Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 9, br. 1, str. 277-294
Procesna orijentacija kao karika između upravljanja ukupnim kvalitetom i Lean menadžmenta
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica

e-adresamarija.andjelkovic@eknfak.ni.ac.rs, gorica.boskovic@eknfak.ni.ac.rs, milan.mihajlovic@educons.edu.rs
Sažetak
Upravljanje ukupnim kvalitetom i Lean menadžment jesu dva upravljačka pristupa optimizaciji poslovanja, u funkciji unapređenja konkurentnosti. O ovim pristupima najčešće se govori iz različitih uglova i iznose različite ideje. Međutim, postavlja se pitanje: Da li je moguća integracija principa koje promovišu i alata čiju primenu sugerišu, radi ostvarenja sinergetskih efekata na konkurentsku prednost preduzeća? Ovo pitanje motiv je istraživanja prikazanog u radu. Teorijski aspekt istraživanja odnosi se na pronalaženje odgovarajuće osnove za zaključivanje na bazi postojeće literature, u smislu ideja i stavova drugih autora, kada je reč o mogućnosti integracije dva navedena pristupa, pri čemu se zaključuje da je osnovna karika koja ih povezuje procesna orijentacija. Empirijski aspekt odnosi se na istraživanje zastupljenosti navedenih pristupa u preduzećima u Srbiji i mogućnosti njihove integracije iz ugla menadžera, ponovo na bazi prisustva procesne orijentacije u posmatranim preduzećima. Polazeći od pretpostavke da preduzeća koja primenjuju principe i alate oba navedena pristupa ostvaruju bolje finansijske performanse, podaci prikupljeni anketiranjem menadžera analizirani su primenom alata kao što su: deskriptivna statistika, korelaciona analiza i analiza varijanse.
Reference
Abdulmalek, F.A., Rajgopal, J. (2007) Analyzing the benefits of lean manufacturing and value stream mapping via simulation: A process sector case study. International Journal of Production Economics, 107(1): 223-236
Alukal, G., Manos, A. (2006) Lean kaizen: A simplified approach to process improvements. Milwaukee: American society for quality. Quality Press
Anvari, A., Ismail, Y., Hojjati, S.M.H. (2011) A study on total quality management and lean manufacturing: through lean thinking approach. World applied sciences journal, 12 (9); 1585-1596
Arsovski, S. (2006) Menadžment procesima. Kragujevac: Mašinski fakultet u Kragujevcu, str 6
Barac, N., Anđelković, P.M., Anđelković, A. (2011) Doprinos RFID tehnologije u postizanju Lean proizvodnje. u: Zbornik radova sa naučnog skupa Novi metodi menadžmenta i marketinga u podizanju konkurentnosti srpske privrede, Palić, CD, 2011, str. (1-10); http://nde.ekof.bg.ac.rs/vesti/palic. php
Bergman, B., Klefsjo, B. (1994) Quality from customer needs to customer satisfaction. New York: McGraw Hill
Bošković, G. (2003) Upravljanje ljudskim resursima u industriji. Ekonomske teme, vol. 41, br. 1, str. 49-58
Chase, R., Jacobs, R., Aquilano, N. (2004) Operations management for competitive advantage. New York: McGraw Hill
de Toro, J. (1995) The 10 Pitfalls of benchmarking. Quality Progress, 28 (7); 61-63
George, M.L. (2002) Lean six sigma: Combining six sigma quality with Lean speed. New York: McGraw-Hill
Hackman, J.R., Wageman, R. (1995) Total quality management: Empirical, conceptual, and practical issues. Administrative Science Quarterly, 40(1995), str. 309-342
Heleta, M. (1998) TQM Model za poslovnu izvrsnost. Beograd: EDUCTA
Hoerl, R.W., Gardner, M.M. (2010) Lean Six Sigma, creativity, and innovation. International Journal of Lean Six Sigma, 1(1): 30-38
Ishikawa.K. (1990) Introduction to quality control. New Jersey: Productivity Press
Jaehn, A.H. (1997) Quality improvement team handbook. Tappi Press, p1012
Krafcik, J.F. (1988) Triumph of the lean production system. Sloan Management Review, 30 (1): 41-52
Leach, L.P. (2005) Lean project management: Eight principles for success. Idaho: Advanced Project Inc
Mcgregor, D. (1966) The human side of enterprise. Cambridge: MIT Press
Ortiz, C.A. (2006) Kaizen assembly: Designing, constructing, and managing a Lean assembly line. London: Taylor and Francis Group LLC
Pettersen, J. (2009) Defining lean production: some conceptual and practical issues. TQM Journal, 21(2): 127-142
Schonberger, R. (2008) Best practices in Lean six sigma process improvement: A deeper look. New Jersey: John Wiley & Sons
Shah, R., Ward, P.T. (2003) Lean manufacturing: Context, practice bundles, and performance. Journal of Operations Management, 21(2): 129-149
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PosEko1501277R
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2015.

Povezani članci

Nau pub Drž univ u Novom Pazaru. Ser B: Druš & human nauke (2020)
Prilog proučavanju organizacionog ponašanja - individualni, grupni i organizacioni nivo
Kahrović Ernad

FME Transactions (2019)
Kako Industrija 4.0 može da unapredi "lin" praksu
Pereira Ana C., i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2019)
Pokušaj sistematizacije teorije organizacije XX veka
Bogićević-Milikić Biljana

prikaži sve [15]