Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 6 od 10  
Back povratak na rezultate
Kultura
2012, br. 136, str. 355-375
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 12/12/2012
doi: 10.5937/kultura1236355C
Kulturna animacija i institucije kulture
Evropski centar za mir i razvoj (ECPD UN), Menadžment u kulturi i umetnosti, Beograd

Sažetak

Kulturna tradicija Beograda, građena kroz nekoliko milenijuma uspona i padova, predstavlja jedan od najznačajnijih gradskih resursa. Međutim, kultura nije dobila zasluženo mesto u razvojnim planovima Srbije, pa samim tim ni Beograda. To stanje se mora što pre popraviti kroz niz sinhronizovanih i smislenih akcija, među kojima je i oživljavanje ideje o kulturnoj animaciji, ne samo kao istraživačke teme već kao realne aktivnosti svih relevantnih institucija i ustanova kulture. Početne aktivnosti moraju da obuhvate utvrđivanje realnog stanja kulture u Beogradu kroz popis kulturnih ustanova svih nivoa i usmerenja, a takođe i kroz šire istraživanje kulturnih potreba i navika stanovnika Beograda. Na osnovu tih baznih pokazatelja treba definisati niz akcija za artikulisanje i usmeravanje interesovanja stanovništva na pravu kulturu, ali oslobođenu elitističkih obeležja. Približavanje kulture širim slojevima stanovništva, kroz edukativne i inspirativne programe namenjene mlađoj populaciji, i organizovanje određenih programa u ruralnim i prigradskim područjima treba da budu ključni elementi novopokrenutih animativnih programa. Pored toga, već afirmisane ustanove kulture treba da se priključe ili da podrže aktivnosti kulturne animacije koje bi bile koordinirane na nivou gradske uprave.

Ključne reči

Reference

Cvetičanin, P. (2007) Kulturne potrebe, navike i ukus građana Srbije i Makedonije. Niš: Odbor za građansku inicijativu
Farik, N. (2008) Povratak u šezdeset osmu - 40 godina od protesta-eseji i intervjui sa protagonistima 1968. ... Beograd: Fondacija 'Heinrich Böll', Regionalni ured za Jugoistočnu Evropu
Gelder, K. (2007) Subcultures: Cultural histories and social practice. New York
Kalanj, R., Sudović, Z. (1979) Značenje i organizacijske pretpostavke kulturne animacije - kulturna i edukativna akcija u radnoj sredini i lokalnoj zajednici. Prilozi Zavoda za kulturu Hrvatske, Zagreb
Koković, D. (2005) Pukotine kulture. Novi Sad: Prometej
Mihailović, S., ur. (2004) Mladi zagubljeni u tranziciji. Beograd: Centar za proučavanje alternativa
Stanojević, D. (2007) Od potkulture do scene i plemena - postbirmingemski pristupi u analizama odnosa omladine, muzike i stila. Sociologija, vol. 49, br. 3, str. 263-282
Stepanović, I., Videnović, M., Plut, D. (2009) Obrasci ponašanja mladih tokom slobodnog vremena. Sociologija, 51(3): 247-261
Vidanović, I. (2006) Rečnik socijalnog rada. Beograd: Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije i Asocijacija centara za socijalni rad Srbije