život i potrebe učenika srednjih škola u Srbiji. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Mrđa, S. (2011) Kulturni život i potrebe studenata u Srbiji. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Mrđa, S. (2016) Demokratske vrednosti i kulturna participacija u Srbiji - politikološko-kulturološki pristup. Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, doktorska disertacija, file:///E:/My%20Documents/Downloads/slobodan_mrdja_disertacija_fpn.pdf
Nemanjić, M. (1961) Filmska i pozorišna publika Beograda - Socio-kulturni uslovi formiranja u periodu 1961-1984. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Pascual, J. (2018) Cultural rights, local cultural policies and sustainable development: Constructing a coherent narrative. Journal of Law, Social Justice and Global Development, (Special Issue, 'Cultural Rights and Global Development', ed. Jonathan Vickery), Issue 22, 41 -60. http://www.lgdjournal.org/article/issue-22-article-04
Peterson, R.A. (1992) Understanding audience segmentation: From elite and mass to omnivore and univore. Poetics, 21(4), 243-258
Shaver, L. (2009) The right to science and culture. Law Review, Vol. 2010
Stevanović, B. (2004) Kulturna politika i politička kultura na balkanu - između primordijalizma i interkulturalizma. u: Modeli kulturne politike u uslovima multikulturnih društava na balkanu i evrointegracionih procesa, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Institut za sociologiju, 93-111
Stojanović, A. (2016) Kulturološki značaj evaluacije za povećanje učešća građana u kulturnom životu lokalne zajednice. Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti, doktorska disertacija
Subašić, B., Opačić, B. (2013) Vrednosti i kulturni aktivizam maturanata u Srbiji. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Vickery, J. (2018) Cultural rights and cultural policy: Identifying the cultural policy implications of culture as a human right. Journal of Law, Social Justice and Global Development, (Special Issue, 'Cultural Rights and Global Development', ed. Jonathan Vickery), Issue 22, 128-150