Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:35
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 65, br. 2, str. 121-133
Moderni pristupi motivaciji zaposlenih
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd
bPreschool institution Biseri, Trstenik

e-adresamarijana.aleksic@yahoo.com, goricavidic.ts@gmail.com, zoranjerotijevic@gmail.com
Ključne reči: teorije motivacije zaposlenih; moderni pristup motivaciji
Sažetak
Motivacija je proces u čoveku koji ga pokreće prema nekom cilju. S obzirom na to da zaposleni predstavljaju najvredniji deo svake organizacije, njihova motivisanost predstavlja jednu od najznačajnijih funkcija menadžmenta. Predmet rada su moderni pristupi motivaciji zaposlenih, odnosno motivacione strategije i alati koji mogu biti korišćeni u tu svrhu. Glavni cilj ovog rada se odnosi na razmatranje niza pitanja vezanih za moderni pristup motivaciji zaposlenih: identifikovanje i razumevanje faktora koji motivišu zaposlene danas, ali i načina za povećanje njihovog zadovoljstva na radu. U radu će se moderni pristup i motivacija zaposlenih posmatrati sa aspekta savremenih teorija u koje spadaju: teorija pravednosti, teorija postavljanja cilja, teorija pojačavanja i teorija očekivanja.
Reference
Armstrong, M. (2001) A handbook of human resource management practice. London: Kogan Page
Bilton, K. (2010) Menadžment i kreativnost. Beograd: Klio, str. 28
Bogićević, B. (2017) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Boljanović, J.Đ., Pavić, Ž.S. (2011) Osnove menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Univerzitet Singidunum, str. 251
Boselie, P. (2010) Strategic Human Resource Managment -A Balanced approach. New York: McGraw-Hill
Buble, M. (2000) Menadžment. Split: Ekonomski fakultet
Carrell, M., Elbert, N., Hatfield, R. (2000) Human resource management: Strategies for managing a diverse and global, workforce. London: Dryden Press
Coulter, M. (2008) Strategijski menadžment na delu. Beograd: Datastatus
Gagne, M. (2014) The Oxford Handbook of Work Engagement, Motivation, and Self-Determination Theory. Oxford University Press
Greenberg, J., Baron, R.A. (2003) Behavior in Organizations. New Jersey: Pearson Education, str. 41
Huczynski, A., Buchanan, D. (2013) OrganizationalBehaviour An introductory text, Fourth Edition, FT Prentice Hall FINANCIAL TIMES. Pearson Education
Janićijević, N. (2008) Organizaciono ponašanje. Beograd: Data status
Jelić, M. (2009) Štavidimo u ogledalu?, Pojam o sebiisamopoštovanje. Zagreb: Školska knjiga
Koontz, H., Weihrich, H. (1998) Menedžment. Zagreb: Mate, 658, str. 124
Kulić, Ž. (2005) Upravljanje ljudskim potencijalima. Beograd: NIP Radnička Štampa
Lukić, T. (2014) Uticaj edukacije i organizacione kulture na kreativnost i inovativnost. Beograd: Univerzitet Singidunum, doktorska disertacija
Marchington, M., Wilkinson, A. (2005) Human resource management at work. London: Chartered Institute of Personnel and Development
Mcshane, S.L., von Glinow, M.A. (2002) Organizational behavior. New York: McGraw-Hill
Miljković, S. (2007) Autorski tekst: Motivacijaz aposlenih i modifikovanje ponašanja u zdravstvenim organizacijama. Niš: Acta Medica Mediana
Moorhead, G., Griffin, R.W. (1998) Organizational behavior: Managing people and organizations. Boston: Houghton Mifflin Company
Pink, D. (2009) Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. Riverhead Books, str. 8
Todosijević, R. (2015) Promene u strategijskom menadžmentu izazvane inovacijama i ključnim tehnologijama. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, vol. 51, br. 34, str. 127-138
Torrington, D., Hall, L., Taylor, S., Atkinson, C. (2009) Fundamentals of Human resource Managment. Managing People at work. Prentice Hall
Wigfield, A.J., Eccles, S. (2000) Publication: Contemporary Educational Psychology. Elsevier
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika1902121A
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2019.
Creative Commons License 4.0